W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Zadania zlecone- Wydział Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zadania zlecone – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym ( Dz.U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78 ze zmianami ):

-          nadawanie nieruchomości na własność i ustalenie ceny nabycia dla posiadaczy nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych niż dzierżawa (art.4 ust.1)

-          orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustalaniu ceny nabycia lub zwolnieniu od obowiązku jej zapłacenia dla posiadaczy nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych niż dzierżawa (art.11 ust.1)

-          orzekanie o zwolnieniu repatriantów od obowiązku uiszczenia ceny nabycia nieruchomości (art.14)

-          zezwalanie na uznanie rolnika za właściciela nieruchomości, na której gospodaruje, choćby objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpiło na podstawie umowy zawartej już po dacie określonej w ust. 1 pkt.1, jeżeli nabywca działał w dobrej wierze (art. 6 ust.3)

-          uznanie osób wymienionych w art.6 ust.4i art.7 za właścicieli nieruchomości o większym obszarze, w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi (art. 19ust.2 i 4)

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami )

-          wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości ( art.179 § 1)

 

Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 Nr 85,poz.390 ze zmianami)

-          przekazywanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe, w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców (art.8 ust.1)

 

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 1995 r. Nr 57,poz.299 ze zmianami) :

-         wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie dotychczasowych decyzji oraz przekazywanie, w drodze decyzji mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (art.16 ust. 3)

-          nieodpłatne przekazywanie, na wniosek  Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów  wchodzących w skład Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art.24 ust.4)

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2000r. Nr 46,poz. 543)

-          dokonywanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa za zgodą wojewody (art.13 ust.2)

-          gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich, a w szczególności (art.23 ust.1)

-          ewidencjonowanie nieruchomości

-          zapewnianie wyceny tych nieruchomości

-          sporządzanie planów wykorzystania zasobu

-          zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

-          wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz  prowadzenie windykacji tych należności

-          współpraca z innymi organami, które na mocy innych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a  także z właściwymi gminami

-          zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu

-          podejmownie  czynności w postępowaniu  sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej

-          wskazywanie, na wniosek Ministra  Skarbu Państwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego, nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej (art.52)

-          oddawanie w drodze decyzji, państwowej jednostce organizacyjnej, nieruchomości o których mowa w art.52w trwały zarząd   (art.5 ust.2)

-          zawieranie porozumienia w sprawie nieodpłatnego oddania przez Ministra SWiA jednostkom organizacyjnym, o których mowa w  ust.1 w trwały zarząd nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa (art.60 ust.2)

-          oddawanie w trwały zarząd okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (art.223 ust 2)

-          zawieranie z jednostkami samorządu terytorialnego umów przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa , w porozumieniu z ministrem właściwym ds. administracji publicznej (art.61ust.3)

-          udzielanie na wniosek osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, bonifikaty w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (art.74 ust.1)

-          opiniowanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa (art.97 ust.5)

-          wykonywanie zadań w sprawie wywłaszczeń (art.112 ust.4)

-          ustalanie w drodze decyzji, w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji o wywłaszczeniu, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości (art.129 ust.1)

-          wypłacanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy na wskutek działania siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody (art.132 ust.7)

-          orzekanie, w drodze decyzji, o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu ( art.142)

-          Wnioskowanie o dokonanie wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych (art.123,art.124 ust.7)

-          wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art.120, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa (art.132 ust.5)

 

Powiadom znajomego