W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


67/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r., Nr X/61/2003 z 24.10.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r. Nr 55/2003 z 10.10.2003 r., Nr 63/2003 z 27.11.2003 r. dokonuje zmian  dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

1)       Kwotę dochodów 27 125 794 zł  zastępuje się kwotą 27 150 336 zł w tym dochody na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej kwotę 5 585 675 zł zastępuje się kwotą 5 609 125  

2)       Kwotę wydatków 27 925 794 zł zastępuje się kwotą 27 950 336 zł w tym wydatki na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej kwotę 5 585 675 zł zastępuje się kwotą 5 609 125

   § 2.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 
 
U Z A S A D N I E N I E

 

Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24 542 zł.

I. Dochody 

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 24 542 zł na podstawie:

-          decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/66/2003 z dnia 24.11. 2003 r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność § 2130 o kwotę 1 092 zł: z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli;

-          decyzji nr WFB.I – 3011/65/2003 zwiększającej budżet ogółem o kwotę 23 450 zł:

w dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się § 2110 o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na sporządzenia opinii szacunkowych przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu,

w dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP zwiększa się  § 2110 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na podstawową działalność operacyjną Komendy Powiatowej PSP,

w dz. 853 rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 2110 o kwotę 1 950 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 24 542 zł: 

W dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się § 4300 o kwotę 11 500 zł. – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie opinii szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu tranzytowego;

W dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się § 4060 o kwotę 97 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4210 o 9 500 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 403 zł – podróże służbowe krajowe. Środki te przeznaczone na podstawową działalność operacyjną Komendy Powiatowe PSP, 

W dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność zwiększa się § 4300 o 1 092 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 853 rozdz. 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się ogółem o kwotę 1 950 zł; § 4210 o 8 150 zł – zakup materiałów i wyposażenia zaś zmniejsza się § 4300 o 5 500 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 700 zł – podróże służbowe krajowe. Środki te przeznaczone są na bieżące zadania z zakresu powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

W dz. 853 rozdz. 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4120 o 20 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 3 150 zł – zakup usług i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 3 470 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4410 o 700 zł – podróże służbowe krajowe. Zmiany te spowodowane są koniecznością pokrycia wydatków na zakup programu księgowego i zakup materiałów biurowych.

  

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4300 o 1 804 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3020 o 1 188 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 o 191 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 100 zł – zakup energii, § 4410 o 300 zł - podróże służbowe krajowe, § 4430 o 25 zł – różne opłaty i składki. W rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne zwiększa się § 4300 o 1 400 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 1 400 zł - zakup usług i wyposażenia. Zmiany w powyższych rozdziałach podyktowane zostały koniecznością pokrycia brakującej kwoty celem zapłacenia rachunku za rozmowy telefoniczne i usługi.  

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 2 500 zł -  zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 2 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaś zmniejsza się § 3250 o 5 000 zł – stypendia różne. 

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 - szkoły zawodowe zwiększa się § 4210 o 453 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 361 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3250 o 18 zł – stypendia różne, § 4260 o 1 931 zł – zakup energii, § 4270 o 555 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 83 zł - podróże służbowe krajowe, § 4430 o 227 zł – różne opłaty i składki. Zmiany podyktowane zostały koniecznością pokrycia brakującej kwoty celem zapłacenia rachunku za rozmowy telefoniczne, za badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracji oraz opłata za dozór techniczny.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 - szkoły zawodowe zwiększa się § 4270 o 5 000 zł - zakup usług remontowych ,§ 4300 o 2 132 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 6 800 zł – zakup energii, § 4280 o 332 zł – zakup usług zdrowotnych. Przeniesienia pomiędzy §§ dokonano Powiatowego powodu braku środków na remont pieca centralnego ogrzewania, naprawę kanalizacji, opłaty bankowe Powiatowego prenumeratę czasopism pedagogicznych. 

Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 851 rozdz. 85156  – składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się § 4130 o 1 900 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaś zmniejsza się § 4570 o 1 900 zł – odsetki od nieterminowych wpłat. Powyższe zmiany podyktowane są pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik 1

                                                                        Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego