W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Rejestr Skarg i wniosków

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019
Dyrektora PUP w Lipnie z dnia 05.11.2019r.
 
Instrukcja
szczegółowego trybu postępowania oraz zasad organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.
 
Przepisy ogólne
 
§1. Instrukcja reguluje organizację przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków składanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.
 
§2. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy: art. 221-259 (Dział VIII) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 
§3. 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o skargach i wnioskach, należy przez to rozumieć:
- skargi i wnioski, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j, Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.).
- skargi i wnioski składane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne,
- materiały prasowe i inne opublikowane wiadomości, jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane do PUP przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.
2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności przez Powiatowy urząd Pracy w Lipnie.
4. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Zasady przyjmowania skarg i wniosków.
 
§3. 1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 730 do 1000, w innych sprawach w każdy poniedziałek w godzinach od 730 do 1000.
2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo w sprawie przyjęć interesantów sprawuje Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora przyjęcia interesantów sprawuje inny pracownik wyznaczony przez Starostę.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach od 800 do 1400.
 
§4. 1. Za terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiedzialny jest Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Administracji.
Pracownik Działu Organizacji, Nadzoru i Administracji odpowiedzialny za załatwienie spraw skarg i wniosków przyjmuje interesantów codziennie w godz. 800-1400, w siedzibie Urzędu przy ul. Okrzei 7B, I piętro, pokój nr 21 (sekretariat). W siedzibie PUP umieszcza się w widocznym miejscu informację o przyjęciach interesantów w spawie skarg i wniosków.
 
§5. 1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie załatwia skargi i wnioski według właściwości. Jeżeli Dyrektor nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi Zał. Nr 1 do Instrukcji. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 
Zasady rozpatrywania skarg i wniosków.
 
§6. 1. Skargi i wnioski kierowane do PUP, niezależnie od formy ich przedstawienia (na piśmie, ustnie, faksem itp.) zawierające znamiona określone w art. 227 i art. 241 k.p.a., podlegają odrębnej ewidencji i przechowywaniu w Dziale Organizacji, Nadzoru i Administracji w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminu ich załatwienia. Wzór ewidencji stanowi Zał. Nr 2 do Instrukcji.
2. Za przygotowanie informacji, wyjaśnień oraz dokumentacji dotyczącej skargi lub wniosku niezbędnej do rozpatrzenia odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych właściwych ze względu na przedmiot skargi lub wniosku. 
3. Wszelkie działania podejmowane dla wyjaśnienia i załatwienia sprawy będącej przedmiotem skargi lub wniosku należy odpowiednio do sprawy dokumentować (notatki służbowe, protokoły, oświadczenia, odpisy itp.).
4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności Zastępca Dyrektora. Podczas nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora odpowiedzi podpisuje inny pracownik wyznaczony przez Starostę.
 
§7. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są systematycznie analizować problemy wynikające ze skarg i wniosków oraz badać przyczyny i źródła powstawania sytuacji będących przedmiotem skarg i podejmowania działań dla ich wyeliminowania.
 
§8. 1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
3. Skargi wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
4. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania terminu określonego w pkt 3 i wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy.
5. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.
 
§9. PUP zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego do PUP przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

Powiadom znajomego