W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


zadania i uprawnienia

Do obowiązków dyrektora należy: 


1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły (plan pracy, arkusz organizacyjny, regulamin pracy, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć), 
2) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
3) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 
4) dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie jej, 
5) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie, 
6) dysponowanie środkami finansowymi zespołu z uwzględnieniem kompetencji rady pedagogicznej i rady rodziców, 
7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, 
8) kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności: 
  a) przyjmowanie dzieci i uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o obowiązujące przepisy, 
  b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich możliwie najpełniejszego rozwoju, współdziałanie w tym zakresie z innymi organami szkoły, 
  c) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, 
  d) dopuszczenie do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
  e) podanie do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestawu podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym, 
  f) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz jej ocenianie, 
  g) organizowanie współdziałania z radą rodziców i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność  zespołu, 
  h) dbałość o mienie szkoły, realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
  i) troska o rozwój bazy materialno – technicznej szkoły, 
  j) realizowanie zarządzeń władz oświatowych oraz uchwał Rady Powiatu zgodnie z jej kompetencjami, 
  k) okresowe zdawanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami władz oświatowych, 
  l)  współdziałanie z organizacjami, instytucjami oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 
Dyrektor szkoły ma prawo do: 

1) wydawania poleceń wszystkim pracownikom , 
2) zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
3) premiowania i wynagradzania zgodnie z odpowiednim regulaminem, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy, 
4) karania i nagradzania uczniów, 
5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu, 
6) zasięgnięcia opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego kwalifikacje do pracy w danym typie placówki, bądź konsultanta lub doradcy metodycznego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, 
7) reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisywanie dokumentów i korespondencji. 
  

Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa i niniejszego statutu, 
2) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych, 
3) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły, 
4) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa, 
5) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 
  

Powiadom znajomego