W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr XLVI/407/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. 2:)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 101 760 374,78 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 425 540,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  105 756 929,76 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 90 207 355,33zł

wydatki majątkowe w wysokości - 15 549 574,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 6b stanowiący wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 

 


§ 2

§ 4 uchwały Nr XLIV/398/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 693 789,54 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 697 234,56 zł”, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 3

§ 5 uchwały Nr XLIV/398/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł,

 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 996 554,98 zł,

 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 2 697 234,56 zł”


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVI/407/2023 z dnia 3 marca 2023 r.Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 planu dochodów,
planu wydatków,
planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
planu zadań remontowych,
planu dotacji udzielanych przez powiat, 
planu zadań inwestycyjnych,
przychody i rozchody budżetu.DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 633 300,00 zł i zamkną się kwotą 101 760 374,78 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 730 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z planowanym wpływem nadwyżki środków obrotowych za rok 2022 od zakładu budżetowego oraz dostosowaniem ich wielkości do zawartego porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim w sprawie rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  150,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  5 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  100,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   11 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym etapie realizacji budżetu.
Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   5 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym etapie realizacji budżetu oraz dostosowuje się ich wielkość do decyzji nadesłanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyczynach na rok 2023.
Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   300,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym etapie realizacji budżetu.
Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   32 200,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu zwiększając je o kwotę 25 300,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu zwiększając je o kwotę 6 900,00 zł.
Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   600,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Powiatowego Centrum Administracyjno – Księgowego Oświaty dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 800,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do decyzji nadesłanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyczynach na rok 2023.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   22 400,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu oraz dostosowuje się ich wielkość do decyzji nadesłanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyczynach na rok 2023.
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   4 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   57 652,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami subwencji ogólnej na rok 2023.
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   8 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę  332 221,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami subwencji ogólnej na rok 2023.
Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   169,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   3 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym etapie realizacji budżetu.
Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   3 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym etapie realizacji budżetu
Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   70 200,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu oraz do planowanych do uzyskania w roku 2023 środków z tytułu najmu pomieszczeń.
Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 38 700,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do decyzji nadesłanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyczynach na rok 2023.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  20 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na wprowadzeniu do budżetu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   400,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   1 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   5 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym etapie realizacji budżetu.
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   2 300,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym poziomie realizacji budżetu.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   100,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem planu na tym etapie realizacji budżetu.
Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 350,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.
II . WYDATKI 

 Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 633 300,00 zł i zamkną się kwotą 
105 756 929,76 zł.

 Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 550 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do zawartego porozumienia.
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają ze zmiany kwot zadania remontowego realizowanego na drodze powiatowej 2723C w miejscowości Huta.
Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę      50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapotrzebowania jakie wpływają od stowarzyszeń realizujących swoje zadania w tym zakresie.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z niższego wykonania planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.
Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z niższego wykonania planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej oraz wynikają z konieczności dostosowaniu ich wielkości do decyzji nadesłanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyznanych na rok 2023.
Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z niższego wykonania planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z niższego wykonania planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę    10 651,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 6 300,00 zł wynikają z konieczności ujęcia wielkości przedsięwzięcia grantowego, zadania inwestycyjnego jakim jest budowa budynku usługowo – mieszkalnego oraz podwyższenia stanu środków na opłaty podatku od towarów i usług.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zarządu Dróg w kwocie 4 351,00 zł wynikają z konieczności dostosowania ich do istniejących potrzeb.
Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 800,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z konieczności dostosowaniu ich wielkości do decyzji nadesłanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyznanych na rok 2023.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie wynikają ze zmiany ostatecznej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na rok 2023.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają ze zmiany przeznaczenia środków finansowych z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące.
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę    60 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z zapotrzebowania jakie wpływają od stowarzyszeń jakimi są ochotnicze straże pożarne.
Dział 755 – wymiar sprawiedliwości 

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności utworzenia nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń wynikających z realizowanych umów – zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   65 745,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup umundurowania młodzieży uczęszczającej do klasy militarnej, zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych do celów egzaminu zawodowego oraz zakup niezbędnych materiałów do pielęgnacji i utrzymania stadionu szkolnego.
Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na udział w szkoleniach resortowych nauczycieli i ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 020,00 zł z przeznaczeniem dla ;

- Zespołu Szkół Technicznych kwotę 500,00 zł;

- Zespołu Szkół w Skępem kwotę 1 320,00 zł;

- Zespołu Szkół w Lipnie – 1 500,00 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą kwotę 700,00 zł.
Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę     8 096,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.
Dział 852 – pomoc społeczna 

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 38 700,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z konieczności dostosowaniu ich wielkości do decyzji nadesłanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyznanych na rok 2023.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych we właściwej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do sprawo orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z niższego wykonania planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na udział w szkoleniach resortowych nauczycieli i ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.
Dział 855 – rodzina 

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  6 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na organizację wyjazdu dla rodzin zastępczych.
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapotrzebowania jakie wpływają od stowarzyszeń realizujących swoje zadania toteż zaistniała potrzeba zwiększenia środków w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 119 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapotrzebowania jakie wpływają od stowarzyszeń realizujących swoje zadania w tym zakresie.
Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapotrzebowania jakie wpływają od stowarzyszeń realizujących swoje zadania w tym zakresie.
III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Starostwie Powiatowym w Lipnie.
IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu wynikają z konieczności dostosowania ich do właściwych wielkości niezbędnych do regulowania spłat kredytów.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r. 


Uchwała nr XLVI-407 -2023 Rady Powiatu z dn.03.03.2023 r - zmiany w budżecie.

Załącznik do Uchwały Nr XLVI-407-2023 Rady Powiatu z dn. 03.03.2023 r.
 

Załączniki

Powiadom znajomego