W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LIII/463/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. Dz. U. z 2023r. poz. 572) oraz art. 19 ust 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)
status uchwały obowiązująca

§1

Odrzuca się w całości stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w Nowym Dworze Mazowieckim wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, za ich osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zawarte w piśmie z dnia 
31 lipca 2023 r.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

 Anna Smużewska

 

 

 

Uzasadnienie

 W przypadku negatywnej opinii lub odmiennego stanowiska związku zawodowego na temat projektu uchwały rady powiatu zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) Rada Powiatu musi ustosunkować się do w/w opinii. Przytoczony przepis stanowi, iż „w razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, właściwy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk związek może przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub samorządu terytorialnego”.

Ustosunkowując się do stanowiska Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w Nowym Dworze Mazowieckim stwierdza się, że ustalone w opiniowanej uchwale kryteria przyznawania nagród nie wykluczają nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej z możliwości otrzymywania nagród. 

Zdaniem Rady Powiatu w Lipnie nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej realizują w swojej pracy zadania ujęte w § 4 Kryteriów w: pkt 1 ppkt. d-e, pkt 2 ppkt. a-b i e, pkt 3 oraz pkt 4 ppkt. a, c-f. m.in.: w zakresie działalności dydaktycznej wdrażają i opracowują nowatorskie, autorskie, innowacyjne programy terapeutyczne wykorzystywane na zajęciach w celu usprawniania zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci i młodzieży objętych opieką poradni, upowszechniają, propagują i dzielą się własnymi opracowaniami, artykułami, metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi z nauczycielami podczas realizowanych warsztatów i szkoleń, z rodzicami w trakcie prowadzonych konsultacji i pogadanek, w zakresie działalności wychowawczej i opiekuńczej obejmują opieką (diagnostyczną i terapeutyczną) dzieci i młodzież zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz rodziny dysfunkcyjne i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, wspomagają rodziców w wychowaniu i stymulacji rozwoju dzieci, w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę - na bieżąco współpracują z jednostkami systemu ochrony zdrowia oraz Policją i Sądem, przygotowują i prowadzą spotkania i wykłady dla uczniów i rodziców związane z identyfikacją zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, w zakresie realizacji innych zadań statutowych - udzielają wsparcia i pomocy w zakresie adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w poradni, angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej, propagują wiedzę na temat np. autyzmu, dysleksji, zdrowia psychicznego, zaburzeń rozwojowych itp., uczestniczą w projektach ogólnopolskich i regionalnych organizowanych przez instytucje oświatowe, aktywnie uczestniczą w promowaniu placówki poprzez propagowanie wiedzy dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także poprzez kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych na terenie powiatu. Nauczyciele Poradni spełniają większość z wymienionych w uchwale kryteriów. Z uwagi na powyższe nie można zatem twierdzić, iż wymienione kryteria przyznania nagród nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w poradni.

Załączniki

Powiadom znajomego