W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 655/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.2)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 102 103 291,58 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 768 457,59 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  107 376 831,50 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 90 172 991,85 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 17 203 839,65 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i załącznik nr 6b stanowiący wydatki z zakresu administracji rządowej w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r., Nr LI/433/2023 z dnia 06.06.2023 r., Nr LII/440/2023 z dnia 03.07.2023 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 25.05.2023 r., Nr 644/2023 z dnia 19.06.2023 r.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 655/2023 z dnia 10 lipca 2023 rokuZmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

Planu dochodów
planu wydatków, 
planu zadań remontowych,
 planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,
planu finansowego zakładu budżetowego,
planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.DOCHODY
Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 931,83 zł i zamkną się kwotą 
102 103 291,58 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  5 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku.

 

Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  25 721,83 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 210,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu środków Funduszu Pomocy wynikających z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2023 roku.II . WYDATKI 

 Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 931,83 zł i zamkną się kwotą 
107 376 831,50 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania ich wielkości do planowanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty związane z zużywaną energią.
Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 721,83 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na finansowanie promocji realizowanego projektu dotyczącego opieki wytchnieniowej - rozdział 80149 – programy polityki zdrowotnej .
Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 150,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na finansowanie promocji realizowanego projektu dotyczącego opieki wytchnieniowej.
Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 650,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z przeznaczeniem na finansowanie promocji realizowanego projektu dotyczącego opieki wytchnieniowej - rozdział 80149 – programy polityki zdrowotnej .
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  210,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 lipca 2023 roku informujące o stanie środków z Funduszu Pomocy.
ZADANIA REMONTOWE
Zmian w planie zadań remontowych dokonuje się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
ZAKŁAD BUDŻETOWY
Zmiany w planie finansowym Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego wynikają z konieczności urealnienia kosztów.

Załączniki

Powiadom znajomego