W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Archiwalne dokumenty dotyczące ochrony środowiska w powiecie

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022

 

Informujemy, że Rada Powiatu w Lipnie uchwaliła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022”.

Uchwała Rady Powiatu w Lipnie w sprawie Programu Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022

 

Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022"

obwieszczenie

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata  2016-2018 z perspektywą do roku 2022

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania niżej wymienionych dokumentów:

  1. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022

  2. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 23, w terminie do dnia 04.05.2016r.

Ponadto zawiadamia się o wystąpieniu do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w sprawie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu oraz zakresu Prognozy.

ogłoszenie

PROJEKT Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2022

..........................................................................................

 „Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”

Uchwała nr VIII/46/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 kwietnia 2011


w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 i art.. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, Dz. U. Nr 153, poz.1271, z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, z 2007r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458, z 2009r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz.146, Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 40, poz. 230), art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, Nr 79 poz. 698, Nr 80 poz. 707, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, MP Nr 57 poz. 780 i Nr 69 poz. 893, Dz. U. Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Dz. U. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, MP Nr 74 poz. 945 i Nr 78 poz. 965, Dz. U. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i poz. 1019, Nr 229 poz. 1498, Nr 182 poz. 1228 i Nr 249 poz. 1657) oraz art. 14 ust 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243, Nr 28 poz. 145 i Nr 203 poz. 1351)
Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami artykułów 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902 z późn. zm.) Zarząd Powiatu opracowuje powiatowy program ochrony środowiska. Z kolei art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia powiatowego planu gospodarki odpadami. Dokument te należy aktualizować co 4 lata.

Zarząd Powiatu Lipnowskiego zgodnie z wymogami ustawowymi opracował Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami powiatu lipnowskiego, a Rada Powiatu Lipnowskiego uchwałą nr XIV/95/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 w sprawie: uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2011” przyjęła te dokumenty.

W związku z koniecznością zaktualizowania w/w dokumentów w 2008 roku rozpoczęto prace nad sporządzeniem aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami powiatu lipnowskiego. Założono, że zaktualizowany dokument obejmować będzie realizację zadań do 2012 roku z perspektywą do roku 2016.

Wykonanie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami powiatu lipnowskiego Zarząd Powiatu powierzył Wydziałowi Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, uchwalenie powiatowego planu gospodarki odpadami wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym dla sporządzonego projektu przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.

Przyjęty przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego projekt dokumentu został następnie zaopiniowany pozytywnie, zgodnie z wymogami ustawowymi, przez organ wykonawczy województwa, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz organy wykonawcze Gmin i Miast powiatu lipnowskiego.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

..........................................................................................


Obwieszczenie dotyczące projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu lipnowskiego z lat 2004-2011

  • Treść obwieszczenia (818kB) BIP w JST - Powiat Lipnowski

  • Załącznik do obwieszczenia (3029kB) BIP w JST - Powiat Lipnowski


..........................................................................................

starsze dokumenty:


..........................................................................................

 

Załączniki

ogłoszenie jpg, 2.92 MB
obwieszczenie pdf, 4.57 MB

Powiadom znajomego