W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2022-2030”

 

 

Konsultacje społeczne
 
Zarząd Powiatu Lipnowskiego informuje o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla powiatu lipnowskiego na lata 2022-2030” oraz o możliwości zgłaszania uwag i propozycji pisemnie, drogą mailową lub osobiście w siedzibie Wydziału Środowiska i Architektury Starostwa Powiatowego w Lipnie w terminie od 16 listopada 2023 r. do dnia 09 grudnia 2023 r. Zawiadomienie umieszczono także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie. 

Obwieszczenie


Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Lipnie informuje  o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu lipnowskiego na lata 2022-2030”

obwieszczenie o odstąpieniu

 

Informacja o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2022-2030”, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XX1/138/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”, który realizuje cele polityki ochrony środowiska państwa. Ze względu na kończący się okres obowiązywania w/w Programu, Zarząd Powiatu przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2022-2030”.
Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska.  Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.
Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu zostanie przeprowadzone uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Kujawsko - Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) projekt Programu zostanie poddany zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 471 ze zm.), Starostwa Lipnowski bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

Starosta Powiatu Lipnowskiego zamieszcza poniżej link do ankiet, kierowanych do gmin oraz mieszkańców powiatu lipnowskiego, umożliwiających włączenie w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2022-2030”.

 

Załączniki

Powiadom znajomego