W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LXII/535/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. )
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR LXII/535/2024

RADY POWIATU W LIPNIE 
z dnia  16 kwietnia  2024 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego 
na rok 2024

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[1]),  art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                             124 453 145,81 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie                                  -   118 082 672,08 zł

dochody majątkowe w kwocie                             -       6 370 473,73 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki budżetu w wysokości                               129 291 079,26 zł z tego: 

wydatki bieżące w wysokości                              -   106 879 699,26 zł

wydatki majątkowe w wysokości                        -     22 411 380,00 zł

2. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

3. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

6. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr LXII/535/2024 z dnia 16  kwietnia 2024 r.

 

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a)         planu dochodów,

b)         planu wydatków,

c)         planu zadań remontowych,

d)         planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej     
            i innych zadań zleconych,      

e)         planu zadań inwestycyjnych,

f)         planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do     
            finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024.

 

I. DOCHODY 

 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 6 850,00 zł i wynoszą 124 453 145,81zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 710 -  Działalność  usługowa

Rozdział 71015 -  Nadzór budowlany  

Zwiększa się dochody o kwotę                                                                                     250,00 zł

Wprowadza się dochody w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody o kwotę                                                                                     100,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z zakresu Skarbu Państwa.

 

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 

Zwiększa się dochody o kwotę                                                                                  6 500,00 zł

Wprowadza się dochody w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie w zakresie wpływów z pozostałych odsetek.

 

II. WYDATKI 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 6 850,00 zł i wynoszą 129 291 079,26 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Tworzy się nowy paragraf odnośnie szkoleń pracowników oraz dokonuje się niezbędnych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                                                      46 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne.

 

 

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział  75224 -  Kwalifikacja wojskowa

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami.

                                               

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu  o kwotę                                                              6 500,00 zł

W związku z bieżącymi potrzebami zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych              w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 3 500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki                     w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na zakupie usług remontowych.

 

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             150 000,00 zł

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz tworzy się nowy paragraf zakup usług remontowych.

 

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki              i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz tworzy się nowy paragraf zakup usług remontowych.

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                         267 150,00 zł

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w związku z bieżącymi potrzebami w innych rozdziałach.  

 

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami zmniejsza się wydatki na zakupy materiałów, zwiększając wydatki na zakupy inwestycyjne.

 

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              20 000,00 zł

Zwiększa się wydatki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem na zakupy materiałów i wyposażenia. 

 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie oraz tworzy się nowy paragraf opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                6 500,00 zł

Zwiększa się plan o kwotę 6 500,00 zł oraz dokonuj się przeniesień między paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami.

 

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Tworzy się dwa paragrafy i dokonuje się przeniesień w związku z realizacją projektu pn.: „Rodzina w Centrum III”  realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. 

 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             75 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Powiatowego Muzeum Tradycji, Kultury i Oświaty w Dobrzyniu nad Wisłą”.

 

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             75 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Powiatowego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa w Skępem”.  

 

 

III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych na 2024 rok dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

 

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych obejmują:

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „ Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o. o .”. 

Wprowadza się dwa nowe zadania „Budowa Powiatowego Muzeum Tradycji, Kultury i Oświaty w Dobrzyniu nad Wisłą” w wysokości 75 000,00 zł i „Budowa Powiatowego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa w Skępem” w wysokości 75 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na dokumentację projektową. 

 

 

 

 


 
[1]Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107.
2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.
3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024 r., Nr 787/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Uchwała Nr LXII.535.2024

Zał. Nr 1 do Nr LXII.535.2024

Zał. Nr 2 do Nr LXII.535.2024

Zał. Nr 3 do Nr LXII.535.2024

Zał. Nr 4 do Nr LXII.535.2024

Zał. Nr 5 do Nr LXII.535.2024.

Zał. Nr 6 do Nr LXII.535.2024

wykaz imienny Nr LXII.535.2024

 

Załączniki

Powiadom znajomego