W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Podstawowe zadania

Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz w szczególności:

 1. opracowuje wspólnie z wicedyrektorem i przewodniczącymi zespołów przedmiotowych roczny plan i przedkłada go Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia na pierwszym plenarnym zebraniu.
 2. przygotowuje i zatwierdza zakres obowiązków i odpowiedzialności dla podległej kadry kierowniczej i dla pracowników nie będących nauczycielami,
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, opracowuje tematykę i harmonogram hospitacji,
 4. zapewnia warunki do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i opieki nad młodzieżą,
 5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 6. czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów regulujących pracę w szkole,
 7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
 8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 9. proponuje i powołuje szkolne komisje do przeprowadzania egzaminów dojrzałości i rekrutacji, prowadzi dokumentację z nimi związaną,
 10. koordynuje prace szkoły związane z orientacją zawodową i podejmowaniem studiów przez absolwentów,
 11. zapewnia warunki do rozwoju samorządnej działalności uczniów, rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 12. tworzy właściwy klimat dla systematycznego podnoszenia wyników pracy dydaktyczno – wychowawczej, doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 13. nadzoruje pracę kancelarii szkoły.

Wicedyrektorzy są współodpowiedzialni za całokształt działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły i zastępują dyrektora w czasie jego nieobecności.
Do obowiązków wicedyrektorów szkoły należą w szczególności:

 1. uczestniczenie w sporządzaniu planu pracy szkoły, opracowywanie projektu rocznego planu pracy szkoły,
 2. planowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w sposób odpowiadający zasadom higieny szkolnej i nadzorowanie jego realizacji,
 3. planowanie dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych i czuwanie nad ich pełnieniem,
 4. hospitowanie zajęć zgodnie z opracowanym planem,
 5. kontrola dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, rozkładów materiałów, dokumentacji wychowawców, pedagoga szkolnego i bibliotekarza, dzienników zajęć pozalekcyjnych,
 6. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sporządzanie stosownej dokumentacji,
 7. kontrola przeprowadzenia godzin ponadwymiarowych i zastępstw oraz sporządzenie stosownej dokumentacji,
 8. nadzór nad pracą biblioteki szkolnej,
 9. czuwanie nad właściwym organizowaniem przez wychowawców wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych,
 10. kontrola zajęć pozalekcyjnych, czuwanie nad ich zgodnym z celami i zadaniami szkoły oddziaływaniem wychowawczym,
 11. opieka nad uczniami uczestniczącymi w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, stwarzanie uczestniczącym i ich nauczycielom – opiekunom warunków do efektywnej pracy,
 12. nadzór nad pracą Samorządu Uczniowskiego,
 13. nadzór nad działalnością wszelkich organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 14. sporządzanie sprawozdań dla władz oświatowych, czuwanie nad prawidłowym         przebiegiem okresowych inwentaryzacji w szkole,
 15. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły nie wymienionych w przydziale obowiązków, a wynikających z działalności szkoły.

Powiadom znajomego