W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LII/440/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 2)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 102 072 359,75 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 737 525,76 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  107 345 899,67 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 90 142 060,02 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 17 203 839,65 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

8. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 


 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r., Nr LI/433/2023 z dnia 06.06.2023 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 25.05.2023 r., Nr 644/2023 z dnia 19.06.2023 r.
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr LII/440/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 planu dochodów,
planu wydatków,
planu zadań remontowych, 
planu dotacji udzielanych przez powiat,
planu zadań inwestycyjnych,
planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.DOCHODY
 Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 29 495,00 zł i zamkną się kwotą 
102 072 359,75 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z podpisaną umową o udzielenie dotacji z Gminy Kikół z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   5 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.
Rozdział 60095 – pozostała działalność 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   400,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  2 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę  6 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 417,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z zapisania środków

pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych.
Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Skępem polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na organizację obozów dla młodzieży.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.
Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   200,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.
Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.
Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę   98 912,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania oraz z uwagi na dostosowaniu ich wielkości do decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   8 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.
Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  1 400,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
w Lipnie dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.II . WYDATKI 

 Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 29 495,00 zł i zamkną się kwotą 
107 345 899,67 zł.

 Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 – leśnictwo 

Rozdział 02002 –  nadzór nad gospodarką leśną

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają 
z urealnienia wydatków.
Dział 600 – transport i łączność 

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z podpisanej umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.
Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   2 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z urealnienia wydatków.
 Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   158 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z urealnienia wydatków i zwiększają się o kwotę 135 700,00 zł.

Ponadto na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19 czerwca 2023 r. dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym z uwagi na to, iż zadanie to realizowane będzie zasobami własnymi pracowników, toteż środki pochodzące z tego zadania ulokowano zgodnie w właściwością na co Rada Powiatu wyraziła zgodę na dokonane zmiany.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne zwiększając je o kwotę 23 000,00 zł.
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   12 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają 
z urealnienia wydatków z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji powiatu.
Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   23 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Administracyjno – Księgowego Oświaty wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Dział 757 – obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   62 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na występujące znaczące wykonanie.

Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   26 999,51 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem wynikają 
z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie operatu wodno – prawnego oraz na zakup artykułów żywnościowych dla uczestników obozów wakacyjnych 
i zwiększają się o kwotę 27 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 0,49 zł.
Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 39 582,51 zł Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenie nauczycieli finansowane 
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz z przewidywanego niższego wykonania zadania inwestycyjnego.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków na organizację wyjazdu uczniów wraz z opiekunami w ramach projektu pn.: „Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia 
w Technikum ZST Lipno”.
Dział 852 – pomoc społeczna 

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   100 912,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków do wysokości planowanej dotacji celowej na rok 2023 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę   88 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na niższe ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu i ulegają zmniejszeniu o kwotę 105 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Domu Samotnej Matki i Kobiet w Ciąży w Skępem wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ulegają zwiększeniu o kwotę 17 000,00 zł.
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   13 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę     9 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Domu Pomocy Społecznej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   17 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności urealnienia wydatków na tym etapie realizacji planu.
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   12 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na realizację usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Dział 855 – rodzina 

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikają z konieczności uregulowania planu wydatków w stosunku do planowanego wykonania.
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę     11 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikają z konieczności uregulowania planu wydatków w stosunku do planowanego wykonania. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lipnie wynikają z konieczności uregulowania planu wydatków 
w stosunku do planowanego wykonania.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę   147 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na niższe ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z urealnienia wydatków.
III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego