W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLII/383/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego w Lipnie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Toruniu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 19 ust 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Oddziału Powiatowego w Lipnie Związku Nauczycielstwa Polskiego wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, zawarte w piśmie 
z dnia 20 października 2022 r. znak: ZOP-232/10/2022 oraz stanowisko Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Toruniu wyrażone w piśmie z dnia 
18 października 2022 r. znak: L.dz. 118/2022 odnoszące się do zapisów pkt. 6 załącznika 
3 projektu cyt. uchwały.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE


 W przypadku negatywnej opinii lub odmiennego stanowiska związku zawodowego na temat projektu uchwały rady powiatu zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) Rada Powiatu musi ustosunkować się do w/w opinii. Przytoczony przepis stanowi, iż „w razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, właściwy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk związek może przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub samorządu terytorialnego”.

Ustosunkowując się do stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego w Lipnie Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz stanowiska Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum-Oświata” w Toruniu stwierdza się, że:

W opiniowanej uchwale w pkt. 6 załącznika 3 organ prowadzący zaproponował tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w wysokości – 22 godziny przy czym wymiar ten obowiązuje obecnie w/w nauczycieli z wyjątkiem pedagogów specjalnych, dla których w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela, konieczne było ustalenie pensum ze względu na to, że jest to nowe stanowisko, które pojawi się w szkołach od 1 września 2022 roku i dla którego określenie pensum ustawodawca pozostawił w gestii organu prowadzącego. 
Nie nastąpiło zatem zwiększenie pensum dla obecnie zatrudnionych specjalistów a jedynie określono pensum dla pedagoga specjalnego na tym samym poziomie. Ustalone dla w/w nauczycieli pensum w ocenie organu prowadzącego pozwala zapewnić dzieciom 
i młodzieży uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski dobre warunki w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, kiedy obserwuje się wzrost liczby dzieci i młodzieży tej pomocy potrzebujących. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i słuchaczami przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze godzin określony w pkt. 7 załącznika 3 opiniowanej uchwały nie uległ zmianie i tak jak obecnie wynosi – 20 godzin. Nie nastąpiła w tym przypadku żadna zmiana, zatem argument, że Powiat Lipnowski szuka oszczędności kosztem nauczycieli jest nieuzasadniony. 

 

XLII.383.2022

Wykaz imienny do XLII.383.2022

Załączniki

XLII.383.2022 docx, 21 kB

Powiadom znajomego