W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


63/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:
 

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r., Nr X/61/2003 z 24.10.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r. Nr 55/2003 z 10.10.2003 r. dokonuje zmian  dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

1)       Kwotę dochodów 26 824 007 zł  zastępuje się kwotą 27 125 794 zł w tym dochody na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej kwotę 5 584 917 zł zastępuje się kwotą 5 585 675

2)        Kwotę wydatków 27 624 007 zł zastępuje się kwotą  27 925 794 zł w tym wydatki na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej kwotę 5 584 917 zł zastępuje się kwotą 5 585 675

 

   § 2.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 
 
U Z A S A D N I E N I E

Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 301 787 zł.

I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 301 787 zł  na podstawie:

-          decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/62/2003 z dnia 30.10. 2003 r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. ogółem o kwotę 303 132 zł: w dz. 710 rozdz. 71015 – nadzór budowlany o kwotę 12 587 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane, w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 290 545 zł z przeznaczeniem na realizację programu działań osłonowych w ochronie zdrowia;

-           decyzji nr WFB.I – 3011/64/2003 zmniejszającej budżet ogółem o kwotę 1 345 zł : w dz. 853 rozdz. 85301 - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze zwiększa się § 2130 o kwotę 6 484 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zmniejsza się  o kwotę 7 829 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną, usamodzielnienia oraz kontynuacje nauki w rodzinach zastępczych.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 301 787  zł:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dz. 710 rozdz. 71015 – nadzór budowlany zwiększa się o ogólna kwotę 12 587 zł; § 4010 o  1 500 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4020 o 2 500 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4110 o 689 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 98 zł – składki na fundusz pracy, §  4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 800 zł – zakup usług pozostałych oraz § 6060 o 4 000 zł – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie środków wynika z przewidzianego wzrostu zatrudnienia w PINB w związku z nowymi zadaniami, nałożonymi ostatnimi zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W dz. 851 rozdz. 85111 – szpitale ogólne zwiększa się § 2560 o kwotę 290 545 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na realizacje programu działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się  w dziale 853 rozdz. 85301 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze § 3110- o kwotę 6 484 zł – świadczenia społeczne. Środki te przeznaczone na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze
 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek; 

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe zwiększa się § 4260 o  8 000 zł– zakup energii, § 4440 o 14 421 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  zaś zmniejsza się § 4040 o 14 421 zł– dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 2 000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4430 o 6 000 zł – różne opłaty i składki. Zmiany te spowodowane są wzrostem zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych w Starostwie i stąd potrzeba przeniesienia dodatkowych środków na ZFŚS. 

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie  w dz.754 rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o 52 388 zł; § 3020 o 16 820 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 o 17 300 zł – zakup materiałów i wyposażenia,  § 4300 o 14 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o kwotę 268 zł, § 4430 o 4 000 zł – różne opłaty i składki zaś zmniejsza się o 52 388 zł; § 4010 o 510 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 5 300 zł – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4040 o 490 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4050 o 1 549 – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy,§ 4060 o 13 643 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, § 4070 o 8 318 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, § 4080 o 7 353 zł – uposażenie oraz świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, § 4110 o 9 327 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 898 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4250 o 5 000 zł – zakup sprzętu i uposażenia. Zmiany te podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków na wypłaty delegacji uczących się funkcjonariuszy, wypłat pomocy mieszkaniowych.

W dz. 853 rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zmniejsza się § 3110 o 7 829 zł – świadczenia społeczne.

            Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 szkoły zawodowe zwiększa się § 4300 o 3 600 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4430 o 3 600 zł – różne opłaty i składki. Zmiany podyktowane zostały koniecznością pokrycia brakującej kwoty celem zapłacenia rachunku za rozmowy telefoniczne, za badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników administracji oraz opłata za dozór techniczny.

Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się § 3020 o 115 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4300 o 2 500 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 72 zł – różne opłaty i składki zaś zmniejsza się § 4110 o 2 687  zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Powyższe zmiany podyktowane są pokryciem wydatków związanych  z opłatami za połączenia telefoniczne, ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz wypłaty ekwiwalentu pracownikom za używanie obuwia roboczego.

            Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w dz. 921rozdz. 92195 – pozostała działalność zwiększa się § 4300 o 3 000 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się  § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmian tych dokonuje się w związku z organizowanym koncertem w dniu 5 grudnia 2003 r.

 

 

 

                                                                 

                           

                                                                    Załącznik 1

                                                                     Załącznik 2

 

Załączniki

Załącznik 2 doc, 118 kB

Powiadom znajomego