W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


statut 
 
 
Statut
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Lipnie
 
 
                        Tekst jednolity Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie  
 
 
 
 
               §1 Postanowienia ogólne
1.      Podstawę prawną niniejszego statutu stanowią :
a.          Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),
b.          Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 z późniejszymi zmianami),
c.          Ustawy z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1999 r. Nr 21, poz.124 z późniejszymi zmianami),
d.         Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami),
e.          Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad  działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz.46),
f.           Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869)
g.           Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003r.Nr11,poz.114),
h.           Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz.587),
i.            Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r.Nr173,poz.1072),
j.           Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).
2.      Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie zwanej dalej „Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie, organizację oraz zakresy załatwianych spraw.
3.      Nazwa poradni brzmi: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie. Jest placówką oświatową i mieści się w Lipnie przy ulicy Piłsudskiego 18/1.
4.      Poradnia używa dwóch pieczęci prostokątnych o następującej treści:
a.          Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie, 87-600 Lipno; ul. Piłsudskiego 18/1, NIP 466 02 25 865 , tel. 054 287 24 92.
b.         Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie; Punkt Konsultacyjny w Skępem; 87-630 Skępe; ul. Wymyślińska 2, NIP 466 02 25 865, tel. 054 287 71 52
5.      Rejon działania poradni określa po zasięgnięciu opinii Kuratora organ prowadzący czyli Starostwo Powiatowe w Lipnie. Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Rejon działania poradni Psychologiczno- Pedagogicznej obejmuje szkoły i placówki z Powiatu Lipnowskiego.
6.      Poradnia utworzyła Punkty Konsultacyjne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w miejscowościach: Skępe, Dobrzyń nad Wisłą, Tłuchowo, Wielgie, Chrostkowo.
7.      Podstawą prawną działalności poradni jest akt o jej utworzeniu i przekształceniu, który określa położenie, teren działania a także jej statut.
8.      Organem prowadzącym poradnię jest Starostwo Powiatowe w Lipnie a sprawującym nadzór merytoryczny jest Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
 
 
 
                   § 2 Cele i zadania poradni
1.       Poradnia udziela dzieciom, w wieku od urodzenia (w tym, w szczególności  chwili wykrycia  niepełnosprawności) i młodzieży uczęszczającym do przedszkoli, szkół wszystkich typów i poziomów oraz innych placówek opiekuńczo – wychowawczych mających siedzibę na terenie powiatu lipnowskiego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i zawodu, a także udziela rodzicom (prawnym opiekunom)  i  nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej  związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2.       Do zadań poradni należy w szczególności:
a.      wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
b.     wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia.
c.       profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
d.     terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
e.      pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
f.       prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
g.      pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych  stron uczniów,
h.      wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
i.        wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
3.       . Poradnia realizuje zadania w szczególności przez
      a) diagnozę,
      b) konsultację,
      c) terapię,
      d) psychoedukację,
       e) doradztwo,
                f) rehabilitację,
                g) mediację,
                h) interwencje w środowisku ucznia,
                i) działalność profilaktyczną,
                j) działalność informacyjną.
 
4. Poradnia udziela pomocy:
a.          uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu lipnowskiego,
b.         dzieciom  nie uczęszczającym  do  szkoły lub przedszkola oraz ich rodzicom, mieszkającym na terenie powiatu lipnowskiego.
 
5. Na   podstawie   porozumienia   zawartego   pomiędzy   organami   prowadzącymi poradnie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w  Lipnie  może  udzielać  pomocy uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie powiatu lipnowskiego oraz niezamieszkałym na terenie powiatu lipnowskiego dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.
 
6. Poradnia wydaje opinie w sprawach:
a.          wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
b.         wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
c.          odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
d.         pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
e.          gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
f.            objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
g.          zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
h.          dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
i.             przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych,
j.            przystąpienia ucznia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych,
k.         przystąpienia absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych,
l.            przystąpienia absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych,
m.        udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
n.          przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
o.         przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
p.         udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
q.         braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
r.           objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,
s.          objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,
t.           innych, określonych w odrębnych przepisach, obowiązujących poradnie psychologiczno – pedagogiczne
7.       Opinię  wydaje  się  na  pisemny  wniosek  rodziców  dziecka  (prawnych opiekunów), a jej kopię  przekazuje  się  do  przedszkola,  szkoły  lub  placówki,  do której uczęszcza dziecko, wyłącznie na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka (prawnych opiekunów). Opinia powinna być doręczona w ciągu 30 dni od daty badania.
8.        Jeżeli  w  celu  wydania  opinii  niezbędne  jest przeprowadzenie  badań  lekarskich, rodzice powinni  przedstawić  zaświadczenie lekarskie  o  stanie  zdrowia  dziecka.  Rodzice  mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację, która go uzasadnia, a w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.
9.       Opinia poradni zawiera:
a.          oznaczenie poradni,
b.          imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,
c.          stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
d.         wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole lub placówce, stosownie do potrzeb oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy.
10.  Opinię podpisuje dyrektor poradni oraz pracownicy  pedagogiczni  przeprowadzający badania.
11.   Poradnia współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, placówki służby zdrowia, Miejskie i Gminne Komisje do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12.  Współpraca z innymi poradniami, instytucjami i organizacjami organizowana jest w formie narad, szkoleń, konsultacji, interwencji w środowisku wychowującym, mediacji, działalności informacyjnej, doradztwa itp.
 
§ 3
Działalność zespołów orzekających
1.         W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające.
2.         Zespoły powołuje dyrektor Poradni.
3.         Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba- jako przewodniczący zespołu.
4.         W skład zespołu wchodzą ponadto: psycholog, pedagog oraz lekarz oraz inni specjaliści jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
5.         Zespoły wydają orzeczenia o :
a.          orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz  niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
b.         orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
c.          orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
d.         orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
e.          opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

    2.   Zespoły orzekające działające w poradni wydają:
 
a.          orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie powiatu lipnowskiego,
b.         orzeczenia  dla  uczniów  będących  wychowankami  burs, specjalnych   ośrodków    szkolno  –  wychowawczych mających siedzibę na terenie powiatu lipnowskiego,
c.          orzeczenia  o  potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego,  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  przygotowania przedszkolnego oraz
orzeczenia  o  potrzebie  zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci mieszkających na terenie powiatu lipnowskiego,
d.         opinie  o  potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci mieszkających na terenie powiatu lipnowskiego,
3.       W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły na terenie działania orzeczenia powyższe wydają zespoły orzekający w poradniach właściwych na miejsce zameldowania dziecka.
4.        Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o  potrzebie nauczania indywidualnego dzieci nie słyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydając zespoły orzekające w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku ul. Ogniowa 8/10
5.       Zespoły orzekające wydają orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na wniosek rodziców (prawnych opiekunów):
6.       Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza.
7.       Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymaganej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa go do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
8.       Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do jego członków oraz ustala termin posiedzenia zespołu.
9.       W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.
10.   Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu  i przedstawić swoje stanowisko, a o terminie posiedzenia zawiadamia go przewodniczący zespołu.
11.   Zespół wydaje orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
12.   Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, zawierający  w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący zespołu i jego członkowie.
13.   W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół orzekający poradni wydaje odpowiednio:
a.          orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
b.         orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
c.          orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
d.         orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w którym należy wskazać stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
14. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, o potrzebie indywidualnego nauczania albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez zespół orzekający poradni doręcza się wnioskodawcy w trzech egzemplarzach, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 
15. Orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego, o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, o braku potrzeby indywidualnego nauczania, o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o odmowie uchylenia orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego, o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania doręcza się wnioskodawcy w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 
16. Od wydawanych przez zespół orzekający poradni orzeczeń wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał dane orzeczenie,  w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 
17. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje  w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
 
18.  Zespół orzekający poradni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia. Kurator oświaty zasięga,  w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
 
 
§ 4
Organy poradni i ich kompetencje
1.      Organami poradni są:
a) dyrektor poradni
b) rada pedagogiczna.
2.      Poradnią kieruje dyrektor. W przypadku gdy w poradni zatrudnionych jest więcej niż 15 pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wice dyrektora.
3.      Stanowisko dyrektora poradni powierza organ prowadzący, którym w przypadku poradni jest Powiat Lipnowski. Kandydata na stanowisko dyrektora poradni wyłania się w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stanowisko dyrektora poradni powierza się na 5 lat szkolnych, a tylko w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż na 1 rok szkolny. Po upływie tego okresu, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres, nie dłuższy niż 5, ale nie krótszy niż 1 rok szkolny.
4.      Kompetencje Dyrektora Poradni:
a)       Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni osób: pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.
b)       Decyduje w szczególności w sprawach:
·             Zatrudniania i zwalniania pracowników
·             Przyznawania kar i wymierzania kar porządkowych.
·             Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń przyznawania nagród i innych wyróżnień.
c)           Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
d)           Powołuje Zespół Orzekający oraz wyznacza przewodniczącego zespołu.
e)           Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
f)             Kieruje działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz.
g)           Sprawuje nadzór pedagogiczny, polegający na:
·             ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poradni i nauczycieli poradni
·             analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej poradni.
·             przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i placówek, w tym poradni,
·             udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  poradni, w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach,
·             upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań poradni, w szczególności przez promowanie przykładów dobrych praktyk,
·             inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami.
·             przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru, zawierającą:
ü   zakres wykonania planu,
ü   wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
ü   podjęte działania  wynikające z wniosków  ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.
 
h)               dysponuje środkami finansowymi poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa; czynności przekraczające granice pełnomocnictwa wymagają zgody organu prowadzącego.
i)                 dokonuje oceny pracy pracowników.
j)                 przydziela obowiązki pracownikom.
k)               udziela urlopów i deleguje pracowników do innych zajęć.
l)                 czuwa nad stanem sanitarnym i higienicznym placówki oraz przestrzega przepisów BHP.
m)             wykonuje działania dotyczące planu obronnego.
n)               czuwa nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli poradni.
o)               realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nad nią nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne
p)               szczegółowa organizacja poradni w danym roku szkolnym zawarta jest w arkuszu organizacyjnym poradni opracowanym do 30 IV każdego roku. Na podstawie planu pracy i planu finansowego. Arkusz organizacyjny zatwierdza Zarząd Powiatu. Zawiera on liczbę pracowników, ogólna liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
q)               dokonuje sprawozdań z pracy poradni.
r)                wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
s)                dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi poradni,
t)                 współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk  pedagogicznych,
u)               dyrektor poradni powołuje swojego społecznego zastępcę na dany rok szkolny i określa jego kompetencje:
·               Reprezentuje poradnię w czasie każdej nieobecności dyrektora poradni.
·               Podejmowanie wszystkie decyzje dotyczące sytuacji bieżących poradni, zabezpieczając jej właściwe funkcjonowanie, a nie cierpiące zwłoki.
·               Informuje niezwłocznie dyrektora poradni o podjętych decyzjach, a jeśli to niemożliwe to Starostwo Powiatowe w Lipnie lub Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
 
3.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a.         dyrektor poradni będący jednocześnie jej przewodniczącym,
b.        pracownicy pedagogiczni poradni.

4.    Kompetencje rady pedagogicznej poradni.
a.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
b.       W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w poradni, a w jej zebraniach mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
c.        Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z podsumowaniem pracy poradni oraz w miarę bieżących potrzeb.
d.       Zebrania mogą być również organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego poradnię albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
e.        Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
f.         Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a.        Uchwalanie statutu poradni
b.       zatwierdzanie planów pracy i koncepcji rozwojowej placówki,
c.        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni,
d.       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.
e.        Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
·               organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
·               projekt planu finansowego poradni
·               wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
·               propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
·               wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
6.       Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian.
7.       Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora poradni, w takim przypadku, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8.       Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
9.       Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i młodzieży lub ich rodziców, będących klientami poradni, a także nauczycieli i innych pracowników poradni.
10.   Rada pedagogiczna może powołać zespoły stałe lub doraźne składające się z pracowników poradni do:
- opracowywania i aktualizowania różnych regulaminów,
- opracowywania i wdrażania wewnątrz poradnianego systemu zapewniania jakości,
- przeprowadzania inwentaryzacji.
11.   Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane
12.   Rada Pedagogiczna posiada regulamin.
13.   W przypadku zaistniałych sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni dyrektor lub Rada Pedagogiczna powołuje 3- osobowy zespół rozjemczy do rozpatrzenia stron sporu, oceny sytuacji i rozwiązania konfliktu.
§ 5
Pracownicy poradni
1.       Poradnią kieruje dyrektor.
2.       Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych zwanych nauczycielami, pracowników administracji i obsługi, lekarza oraz w zależności od potrzeb pracowników socjalnych.
3.       Pracownikami pedagogicznymi – nauczycielami poradni są: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, socjolodzy, doradcy zawodowi oraz w zależności od potrzeb rehabilitanci.
4.       Poradnia zatrudnia lekarza w celach analizy dostarczanej przez rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacji lekarskiej podczas Posiedzeń Zespołu Orzekającego.
5.       W poradni zatrudnia się pracowników administracji i obsługi       a  ilość pracowników ustala dyrektor wraz z organem prowadzącym w zależności o potrzeb poradni.
6.       Liczbę pracowników pedagogicznych poradni ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, w zależności od ilości zadań wykonywanych przez poradnię oraz realnych możliwości wywiązywania się z nich, ilości osób objętych opieką poradni, rozległości terenu działania.
7.       Do szczegółowych zadań pracowników pedagogicznych należy:
a.                       Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
b.                       Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
c.                       Prowadzenie różnych form pomocy indywidualnej i grupowej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
d.                       Planowanie pracy i prowadzenie jej zgodnie z obowiązującym planem.
e.                       Stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy.
f.                         Dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, samodzielne wykonanie pomocy oraz troska o estetykę gabinetów.
g.                       Planowanie własnego rozwoju zawodowego.
h.                       Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
i.                         Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
j.                         Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka.
a.                       Współdziałanie z rodzicami, opiekunami dzieci.
b.                       Realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.
c.                       Prowadzenie dokumentacji dotyczącej swojej pracy.
 
8.       Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w programie rozwoju poradni i są odpowiedzialni za jakość pracy i jej wyników.
9.       Przebieg realizowanych zadań powinien być zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki przy pełnym zaangażowaniu pracownika.
10.   Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:
a.                       Przestrzegania tajemnicy zawodowej.
b.                       Uzyskiwanie akceptacji rodziców do wszelkich działań mających na celu udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży.
c.                       Obiektywnego stosunku do dzieci i młodzieży, co do których są podejmowane działania statutowe, a w szczególności nie uzależnia stosowanej pomocy od własnych przekonań politycznych czy religijnych.
d.                       Udzielenia pomocy merytorycznej osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą.
e.                       Współpracy z placówkami oświatowymi.
f.                         Przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących w poradni.
g.                       Podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
h.                       Wzbogacenia warsztatu pracy oraz wnioskowanie o jego modernizację lub uzupełnienie.
i.                         Przestrzeganie zasad o konwencji Prawach Dziecka- w tym kierowanie się dobrem dzieci i młodzieży, troską o ich zdrowie, postawy moralnej i poszanowaniem godności osobistej.
j.                         Prezentowania właściwej postawy etycznej.
k.                       Prawidłowego prowadzenia dokumentacji merytorycznej.
11.      Pracownik ma prawo do:
a.        Współdecydowania o celach i zadaniach poradni jako członek Rady Pedagogicznej.
b.        Decydowania w prawach doboru metod realizowanych przez siebie zadań.
c.        Kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki.
d.        Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony dyrektora poradni, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek oświatowych.
12.  Pracownik pedagogiczny służbowo odpowiada przed dyrektorem poradni za:
a.        Poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do dzieci i młodzieży.
b.        Stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono.
c.        Zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez dyrektora.
d.        Nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku.
e.        Prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojego działu.
13.  Wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora.
14.  Prawa i obowiązki pracownicze nieujęte w Statucie określa  Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.
15.  Dopuszcza się możliwość udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach wolontariatu.
 
§ 6
Organizacja pracy poradni
1. Poradnia działa w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w  której nie są przewidziane ferie szkolne (tzw. placówka nieferyjna).

2. Pracownicy pedagogiczni poradni (nauczyciele) mają prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego w liczbie 35 dni roboczych w ciągu  roku kalendarzowego, zgodnie z zatwierdzonym na początku danego roku planem urlopowym.

3. Pozostali pracownicy korzystają z urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
 
4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, pracowników pedagogicznych  poradni zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć  wynosi 20 godzin zegarowych i jest realizowany w ciągu 5 dni w tygodniu (w wyjątkowych sytuacjach w wymiarze ustalonym z dyrektorem poradni).

5. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

6. Pracownicy  poradni  realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
7.W zależności od potrzeb poradni mogą być powoływane zespoły specjalistyczne do wykonywania określonych zadań.
9. Poradnia może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych: psychologii, pedagogiki, socjologii- na zasadach określonych w odrębnych przepisach i statucie poradni.
 
10.Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
 
11. Klient ma prawo:
a.          Wnioskowania o najkorzystniejszą jego zdaniem formę pomocy dla swojego dziecka.
b.         Udzielania  profesjonalnej wszechstronnej, terminowej pomocy.
c.          Ochrony danych osobowych.
d.         Przestrzegania przez pracowników tajemnicy zawodowej.
e.          Odwołania się od orzeczeń wydawanych przez poradnię.
f.           Ma prawo uczestniczyć w zespole orzekającym, na którym omawiana jest sprawa jego dziecka.
g.          Do traktowania jego dziecka zgodnie z konwencją Praw Dziecka i z konwencją Praw Człowieka
12.     Dziecko ma prawo:
a.          Wczesnego rozpoznawania odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz diagnozowania.
b.         Ukierunkowanej edukacji na każdym etapie kształcenia.
c.          Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb.
d.         Różnych form pomocy terapeutycznej.
e.          Wyrównywania szans podczas egzaminów.
 
13.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w poradni jest organizowana w szczególności także w formie:
a.          zajęć specjalistycznych:


·               korekcyjno – kompensacyjnych – organizowanych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej,
·               logopedycznych – organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej,
·               socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii
b.         zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i ich rodziców organizowanych w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju,
c.           zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizowanych w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
d.          porad dla uczniów,
e.           porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 
14.   Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.
.
§ 7
Wolontariat
1. W poradni pomoc dzieciom i młodzieży może być także udzielana przez wolontariuszy.

2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.

3. Dyrektor poradni:
a) zawiera z wolontariuszem umowę określającą w szczególności zakres zadań wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania umowy oraz zawierającą zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w poradni zasad i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających z pomocy poradni,
b) ubezpiecza wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań przez wolontariusza,
c) zapewnia warunki umożliwiające wykonywanie zadań przez wolontariusza.

4. Wolontariusz  wykonuje  zadania  określone  w  umowie,  we  współpracy  z  pracownikami pedagogicznymi poradni wyznaczonymi przez dyrektora poradni oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

5. Na  wniosek wolontariusza dyrektor poradni jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu zadań przez wolontariusza.
 
 
§ 8
Postanowienia końcowe
1.Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
a.          Roczny plan pracy poradni.
b.         Plan rozwoju poradni, koncepcję rozwojową.
c.          Sprawozdanie z realizacji planu poradni przesyłane  do SIO.
d.         Tygodniowy rozkład zajęć pracowników.
e.          Dzienniki zajęć pracowników oraz dzienniki zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych.
f.           Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni.
g.          Rejestr przyjętych dzieci i młodzieży.
h.          Dokumentację badań (karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży),
i.            Dzienniczki pracy.
j.           Półroczne i roczne sprawozdania pracowników z realizacji przydzielonych zadań..
k.         Lista obecności.
l.            Zarządzenia dyrektora poradni, w tym zarządzenia o powoływaniu zespołów  orzekających,
m.         Protokoły z posiedzeń zespołów orzekających.
n.           Księgę protokołów posiedzeń rady pedagogicznej poradni,
o.          Księgi inwentarzowe.
p.          Dokumentację dotyczącą awansu zawodowego pracowników poradni,
q.         plany nadzoru pedagogicznego,
r.            dokumentacja personalna pracowników
s.          regulamin pracy,
t.           Zakresy czynności dla poszczególnych pracowników
u.          regulaminy wewnętrzne.
v.           roczne plany finansowe,
w.        księgę korespondencji wchodzącej i wychodzącej.
x.          Uchwały Rady Pedagogicznej.
y.          Zeszyt wyjść.
z.          Inną dokumentację zgodną z przepisami prawnymi.
 
2. Poza podstawowymi dokumentami opracowywanymi przez pracowników poradni dla dzieci i młodzieży na podstawie właściwych przepisów prawnych ( orzeczenia, opinie ) Poradnia może wydawać:
a.          informacje o wynikach badań psychologiczno – pedagogicznych i zalecenia wydane na ich podstawie,
b.          zaświadczenia, jako potwierdzenie faktów albo stanów prawnych, wynikających z posiadanych przez poradnię ewidencji, rejestrów bądź innych danych.
 
Powyższy Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie został uchwalony i zatwierdzony przez pracowników Poradni na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.10.2009 r. Lipnie Uchwałą Nr ……./2009/2010
 
 

 

 

Powiadom znajomego