W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 663/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.2)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego 
w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r.,, Nr LI/433/2023 z dnia 06.06.2023 r., Nr LII/110/2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 25.05.2023 r., Nr 644/2023 z dnia 19.06.2023 r., Nr 655/2023 z dnia 10.07.2023 r., Nr 658/2023 z dnia 17.07.2023 r., Nr 661/2023 z dnia 24.07.2023 r.,


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 663/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 rokuZmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

planu wydatków,
planu zadań remontowych,
planu wydatków z zakresu administracji rządowej.WYDATKI 
 Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup opału do obiektów będących własnością skarbu państwa.
Dział 710 – działalność usługowa 

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację usług geodezyjnych.
Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają 
z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za przesyłki.
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają 
z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za zużytą energię oraz na opłaty za przesyłki pocztowe.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych wynikają 
z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty wynikające z naliczonego Funduszu Pracy.
Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Administracyjno – Księgowego Oświaty wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za zużytą energię.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników cywilnych oraz opłaty za zużytą energię.
Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych wynikają 
z potrzeby urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   10 850,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zwiększają się o kwotę 
8 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w innych jednostka oświatowych.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem wynikają 
z konieczności urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 20 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdz. 80120.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego i zwiększają się o kwotę 400,00 zł.
Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   9 750,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   17 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają 
z konieczności urealnienia planu wydatków i zmniejszenia ich o kwotę 7 300,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają 
z konieczności urealnienia planu wydatków i zwiększenia ich o kwotę 24 500,00 zł.
Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   400,00 zł

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków następują w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych wynikają 
z potrzeby urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   63 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   400,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków następują w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizacje wydatków w rozdz. 80115.
Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 51 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zwiększają się o kwotę 48 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w innych jednostka oświatowych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają 
z konieczności urealnienia planu wydatków i zwiększają się o kwotę 7 300,00 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem wynikają 
z konieczności urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 4 500,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację wydatków w rodz. 80120.
Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę     3 900,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, 
w której szkoła realizuje zadania.

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków następują w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdz. 80132.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na zwrot kosztów podróży służbowych oraz na sfinansowanie pomocy terapeutycznych i wyposażenia Sali wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 10 000,00 zł.
Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

 Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na realizację usług oraz opłaty wynikające z naliczonego Funduszu Pracy.
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają 
z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowZałączniki

Powiadom znajomego