W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr XLV/400/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

 

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                           101 126 107,78 zł z tego: 

dochody bieżące w kwocie                                   -  91 791 273,79 zł 

dochody majątkowe w kwocie                             -    9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki budżetu w wysokości                            105 122 662,76 zł z tego: 

wydatki bieżące w wysokości                              -  89 516 088,33zł 

wydatki majątkowe w wysokości                         -  15 606 574,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

8. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 

9. Tworzy się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów z Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 7.

   


§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 
[1] Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/…/2023 z dnia …...2023 r.,. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr …/2023 z dnia ….01.2023 r

 


U Z A S A D N I E N I E


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a)                  planu dochodów,

b)                  planu wydatków,

c)                  planu zadań remontowych;

d)                  planu dotacji udzielanych przez powiat, 

e)                  planu zadań inwestycyjnych.

f)                   planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego;

g)                  planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom 

Ukrainy.

 

I.                   DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 983 667,59 zł i zamkną się kwotą 101 126 107,76 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                         3 640 032,37 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              50 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Dział 750  –  administracja publiczna

Rozdział 75020  – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              41 485,51 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z podpisaną w roku 2022 umową na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim” oraz dostosowuje się ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Rozdział 75085  – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   110,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z uzyskanymi wpływami środków z lat ubiegłych.

 

Dział 754  – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411  – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                1 704,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Dział 756  – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618  – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              32 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Dział 801   – oświat i wychowanie

Rozdział 80102  – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                     50,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Rozdział 80117  – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Rozdział 80120  – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                3 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Rozdział 80132  – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                1 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Rozdział 80195  – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            201 294,71 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na ujęciu dochodów na realizację projektu pn.: „Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w Technikum ZST Lipno – edycja 2022”.

 

Dział 851   – ochrona zdrowia

Rozdział 85195  – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   200,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Dział 852   – pomoc społeczna

Rozdział 85202  – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   700,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   210,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zapisaniu środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                9 581,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

 

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   300,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Dział 854  – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                1 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

II . WYDATKI 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 983 667,59 zł i zamkną się kwotą   
105 122 662,76 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 600  – transport i łączność

Rozdział 60004  – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                         3 640 032,37 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z podpisanej umowy, którą wspominano w części dochody budżetowe.

Zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają ze zmiany przeznaczenia środków finansowych.

 

Dział 600  – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają ze zmiany zakresu realizowanych zadań na drogach powiatowych

 

Dział 720  – informatyka 

Rozdział 72095  – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              1 940,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają ze zmiany przeznaczenia środków kierując je na realizację projektu pn.: „Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim”. 

Ponadto zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków poprzez zmianę czwartej cyfry paragrafu.

 

Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75020  – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            866 754,5 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności ujęcia przedsięwzięcia grantowego, o którym wspominano w części dochody budżetowe oraz wydatki wynikające z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postepowania przetargowego na budowę budynku usługowo – mieszkalnego wraz z pełnieniem nadzoru budowlanego oraz zabezpieczeniu środków na dokończenie prac remontowych prowadzonych w budynku Starostwa Powiatowego. 

 

 

Rozdział 75085  – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                50,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają ze wzrostu uzyskiwanych dochodów przez jednostkę.

 

Dział 757 – obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702  – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          143 065,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków, na tym etapie realizacji budżetu, związanych z płaconymi odsetkami od kredytów. 

 

Dział 801  – oświata i wychowanie

Rozdział 80115  –  technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                923,49 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół  Technicznych po stronie wydatków podyktowane są koniecznością regulacji środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Rozdział 80117  –  branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            19 322,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz. 80152.

 

Rozdział 80140  –  placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              3 596,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz. 80152.

 

Rozdział 80152  – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              25 129,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół  Technicznych po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Rozdział 80195 –  pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          391 089,78 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu szkół Technicznych po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków z przeznaczeniem na prawidłową realizację programu „Erasmus+ edukacja szkolna”.

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zmianie przeznaczenia środków finansowych kierując je do rozdziału 75020.

 

Dział 853  – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   210,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapisania środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań w miesiącu styczniu br. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie.

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                9 581,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z realizacją ich ponoszonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

III .ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

 

IV .ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie przychodów i kosztów wynikają z pozyskanych nowych przychodów oraz decyzji Zarządu Powiatu o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zakupu autobusu.

 

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego. 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego