W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Regulamin organizacyjnyZarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

Załącznik do

Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 7/99 dnia 10.06.1999 r.

 

Regulamin organizacyjny

Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Lipnie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

                                       § 1

Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

§ 2

Zarząd Dróg Powiatowych działa na podstawie Art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14  poz. 60, z 1988 r. Nr 19 poz. 132, z 1989 r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198, z 1991 r. Nr 75 poz. 332, z 1993 r. Nr 47 poz. 212, z 1994 r. Nr 127 poz. 627, z 1997 r. Nr 6 poz. 31 , z 1997 r. Nr 80 poz. 497, z 1997 r. Nr 106 poz.677, z 1997 r. Nr 123 poz. 780,  z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z 1998 r. Nr 162 poz. 1126),    Art. 21 ustawy z dnia 13 października  1998 r. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872),      Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156 poz. 1027) ,    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej , wojewodom i innym terenowym organom administracji  rządowej albo przez nich nadzorowanych , przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 165  poz. 1203), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 77 poz. 482),  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 5 poz. 34).

 

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

-          Radzierozumie się przez to Radę Powiatu w Lipnie,

-          Zarządzie Powiaturozumie się przez to Zarząd Powiatu w Lipnie,

-          Zarządcy Dróg rozumie się przez to Zarząd Powiatu Lipnowskiego

-          Starościerozumie się przez to Starostę Lipnowskiego,

-          Starostwierozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lipnie,

-          Zarządzie Dróg rozumie się przez to Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie,

-          Regulaminierozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

 

§ 4

Siedziba Zarządu Dróg  mieści się w Lipnie  przy ul. Wojska Polskiego 8

 

§ 5

Obszar działania Zarządu Dróg Powiatowych  w Lipnie obejmuje sieć dróg powiatowych na terenie   następujących gmin powiatu lipnowskiego:

gmina Bobrowniki, gmina Chrostkowo, miasto i gmina Dobrzyń n. Wisłą, gmina  Kikół, miasto Lipno , gmina Lipno, miasto i gmina Skępe, gmina Tłuchowo , gmina Wielgie.

 

§ 6

Zarząd Dróg  w Lipnie  jest jednostką budżetową.

 

§ 7

Na czele Zarządu Dróg stoi Dyrektor, który wykonuje swoją funkcję przy pomocy kierowników działów.

 

§ 8

Dyrektor  Zarządu Dróg  podlega Staroście.

 

§ 9

Zarząd Dróg  jako zarząd drogi wykonuje obowiązki Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zadania wynikające z zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 

Rozdział II

Organizacja  Zarządu Dróg

 

§ 10

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi  Zarządu Dróg są :

  1. Dział Utrzymania Dróg, Mostów  i Zamówień Publicznych i drogowa służba liniowa
  2. Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjno-Pracowniczy
  3. Obwód Drogowo – Mostowy

        Obejmuje się dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego

Komórka , każda w zakresie określonym w Regulaminie, podejmuje działania i prowadzi sprawy związane z realizacją zadań zarządu drogi.

 

                                                                        § 11

Dyrektor  Zarządu Dróg podlegają Komórki Zarządu :            symbol       ZDP-10

1. Dział Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych         symbol  ZDP-11

2. Dział Finansowo - Księgowy i Administracyjno – Pracowniczy    symbol  ZDP-12

3.Obwód Drogowo-Mostowy           symbol   ODM

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zarządu Dróg  określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Wykaz etatów w poszczególnych komórkach określa załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 12

1.        Działami kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając właściwe ich funkcjonowanie.

2.        Kierownicy działów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych działom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed  Dyrektorem Zarządu Dróg .

3.        Kierownicy Działów  i  Starszy Drogomistrz Obwodu Drogowo-Mostowego  podlegają Dyrektorowi Zarządu Dróg  i od niego otrzymują zakres kompetencji.

4.        Kierownicy Działów i Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego są bezpośrednimi zwierzchnikami pracowników zatrudnionych w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych.

 

Rozdział III

Podstawowy zakres działania Zarządu Dróg

 

§ 13

Do zakresu działania Zarządu Dróg  należą w szczególności sprawy:

              1)     planowania rozwoju sieci dróg ,

              2)     organizacji utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi,

              3)     ochrona dróg,

              4)     nadzór nad przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych, eksploatacyjnych i porządkowych w zakresie gospodarki drogowej oraz warunków technicznych projektowania dróg i obiektów mostowych,

              5)     przedstawianie Zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych,

              6)     utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

              7)     realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

              8)     pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych,

              9)     zlecanie  wykonawstwa robót  zewnętrznym wykonawcom zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

           10)     nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg  oraz przestrzeganiem na

   tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych,

           11)     wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie gospodarki drogowej,

           12)     koordynacja robót w pasie drogowym,

           13)     prowadzenie ewidencji dróg  i obiektów mostowych ,

           14)     sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg ,

           15)     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

           16)     standaryzacja warunków organizacyjno-technicznych odśnieżania i usuwaniu gołoledzi na drogach ,

           17)     organizacja techniczno-sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach ,

           18)     zapewnienie przejezdności dróg ,

           19)     zatwierdzanie dokumentacji technicznej dla dróg ,

           20)     dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

           21)     wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

           22)     przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powodować lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

           23)     sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,

           24)     prowadzenie gospodarki gruntami pod drogami oraz gruntów i innych nieruchomości pozostających w zarządzie organu zarządzającego drogą,

           25)     zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

           26)     wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych – w granicach państwa gdy miejsce rozpoczęcia przejazdu jest drogą powiatową,

           27)     wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie

           28)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

           29)     pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego i za przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

           30)     pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu oraz za przejazdy po drogach pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach bez zezwolenia,

           31)     wykonywanie zadań w zakresie obronności państwa i przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,

           32)     koordynacja zagadnień powodziowych w zakresie dróg powiatowych.

 

§ 14

Szczegółowe zadania  Zarządu Dróg .

1.       Do zadań w zakresie ochrony dróg należy:

1) naliczenie opłat i wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego, naliczenie opłat  za samowolne jego zajęcie,

              2)     sprawdzenie zasadności potrzeby wykonania, podanie warunków technicznych i wydawanie decyzji administracyjnych na wykonanie zjazdów na drogi,

              3)     uzgadnianie projektów technicznych obiektów budowlanych w zakresie ich lokalizacji w stosunku do drogi oraz instalacji przesyłowych telekomunikacyjnych, energetycznych, wodnych, sanitarnych, gazowych i innych umieszczanych w pasie drogowym i w jego sąsiedztwie,

              4)     nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i obiektach mostowych, w szczególności przepisów dotyczących składowania materiałów i umieszczania obcych urządzeń w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczaniem, prawidłowości zabezpieczania i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego,

              5)     przeprowadzanie przy współudziale policji kontroli dopuszczalnych nacisków na oś, masy i wymiarów pojazdów samochodowych oraz kontrolowanie ograniczeń  nośności obiektów mostowych i zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i ciężarze przekraczającym dopuszczalne normy,

              6)     kontrolowanie, czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego przez zarząd drogi i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu,

              7)     kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji w stosunku do drogi obiektów budowlanych i linii przesyłowych – telekomunikacyjnych, energetycznych, ciepłowniczych i innych,

              8)     dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i nakładanie kar za samowolne naruszenie pasa drogowego,

              9)     wprowadzanie ograniczeń ruchu na zagrożonych odcinkach dróg, np.: przełomami lub też zamykanie ich całkowicie dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

 

2.       Do zadań w zakresie utrzymania dróg należy:

1)       oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zlecania robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg  wykonawcom,

2)       wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzonych poboczy, pasów dzielących, wysepek, skarp nasypów i wykopów,

3)       oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów, oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu oraz  usuwanie skutków przełomów w mniejszych zakresach,

4)       usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i wszelkich zanieczyszczeń,

5)       oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników w zakresie ustalonym przepisami oraz oczyszczanie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie drogi i lokalne udrażnianie rowów przydrożnych oraz innych urządzeń odwadniających,

6)       bezpośrednie kierowanie robotami zimowego utrzymania oraz zabezpieczanie bierne przed zamieciami śnieżnymi i przygotowywanie i magazynowanie materiałów do zwalczania gołoledzi lub nadzór nad przygotowaniem tych prac przez innych wykonawców.

 

3.       Do zadań w zakresie utrzymania obiektów mostowych należy:

              1)     przeprowadzanie przeglądów bieżących obiektów mostowych w ramach patrolowania sieci drogowej,

              2)     przeprowadzanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych oraz analiza ich wyników w aspekcie ich dalszej eksploatacji i potrzeb zakresu niezbędnych napraw lub przeprowadzenia przeglądu szczegółowego,

              3)     zabezpieczenie obsługi technicznej przeglądów szczegółowych,

              4)     wykonywanie prac  związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na i pod obiektami mostowymi,

              5)     zabezpieczanie miejsc awarii obiektów mostowych przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonanie robót zabezpieczających,

              6)     ochrona obiektów mostowych w czasie spływu  wysokich wód,

              7)     oczyszczanie przepustów pod drogami,

              8)     wykonywanie robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów mostowych, w tym:

                        a)           oczyszczanie elementów konstrukcyjnych łożysk, nisz i ciosów podłożyskowych, urządzeń dylatacyjnych, wpustów, rur i rynien odwadniających, elementów podpór, koryta rzek i terenu pod obiektami i w ich sąsiedztwie,

                       b)           malowanie poręczy,

                        c)           utrzymanie skarp i stożków  oraz wycinanie zbędnego zadrzewienia, krzewów i zarośli,

                       d)           uzupełnianie ubytków betonu gotowymi preparatami do zabezpieczania konstrukcji betonowych i  naprawy uszkodzonych poręczy mostowych.

 

4.       Do zadań w zakresie utrzymania urządzeń drogowych należy:

              1)     w odniesieniu do oznakowania dróg:

                        a)           opracowywanie i aktualizacja planów oznakowania pionowego,

                       b)           utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnianie brakujących,

                        c)           zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, drogowych barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń,

                       d)           opracowywanie i aktualizacja planów oznakowania poziomego,

                        e)           uzupełnianie ubytków oznakowania poziomego,

                         f)           współpraca z organami zarządzania ruchem drogowym.

              2)     w odniesieniu do zieleni przydrożnej:

                        a)           pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia,

                       b)           uzupełnianie brakujących drzew i krzewów,

                        c)           opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew (suchych, chorych i zagrażających bezpieczeństwu wraz z opinią wojewódzkiego konserwatora przyrody), zatwierdzonych decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na  dokonanie wycinki,

                       d)           wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych porażonych chorobami, suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzających inne zagrożenia,

                        e)           koszenie trawy i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach i w miejscach ograniczających widoczność,

                         f)           współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

 

5.       Do zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych należy:

1)       zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,

2)       zatwierdzanie nietypowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

3)       zatwierdzanie lokalizacji przystanków autobusowych,

4)       zatwierdzanie lokalizacji przejść dla pieszych,

5)       zatwierdzanie lokalizacji obszarów i oznakowania miejsc wprowadzających ograniczenia w ruchu drogowym,

6)       wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

7)       wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych,

8)       pobieranie opłat wynikających z wydanego zezwolenia na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych,

 

Rozdział IV

Zakres zadań i kompetencji Dyrektora jednostki

 

§ 15

1         Dyrektor  organizuje pracę Zarządu Dróg .

2         Dyrektor  kieruje całokształtem pracy Zarządu Dróg  i ponosi odpowiedzialność za wyniki tej pracy.

3         Dyrektor  Zarządu Dróg  podpisuje decyzje administracyjne w sprawach wynikających z pełnienia funkcji zarządu dróg, w zakresie przekazanym przez Starostę.

4         Dyrektor  Zarządu Dróg  podpisuje decyzje administracyjne i wydaje zezwolenia w sprawach wynikających z pełnienia funkcji zarządzania ruchem, w zakresie przekazanym przez Starostę.

5         Dyrektor Zarządu Dróg  nadzoruje prace związane z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatowego Zarządu Dróg  i zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonywania.

6         Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu Zarządu Dróg .

7         Dyrektor Zarządu Dróg  przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi i wnioski.

8         Dyrektor Zarządu Dróg  ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy na wszystkich stanowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż., przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.

9         Dyrektora  w razie jego nieobecności zastępuje Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych lub osoba przez niego upoważniona.

 

Rozdział V

Zakresy działania komórek organizacyjnych Zarządu Dróg .

 

§ 16

Dział utrzymania dróg, mostów i zamówień publicznych

 

symbol: ZDP11

 

1         Zakres planowania finansowo – rzeczowego.

1)       Przygotowanie projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych,

2)       Przedstawianie Zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i projektu budżetu na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

3)       Przedstawianie Zarządcy dróg wykonanie budżetu na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

 

2         Zakres nadzoru i umów.

1)       Zlecanie robót na sieci drogowej, obiektach mostowych i administrowanych budynkach zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,  a w szczególności:

a)       Przygotowanie procesu przetargowego dla zadań w zakresie utrzymania dróg, mostów i budynków,.

b)       Prowadzenie przetargów.

2)       Nadzór nad robotami drogowo-mostowymi prowadzonymi przez wykonawców i odbiór robót o charakterze utrzymaniowym.

3)       Nadzór i udział w odbiorach robót z zakresu kapitalnych remontów dróg i mostów.

4)       Zlecanie opracowania dokumentacji projektowej na kapitalne remonty

5)       Opracowywanie uproszczonych projektów technicznych na roboty drogowo-mostowe.

6)       Opracowywanie kosztorysów inwestorskich.

7)       Opracowywanie danych wyjściowych dla dokumentacji projektowych.

8)       Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji projektowych na roboty drogowo-mostowe.

9)       Przygotowywanie i przekazywanie wykonawcom robót dzienników budowy i ksiąg obmiarów na roboty drogowo-mostowe.

10)    Nadzór nad pracą drogowej służby liniowej w zakresie prowadzonych robót o charakterze bieżącego utrzymania.

11)    Uzgadnianie projektów budowy urządzeń obcych w pasie drogowym.

12)    Uzgadnianie miejsc włączeń ruchu do dróg krajowych i wojewódzkich.

13)    Współpraca z Laboratoriami Drogowymi w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i materiałów do celów drogowo-mostowych.

 

3         Zakres utrzymania dróg.

1)       Wykonywanie przeglądów stanu technicznego dróg określonych odrębnymi przepisami.

2)       Prowadzenie szczegółowej ewidencji dróg.

a)       Stan nawierzchni drogowej.

b)       Inne urządzenia zabezpieczające oraz obce przebiegające w pasie drogowym lub znajdujące się przy drogach.

c)       Stan zadrzewienia przydrożnego.

d)       Stan oznakowania pionowego i poziomego.

e)       Odcinki przełomowe na drogach.

f)        Odcinki o szczególnym zagrożeniu dla komunikacji drogowej w okresie zaśnieżeń, gołoledzi.

3)       Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach oraz uzgadnianie przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

4)       Ochrona dróg.

a)       Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

b)       Naliczanie opłat i kar związanych z zajęciem pasa drogowego.

c)       Wydawanie zezwoleń na budowę zjazdów gospodarczych.

d)       Wydawanie zezwoleń na ustawianie reklam.

5)       Zadrzewienie dróg.

a)       Projektowanie i nadzór nad pielęgnacją zadrzewienia.

b)       Planowanie wycinki drzew oraz załatwianie wszystkich formalności związanych z wycinką zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

6)       Ochrona środowiska.

a)       Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska.

b)       Nadzór nad właściwym składowaniem i stosowaniem środków używanych przy zimowym utrzymaniu dróg.

c)       Przestrzeganie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

7)       Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg.

a)       Opracowywanie planów zimowego utrzymania.

b)       Ustalanie zasad organizacyjnych prac związanych z zimą.

c)       Zbieranie danych o przejezdności dróg, informacja i łączność.

d)       Koordynacja całości zadań przy zimowym utrzymaniu dróg.

8)       Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub bezpieczeństwa ruchu.

9)       Ustalanie w uzgodnieniu z Obwodem  Drogowym potrzeb w zakresie:

a)       Bieżącego utrzymania dróg.

b)       Poprawy oznakowania.

c)       Zabezpieczenia materiałowo- sprzętowego do robót interwencyjnych i bieżących.

10)    Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu.

11)    Udzielanie odpowiedzi na wnioski, postulaty i interpelacje zgłaszane przez organa administracji państwowej, samorządowej i obywateli.

12)    Udział w pracach komisji zwoływanych przez jednostki administracji publicznej  w sprawach dotyczących ochrony, utrzymania dróg i ruchu drogowego.

 

4         Zakres utrzymania obiektów mostowych.

1)       Wykonywanie określonych odrębnymi przepisami przeglądów stanu obiektów mostowych.

2)       Przeprowadzanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych.

3)       Zbieranie danych i przekazywanie informacji o stanie mostów leżących w ciągach dróg administrowanych przez Zarząd Dróg oraz aktualizacja danych do przejazdów pojazdów ponadnormatywnych.

4)       Prowadzenie polityki techniczno-ekonomicznej w zakresie zarządzania mostami administrowanymi przez Zarząd Dróg.

5)       Prowadzenie ewidencji i ksiąg obiektów mostowych - obsługa Systemu Gospodarki Mostowej.

6)       Nadzór nad realizacją przeglądów bieżących obiektów mostowych wykonywanych przez Obwód  Drogowo - Mostowy.

7)       Wnioskowanie do Zarządu Powiatu wprowadzania ograniczeń bądź zamykania obiektów mostowych gdy wymaga tego ich stan techniczny.

8)       Opracowywanie planów bieżącego utrzymania obiektów mostowych.

9)       Opracowywanie wniosków do planów remontów kapitalnych obiektów mostowych.

10)    Przygotowywanie dokumentacji technicznej na roboty z zakresu bieżącego utrzymania obiektów mostowych.

11)    Koordynowanie przeciwpowodziowej  ochrony mostów na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg.

12)    Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

13)    Udzielanie odpowiedzi na wnioski, postulaty i interpelacje zgłaszane przez organa administracji państwowej, samorządowej i obywateli.

 

5.       Zakres zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych :

1)       uzgadnianie  projektów organizacji ruchu,

2)       uzgadnianie nietypowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

3)       uzgadnianie lokalizacji przystanków autobusowych,

4)       uzgadnianie  lokalizacji przejść dla pieszych,

5)       uzgadnianie lokalizacji obszarów i oznakowania miejsc wprowadzających ograniczenia w ruchu drogowym,

6)       uzgadnianie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

7)       uzgadnianie zezwoleń na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych,

8)       naliczanie opłat wynikających z wydanego zezwolenia na przejazd pojazdu którego masa, naciski osi, lub wymiary są większe od dopuszczalnych.

9)       w granicach upoważnienia wydanego przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie reprezentuje Zarząd przed  władzami terenowymi, samorządowymi i innymi instytucjami.

 

§ 17

 

Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjno-Pracowniczy 

 

symbol: ZDP12

1         Zakres spraw pracowniczych.

1)       Sprawy osobowe.

a)       Prowadzenie i planowanie potrzeb kadrowych.

b)       Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

c)       Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zadań etyki zawodowej.

d)       Udzielanie urlopów i zwolnień od pracy.

e)       Pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury.

f)        Prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji i statystyki osobowej.

g)       Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin.

h)         Planowanie i kontrolowanie wykorzystania urlopów pracowniczych.

i)           Załatwianie spraw kadrowo-wojskowych w myśl odrębnych przepisów i instrukcji.

j)           Wystawianie i rejestrowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i świadectw pracy.

k)          Organizowanie wstępnych badań lekarskich nowo przyjmowanych pracowników oraz badań okresowych w obowiązujących terminach.

l)           Organizowanie badań dla kierowców  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2)    Zatrudnienie i płace

a)       Gospodarowanie funduszem płac, premii i nagród.

b)      Sporządzanie sprawozdań i zestawień z zakresu zatrudnienia, wynagrodzeń i średniej płacy.

c)       Prowadzenie zagadnień ewidencji aktualnych wynagrodzeń pracowników, w tym dodatków stażowych i nagród jubileuszowych.

3)    Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji pracowników.

a)       Stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji przez pracowników poprzez prowadzenie informacji.

b)      Organizowanie szkoleń wewnątrzzakładowych.

4)    Sprawy socjalno-bytowe.

a)       Rozpoznawanie stanu potrzeb pracowniczych w sferze spraw bytowych i socjalnych .

b)      Współdziałanie przy ustalaniu  zasad podziału i wykonania czynności w zakresie administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

5)    Organizacja pracy.

a)       Prowadzenie ewidencji wydawanych zarządzeń Dyrektora  Zarządu Dróg.

b)      Opracowywanie i aktualizacja  regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych.

 

2         Zakres spraw administracyjnych.

1)    Sekretariat.

a)       Prowadzenie kancelarii, rejestracja korespondencji wchodzącej oraz wysyłanie korespondencji zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.

b)      Obsługa sekretariatu Zarządu Dróg.

c)       Obsługa centrali telefonicznej, telefaksu i kserokopiarki.

d)      Zakup i zaopatrywanie poszczególnych komórek organizacyjnych w sprzęt biurowy, materiały piśmienne i druki.

e)       Przygotowanie i podanie napojów na posiedzeniach, konferencjach i naradach.

f)        Prowadzenie magazynu materiałów biurowych oraz materiałów i pozostałych środków trwałych, zakupionych na cele administracyjno-gospodarcze Zarządu Dróg.

2)    Inne sprawy administracyjne.

a)       Zakup i zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą.

b)      Przeprowadzanie komisyjnie likwidacji przedmiotów nietrwałych i odzieży ochronnej.

c)       Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i pomieszczeniach biurowych będących w administracji Zarządu Dróg.

d)      Organizowanie dozoru mienia.

e)       Prowadzenie składnicy materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f)        Wykonywanie zadań obronnych w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

g)      Zabezpieczenie budynków i pomieszczeń pod względem bhp i p.poż.

h)      Załatwianie spraw o charakterze administracyjno-gospodarczym nie ujętych w niniejszym zakresie czynności.

3)    Gospodarka sprzętowo-transportowa.

a)         Prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na stanie Zarządu Dróg oraz stałe aktualizowanie tej ewidencji.

b)         Prowadzenie spraw odbioru sprzętu przekazanego, pochodzącego z zakupu oraz sprzętu po dokonanym remoncie.

c)         Planowanie remontów i obsług technicznych.

d)         Utrzymanie i konserwowanie sprzętu.

e)         Organizacja garażowania sprzętu oraz zabezpieczenia na okres zimowy.

f)          Kontrola właściwego sporządzania raportów dziennych pracy sprzętu i analiza kart drogowych.

g)         Gospodarka paliwami i smarami oraz kontrola norm zużycia.

h)         Współpraca z Dozorem Technicznym i Zakładem Energetycznym w zakresie przeglądów okresowych urządzeń i zapotrzebowań energetycznych.

i)           Kontrola pracy  operatorów i kierowców.

j)           Prowadzenie spraw związanych z łącznością bezprzewodową.

4)    Bezpieczeństwo i higiena pracy.

a)         Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

b)         Przedkładanie Dyrektorowi  Zarządu Dróg informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy, źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia występujących zagrożeń oraz prowadzenie rejestru zagrożeń.

c)         Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzeniu rejestru wypadków przy pracy.

d)         Uzgadnianie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

e)         Udział w ustalaniu szczegółowych zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników z punktu widzenia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

f)          Gospodarka sprzętem ochrony osobistej, odzieżą oraz obuwiem ochronnymi i roboczymi.

-      Kontrola właściwego zaopatrzenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, odzieżą oraz obuwiem ochronnymi i roboczymi.

-      Kontrola użytkowania sprzętu ochrony osobistej, odzieży oraz obuwia roboczych i ochronnych przez pracowników na stanowiskach pracy.

g)         Współdziałanie w organizowaniu wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz kontrola przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących tych badań, a w szczególności kontrola terminowego przeprowadzania badań lekarskich i zgłaszania się pracowników do tych badań.

h)         Prowadzenie obowiązującej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawozdawczości statystycznej przewidzianej aktualnymi instrukcjami GUS.

i)         Wydawanie bezpośrednich poleceń kierownikom komórek organizacyjnych sprawach:
-   usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie należącym do kompetencji tych kierowników oraz informowanie Dyrektora  Zarządu Dróg o realizacji tych wniosków,
-   wstrzymanie pracy maszyn, urządzeń technicznych, wstrzymania pracy na stanowiskach pracy, grupie stanowisk pracy bądź obiekcie w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika,
-   odsunięcie od pracy pracownika, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganych na danym stanowisku pracy,
-   wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania pracy gdy jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo pracy.

j)           Występowanie do Dyrektora  Zarządu Dróg o zastosowanie sankcji w stosunku do osób winnych uchybień w zakresie przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

5)    Ochrona przeciwpożarowa.

a)         Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zakładu przepisów przeciwpożarowych.

b)         Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową zakładu.

c)         Wnioskowanie wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe oraz dopilnowanie okresowych kontroli i konserwacji urządzeń gaśniczych oraz jego właściwe rozmieszczenie w zakładzie.

d)         Prowadzenie szkolenia wstępnego dla pracowników nowoprzyjętych oraz informacyjnego dla pracowników średniego dozoru technicznego i prowadzenie dokumentacji w ty zakresie.

e)         Prowadzenie przeglądów stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu oraz sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi  Zarządu Dróg wniosków celem wydania zarządzeń zmierzających do likwidacji ujawnionych nieprawidłowości.

f)          Występowanie do Dyrektora  Zarządu Dróg z wnioskami o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do winnych nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

g)         Współpraca z służbą ochrony przeciwpożarowej sprawującej zwierzchni nadzór nad ochroną przeciwpożarową Zarządu Dróg.

h)         Branie udziału w naradach, odprawach, szkoleniach organizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

6)    Ochrona środowiska.

a)         Prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

b)         Ustalanie kwartalnych danych niezbędnych do ustalania opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

3         Zakres spraw finansowo-księgowych.

1)       Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a)       zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

-          właściwy przebieg operacji gospodarczych,

-          ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

b)       bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości,

c)       nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

2)       Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi polegające zwłaszcza na:

a)       wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

b)       zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

c)       przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)       zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

3)       Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Powiatowego  Zarządu Dróg.

4)       Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a)       wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b)       wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego oraz jego zmian,

c)       następnej kontroli operacji gospodarczych Powiatowego Zarządu Dróg  stanowiących przedmiot księgowań.

5)       Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora  Zarządu Dróg , dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

6)       Przygotowanie projektu planu finansowego na zarządzanie siecią drogową w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych od Skarbnika, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia

7)       Dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej.

8)       Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej.

9)       Współpraca z bankiem finansującym działalność Zarządu Dróg.

10)    Rozliczanie pracowników z tytułu delegacji, diet oraz innych należności i zobowiązań.

11)    Sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń.

12)    Obliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i opracowywanie wniosków o świadczenia rentowe i emerytalne.

13)    Prowadzenie spraw związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem pracowników .

14)    Prowadzenie kasy i wykonywanie czynności związanych z operacjami kasowymi i bankowymi.

15)    Sprawozdawczość z zakresu pracy działu.

16)    Dokonywanie wyceny oraz ustalenie wyników inwentaryzacji składników majątkowych.

17)    Należyte przechowywanie zabezpieczenie dowodów księgowych oraz sprawozdań finansowych.

18)    Prowadzenie ewidencji zaliczek oraz rozliczeń zaliczek wraz ze sporządzaniem miesięcznych zestawień rozliczonych zaliczek.

19)    Deklaracja rozliczeniowa ZUS.

20)    Prowadzenie ewidencji limitów związanych z działalnością Zarządu Dróg.

21)    Rozliczania funduszu płac.

22)    Podatki od nieruchomości i gruntów.

23)    W granicach upoważnienia wydanego przez Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie reprezentuje Zarząd przed  władzami terenowymi, samorządowymi i innymi instytucjami.

 

§ 18

 

Drogowa służba liniowa

 

Obwód Drogowo-Mostowy

 

Symbol: ODM

 

1         Zakres ochrony dróg.

1)        Nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach i obiektach mostowych, w szczególności przepisów dotyczących składowania materiałów i umieszczania obcych urządzeń w pasie drogowym, ochrony dróg przed zanieczyszczaniem, prawidłowości zabezpieczania i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego.

2)        Przeprowadzanie przy współudziale policji kontroli dopuszczalnych nacisków na oś, masy i wymiarów pojazdów samochodowych oraz kontrolowanie przestrzegania ograniczeń dotyczących nośności obiektów mostowych i zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i ciężarze przekraczających dopuszczalne normy.

3)        Kontrolowanie, czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Dróg i zgodnie z ustaleniami zawartymi w tym zezwoleniu.

4)        Kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji w stosunku do drogi obiektów budowlanych i linii przesyłowych – telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i innych.

5)        Dokumentowaniu wszelkich naruszeń pasa drogowego i składania o tym informacji do Działu.

6)        Wprowadzanie ograniczeń ruchu, na polecenie Dyrektora Zarządu Dróg, na zagrożonych odcinkach dróg, np. przełomami lub też zamykanie ich całkowicie dla ruchu poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i ewentualnie zapór.

 

2.        Zakres utrzymania dróg.

1.        Oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wnioskowanie zlecania robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg innym wykonawcom.

2.        Wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, pasów dzielących, wysepek, skarp, nasypów i wykopów.

3.        Oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami i koniecznych objazdów oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych wymagających zmian w organizacji ruchu.

4.        Usuwanie skutków przełomów w zakresach określanych przez Dział.

5.        Usuwanie z korony drogi przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu i wszelkich zanieczyszczeń.

6.        Wykonywanie wodościeków w poboczach, likwidujących zastoiska wodne na nawierzchni drogi.

7.        Czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników w zakresie ustalonym przepisami oraz oczyszczanie i odchwaszczanie ścieków betonowych usytuowanych w koronie drogi i lokalne udrażnianie rowów przydrożnych.

8.                 Kierowanie robotami zimowego utrzymania dróg, oraz :
-  ustawianie, zdejmowanie oraz magazynowanie zasłon przeciwśnieżnych lub nadzór

          nad wykonywaniem tych prac przez innych wykonawców

     -   przygotowanie i magazynowanie materiałów  do zwalczania gołoledzi lub nadzór nad

          ich wykonaniem przez innych wykonawców.

 

3.         Zakres utrzymania urządzeń drogowych.

1)        Oznakowanie dróg.

a)       Utrzymywanie w czystości i czytelności oznakowania pionowego i poziomego , wymiana uszkodzonych znaków i uzupełnianie brakujących.

b)       Zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, barier ochronnych) i wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń.

    c) Uzupełnianie ubytków oznakowania poziomego .

2)   Zieleń przydrożna.

a)       Pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia.

b)       Uzupełnianie brakujących drzew i krzewów.

c)       Wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie pni i przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stwarzające inne zagrożenia.

d)       Koszenie trawy i niszczenie chwastów i samosiewów drzew i krzewów na poboczach, skarpach, w rowach i na pasach dzielących, zwłaszcza w miejscach ograniczających widoczność.

 

4.        Zakres utrzymania obiektów mostowych.

1.  Prowadzenie przeglądów bieżących obiektów mostowych w ramach patrolowania sieci

    drogowej w myśl ustaleń instrukcji DP.-T.16M.

2.             Wykonywanie prac interwencyjnych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na i pod obiektami mostowymi.

3.             Zabezpieczanie miejsc awarii obiektów mostowych przez odpowiednie ich oznakowanie i wykonanie robót zabezpieczających.

4.             Uczestniczenie w ochronie obiektów mostowych w czasie spływu  wysokich wód.

5.             Zabezpieczenie obsługi technicznej przeglądów podstawowych i szczegółowych.

6.             Interwencyjne czyszczenie przepustów pod drogami.

7.             Wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów, w tym:

a)       okresowe czyszczenie elementów konstrukcyjnych łożysk, nisz i ciosów podłożyskowych, urządzeń dylatacyjnych, wpustów, rur i rynien odwadniających, elementów podpór, koryta rzek i terenu pod obiektami i w ich sąsiedztwie jak również odmulanie otworów przepustów,

b)       wykonywanie robót przygotowawczych związanych z ochroną przeciwpowodziową,

c)      przeglądy bieżące obiektów mostowych oraz prace przygotowawcze dotyczące przeglądów podstawowych, szczegółowych i specjalnych,

d)       malowanie poręczy na obiektach,

e)       utrzymanie skarp i stożków obejmujące uzupełnianie rozmytych skarp i brakujących    

        umocnień oraz wycinanie zbędnego zadrzewienia, krzewów i zarośli,

f)        uzupełnianie drobnych ubytków betonu gotowymi preparatami do zabezpieczania kon-        

      strukcji betonowych i drobne naprawy uszkodzonych poręczy mostowych.

 

5.        Zakres utrzymania budynków i wyposażenia technicznego. 

          1.   Utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków oraz utrzymanie czystości i  porządku na terenie Zarządu Dróg.

2.        Wykonywanie drobnych robót remontowych w budynkach i innych obiektach Zarządu  Dróg.

3.  Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym środków transportowych i sprzętowych  eksploatowanych przez Obwód.

4.  Zgłaszanie napraw bieżących i robót remontowych, których wykonanie przekracza możliwości Obwodu.

     5...Wykonywanie konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.

 

Organizacja pracy w Obwodzie Drogowo-Mostowym.

1.  Obwód Drogowo-Mostowy przygotowuje i uaktualnia na bieżąco materiały ewidencyjne

    dróg, urządzeń drogowych i wyposażenia technicznego a między innymi: 

1)        ewidencję dróg, parkingów drogowych i zatok autobusowych, 

2)        ewidencję przepustów, znaków drogowych i geodezyjnych, zadrzewień i zjazdów,  

3)        ewidencję przeglądów bieżących obiektów mostowych,

4)        wykazy odcinków dróg wymagających w okresach zimowych zabezpieczenia zasłonami

        przeciwśnieżnymi, miejsc posypywania środkami chemicznymi i materiałami uszorstnia-

        jącymi zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg,

         5) inną ewidencję wymaganą przez Zarząd Dróg.

2.        Starszy Drogomistrz Obwodu lub drogomistrz dokonują systematycznych objazdów dróg

      na obszarze Obwodu prowadząc obserwacje stanu dróg, urządzeń drogowych i obiektów

      mostowych. Częstotliwość objazdów, w zależności od ważności ciągu komunikacyjnego,

      istniejącego ruchu, stanu technicznego drogi, rzeźby terenu i występujących warunków

     atmosferycznych nie powinna być mniejsza niż 2 razy w miesiącu.

   3.   Objazdy dróg powinny mieć dwojaki charakter:

1)       kontrolny podczas którego kontrolujący rejestruje wszelkie usterki w specjalnie prowa-  

     dzonym dla tego celu dzienniku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu

     i w kartach przeglądu bieżącego obiektów mostowych wg wzoru zamieszczonego w in-

     strukcji DP.-T.16M. – w dokumentach tych zapisuje się również decyzje co do sposobu

     usunięcia zauważonych usterek i terminu realizacji,

2)       kontrolno-interwencyjny z udziałem brygady wykonawczej – zauważone usterki odno-

      towuje się w dzienniku i kartach wymienionych wyżej z tym, że te które zagrażają bez-

      pieczeństwu ruchu są usuwane lub zabezpieczane na bieżąco przez brygadę.

4. Niezależnie od objazdów dróg wymienionych wyżej Kierownik Obwodu dokonuje

      przeglądów bieżących obiektów mostowych zgodnie z instrukcją DP.-T.16M.

   5. Obwód kwalifikuje poszczególne prace na interwencyjne i zlecone.

6. W ramach planowania utrzymania i remontów dróg i obiektów mostowych Obwód opracowuje 

zestawienia kwartalnych potrzeb według klasyfikacji wydatków budżetowych oraz przedkłada je do Działu Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych.

7. W zakresie organizacji i wykonawstwa robót interwencyjnych do obowiązków kierownictwa Obwodu należy:

1)rozdzielanie pracy pomiędzy pracowników brygady patrolowo - interwencyjnej,

2)zabezpieczenie materiałów, sprzętu i środków transportowych w ilościach potrzebnych do wykonania robót,

3)sprawowanie nadzoru technicznego nad robotami,

4)zapewnienie na robotach warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,

5)oznakowanie prowadzonych  robót ,

6)odbieranie robót interwencyjnych i sporządzanie wykazów tych robót.

8          Obwód prowadzi bieżącą kontrolę jakości robót wykonywanych na drogach i obiektach mostowych niezależnie od kontroli dokonywanych przez pracowników Zarządu.

9         Obwód prowadzi dziennik pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

 

Rozdział VI
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 20

1.   Dyrektor  Zarządu Dróg  przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w

      godzinach od 1000 do 1500.

2. Pozostali kierownicy działów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie  

    w godzinach urzędowania.

3. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor przyjmuje

    obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 1000 

    do 1500.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków winna być

    umieszczona w widocznym miejscu w budynku Zarządu Dróg.

 

§ 21

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Dział Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych.

 

§ 22

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor Zarządu Dróg .

 

Rozdział VII

Organizowanie działalności kontrolnej

 

§ 23

1.        Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują kierownicy działów.

2.        Zakres zadań kontrolnych określają szczegółowe zakresy czynności.

3.        O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Dyrektor Zarządu Dróg .

 

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism

 

§ 23

1.        Pisma wychodzące podpisuje Dyrektor Zarządu Dróg    a w razie jego nieobecności  Zastępca Dyrektora.

2.        Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

 

Powiadom znajomego