W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Zadania własne- Wydział Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zadania własne – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Dekret  z 8 sierpnia 1946 r. O wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności  nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Nr 39,poz.233 ze zmianami) :

-          wydawanie zaświadczeń będących tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich ,wymienionych w art. 2 ust (1) lit.b,c,d,e dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. R.P. z 1945 r. Nr 3 poz.13 ) stwierdzające, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej według powołanych wyżej przepisów (art.1 ust.1)

-          wnioskowanie o dokonanie wpisów na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich ,o których mowa w dekrecie (art.1 ust.4)

-          oznaczenie niezbędnych służebności gruntowych dla nieruchomości określonych w pkt.1(art.1 ust.2)

-          wnioskowanie o zmianę treści utrzymanych w mocy służebności stosownie do potrzeb nowo utworzonych gospodarstw (art.1 ust.4)

-          wnioskowanie o wpis w księdze hipotecznej (gruntowej)  prawa własności  nadanej działki (art.2 ust.3)

-          poświadczanie opisu granic działki (art.3)

 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.Nr 28,poz.169 ze zmianami):

-          ustalanie stosownie do przepisów art.1 i 3 nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie (art.8 ust.1)

-          ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie (art.8 ust.2)

-          zatwierdzanie uproszczonego planu zagospodarowania gruntów spółki (art.24 ust.1)

-          wprowadzanie w przedstawionych przez organy spółki planach oraz w regulaminie użytkowania gruntów i urządzeń zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi (art.24ust.2)

 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163 ze zmianami) :

-          zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych (art. 3 ust.3 pkt.2)

-          powierzanie na wniosek gminy, w drodze porozumienia , prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji starosty, w tym wydawania decyzji administracyjnych po spełnieniu warunków , o których mowa w ust.6 (art.6a ust. 4)

-          prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,w tym ewidencji gruntów i budynków , gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (art.7d pkt.1)

-          uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art.7d pkt.2)

-          zakładanie osnów szczegółowych (art.7d pkt.3)

-          zakładanie i aktualizacja map zasadniczych (art.7d pkt.4)

-          przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości  (art.7d pkt.5)

-          ochrona znaków geodezyjnych ,grawimetrycznych i magnetycznych (art.7d pkt.6)

-          prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie  ( art.7dpkt.7)

-          prowadzenie z urzędu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów  (art.22 ust.1)

-          żądanie od osób ,o których mowa w art.20ust.2 pkt.1 i art.51 ,zgłaszających zmiany dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków ( art. 22 )

-          sporządzanie gminnych  powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (art.25 ust. 2,3)

-          uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego (art.27 ust. 2 pkt.1)

-          koordynowanie, przy pomocy zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej uzgadniania usytuowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art.28 ust.1) 

-          zakładanie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie ewidencji geodezyjnej (art.28 ust.3 pkt.1)

-          gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolowanie opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych (art.40 ust.ust.3 pkt.3)

-          dysponowanie środkami Funduszu  Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w zakresie funduszu powiatowego (art.41 ust.5 pkt.3)

-          przedstawianie do zatwierdzenia właściwym sejmikom lub radom corocznych projektów planów  oraz sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania  funduszami, o których mowa w ust.3 i ust.3a (art.41 ust.7)

 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr 16,poz.78 ze zmianami):

-          wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania, określających

a)       stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii, o których mowa w art. 28 ust.5

b)       osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów

c)       kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów

d)       uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną 

Powiadom znajomego