W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Zadania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul.  Mickiewicza 58
87-600 Lipno

tel. (54) 30 66 173, fax: (54) 288 66 32
( 54 )
30 66 172 -  sekretariat
e-mail: pzon@lipnowski.powiat.pl

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach:

poniedziałek 7:30 - 16:00

wtorek 7:30 - 16:00

środa 7:30 - 15:30

czwartek 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30

sekretariat – parter pokój nr 7
Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
parter pokój nr 8
gabinet lekarski
parter pokój nr 6

 

e - mail:pzon@lipnowski.powiat.pl

 

INFORMACJA

Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń  o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Stosowanie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.), które 1. zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.100, ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo 2. którego termin ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 roku, zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie                     o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Przez ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności należy rozumieć orzeczenie, od którego nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Orzeczeniem ostatecznym jest orzeczenie wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, jak również orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, co do którego upłynął 14 dniowy termin do wniesienia odwołania albo w stosunku, do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania. W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 roku karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie                   o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne (art. 2 ustawy).

INFORMACJA 

Informujemy o konieczności zachowania kolejności w procedurze uzyskania świadczenia wspierającego.
W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.

 

UWAGA !

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia

 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dal osób, które ukończyły 16 rok życia

 • Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia
  o inwalidztwie lub nie zdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 • Legitymacje osób niepełnosprawnych

 • Karty Parkingowe

Powiatowy Zespół orzeka  do celów pozarentowych, takich jak :

 • odpowiedniego zatrudnienia,

 • szkolenia, w tym specjalistycznego,

 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,

 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej,

 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych  świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy   innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna  dziecka w procesie  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Informacje dla ubiegających się o wydanie orzeczenia lub legitymacji


Orzeczenie o niepełnosprawności, dla osób które nie ukończyły 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku

Wymagane dokumenty

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dla osób powyżej 16 roku życia

Wymagane dokumenty

 • złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowaną,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza   leczącego (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia),

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca uszkodzenie sprawności organizmu osoby zainteresowanej, tj. kart informacyjnych  z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia), historie choroby oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 • Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności

 • Zaświdczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
Wymagane dokumenty

 • złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg  i uprawnień

 • dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu mogących mieć wpływ na określenie wskazań oraz zakresu  i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg  i uprawnień (oryginały i kserokopie  w celu uwierzytelnienia),

 • dołączenie ważnego orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy wydanego przez ZUS lub KRUS (oryginał i kserokopia w celu uwierzytelnienia).

 Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Powiatowy zespół, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

 • 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

 • 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Klauzula informacyjna

Wymagane dokumenty

 • złożenie pisemnego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy
  i okularów z ciemnymi szkłami,

 • ostatnie prawomocne orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15 zł.

 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lipnie:

12 9542 0008 2012 0021 0513 0006

z opisem za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej. KARTY PARKINGOWE

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1047), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to karta parkingowa zostanie wydana na okres 5 lat od dnia jej wydania.

 

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu)  lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna);

 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy
  i okularów z ciemnymi szkłami,

 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł),

 3. w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg 
i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Kartę parkingową wydaną:

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli 

 

INFORMACJA O WYDAWANIU KART PARKINGOWYCH

 

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego następuje zmiana obowiązujących dotychczas zasad wydawania kart parkingowych. Od dnia 29 września przestaje obowiązywać § 18a rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r.. Wnioski złożone po 29 września 2023 r. będą rozpoznawane na mocy wcześniej zawieszonych paragrafów tj. § 3 ust. 1 i  3, § 5 ust. 4 i § 6 ust. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia. 

      

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lipnie:

12 9542 0008 2012 0021 0513 0006

z opisem za wydanie karty parkingowej. 

KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK

Od dnia 1 lipca 2014 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1047), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 818)) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej).


Karty parkingowe dla placówek wydawane są maksymalnie na okres 3 lat.


Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł),

 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,

 • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,

 • do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lipnie:

 

12 9542 0008 2012 0021 0513 0006

z opisem za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowychz dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611)


Raporty projektu dotyczące Osób Niepełnosprawnych

 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. ,,Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych’’, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość edukacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano cztery raporty:

 • Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście modyfikacji istniejących i zaproponowania nowych instrumentów włączenia społecznego,

 • Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu doświadczeń krajowych,

 • Raport z badania warsztatów terapii zajęciowej,

 • Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Raport Analiza Rozwiązań

Raport Asystencja Osób Niepełnosprawnych

Raport Potrzeb Osób Niepełnosprawnych

Raport Warsztatów Terapii Zajęciowej

Załączniki

Powiadom znajomego