W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. )
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR III/15/2024 

RADY POWIATU W LIPNIE 
z dnia 5 czerwca 2024 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego 
na rok 2024

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[1]),  art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                             124 255 584,94 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie                                  -   118 482 501,04 zł

dochody majątkowe w kwocie                             -       5 773 083,90 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki budżetu w wysokości                               131 654 582,74 zł z tego: 

wydatki bieżące w wysokości                              -   108 990 926,74 zł

wydatki majątkowe w wysokości                        -     22 663 656,00 zł

3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;  

10. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11. Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. § 3 uchwały Nr LVII/492/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„ Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 7 398 997,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 4 837 933,45 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - kwota 153 102,00 zł, z przychodów wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków– kwota 18 607,01 zł oraz wolnych środków roku 2023 w wysokości 2 389 355,34 zł”. 

 

§ 3.  § 4 uchwały  Nr LVII/492/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 307 982,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 908 984,24 zł”, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

§ 4. § 10 uchwały  Nr LVII/492/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 273 102,00 zł ” zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

dr n. o zdr. Mariola Rybka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr III/15/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 czerwca 2024 r.

 

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a)         planu dochodów,

b)         planu wydatków,

c)            planu zadań remontowych,

d)            planu przychodów i rozchodów budżetu,

e)            planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,

f)             planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,

g)            planu zadań inwestycyjnych,

h)            planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska,      

i)             planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

 

I. DOCHODY 

 

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 824 138,87 zł i wynoszą 124 255 584,94 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                           328 115,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              20 000,00 zł   

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.36.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 29 maja 2024 r.                  

      

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              38 943,00 zł     

 Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.37.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 31 maja 2024 r. 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              16 914,00 zł 

Zwiększa się dochody o kwotę 16 459,00 zł z tytułu odsetek oraz 455,00 zł na postawie  pisma Ministra Finansów  Nr ST3.4752.5.2024.p.

 

Dział 801  – Oświata i wychowanie 

Rozdział 80153  – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              25 508,96 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Nr  WFB.I.3120.3.36.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 29 maja 2024 r.                                                                                                         

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                           597 389,83 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki o charakterze inwestycyjnym odnośnie otrzymywanych środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

II. WYDATKI 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 736 925,48 zł i wynoszą 131 654 582,74 zł.

W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

 

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            31 800,00 zł

W planie wydatków dokonano przeniesień w poszczególnych paragrafach w celu pokrycia wydatków na zakup remontera drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na kwotę 300 000,00 zł.

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                           680 000,00 zł

Dokonuje się urealnienia planu wydatków inwestycyjnych na poziomie obecnego wykonania oraz wprowadza się otrzymaną dotację w wysokości 20 00,00 zł. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi zakupów materiałów i usług. 

 

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            249 200,00 zł

W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się przeniesień między paragrafami. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie i w Starostwie Powiatowym.  

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            100 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają zakupy usług pozostałych związane z promocja powiatu.

 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              50 000,00 zł

Zwiększeniu uległy wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne.

 

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              38 943,00 zł     

 Zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.37.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 31 maja 2024 r. 

 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             700 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne.

 

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 8 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              61 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek naliczanych od zaciągniętych kredytów.

 

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                               40 000,00 zł 

Zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupu energii elektrycznej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie.

 

Rozdział 80140  – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                               35 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. 

 

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                               25 508,96 zł

Zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną dotacja na wyposażenie szkół w  podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe .

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                            804 371,52 zł 

Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                             120 000,00 zł 

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

 

Dział 853  – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami.

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami.

 

 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                             153 102,00 zł 

Zwiększa się plan wydatków z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia. Środki te pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska za 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p za 2023 r. 

 

III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

 

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z  bieżącą analizą i  następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

Tworzy się zadani inwestycyjne pn.:

„ Dofinansowanie zakupów i inwestycji jednostek osp z terenu Powiatu Lipnowskiego”                      w wysokości 748 000,00 zł, 

„ Zakup remontera drogowego” w wysokości 300 000,00 zł.

 

Zwiększa się wydatki na zadania pn.:

„ Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji” o kwotę 50 000,00 zł, 

„ Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o. o „ o kwotę 120 000,00 zł. 

 

Zmienia się nazwę zadania „ Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół w Skępem” na                        „ Modernizacja dachu na budynku Internatu w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2”.

 

Zmniejsza się wydatki na zadanie „ Budowa budynku mieszkalno – usługowego w Lipnie”                o kwotę 69 000,00 zł oraz na zadanie „ Projekt ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Lipno – Grodzeń – Kikół” o kwotę 75 000,00 zł.  

Likwiduje się zadanie „Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Sierakowskiego 2a                     w Lipnie”.

 

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany wysokości środków pozostałych z roku 2023 przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych i projektów w roku 2024 oraz zadań z zakresu ochrony środowiska. 

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 10 307 982,04 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 908 984,24 zł. 

 

 


 
[1]Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107.
2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.
3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r., Nr II/9/2024 z 20.05.2024r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024r. Nr 787/2024 z dnia 5.04.2024 r. Nr 800/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr 805/2024 z dnia 29.04.2024 r., Nr 5/2024 z dnia 28.05.2024 r. 

Załączniki

Powiadom znajomego