W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 645/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z póżn. zm. 1), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 2) oraz § 5 pkt. 2 i § 9 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
status uchwały obowiązująca

§ 1

Zaciągnąć bankowy kredyt długoterminowy w wysokości 3 996 554,98 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 98/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2023.


§ 2

 

Ustala się okres spłaty kredytu na lata 2024 - 2038 w ramach określonych w umowie kredytowej, przy czy spłata odsetek rozpocznie się w roku 2023.


§ 3

Szczegółowe warunki zaciągniętego zobowiązania będą ustalone w umowie zawartej między Powiatem Lipnowskim a kredytodawcą wyłonionym w przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.


§ 4

Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne i przychody budżetów Powiatu Lipnowskiego uchwalanych w okresie spłaty kredytu.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr 645/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 21 grudnia 2022 roku podjęta została uchwała Nr XLIV/398/20212 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości nie większej jak stanowi uchwała budżetowa na rok 2023.

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 996 554,98 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie określonego w uchwale budżetowej deficytu.

Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu o zaciągnięciu kredytu.

Za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego