W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 644/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.2)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  107 375 394,67 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 89 987 155,02 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 17 388 239,65 zł

2. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

3. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r., Nr LI/433/2023 z dnia 06.06.2023 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 26.05.2023 r.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 644/2023 z dnia 19 czerwca 2023 rokuZmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

planu wydatków, 
planu zadań remontowych,
planu dotacji udzielanych przez powiat,
 planu zadań inwestycyjnych,
planu finansowego zakładu budżetowego. 


WYDATKI 
 Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie starostwa.
Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.
Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 216 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je o kwotę 143 100,00 zł na korzyść rozdziału 80120 i 80151.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zwiększając je o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je o kwotę 75 000,00 zł na korzyść rozdziału 80117 i 80152.
Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 127 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zwiększając je o kwotę 127 600,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.
Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.
Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je na korzyść rozdziału 80102.
Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je o kwotę 10 000,00 zł na korzyść rozdziału 80152.
Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zwiększając je o kwotę 16 500,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane w rozdz. 80115.
Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 79 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zwiększając je o kwotę 80 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je o kwotę 1 000,00 zł.
Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne. w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając tym samym środki na zakup materiałów.
Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zabezpieczając środki na opłatę za wynajem autokaru w związku z udziałem wychowanków w wycieczce.
ZADANIA REMONTOWE
Zmian w planie zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.
ZADANIA INWESTCYJNE
Zmian w planie zadań inwestycyjnych dokonuje się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie oraz w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
IV.ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego wynikają z konieczności urealnienia kosztów
Załączniki

Powiadom znajomego