W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 584/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. 2:)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 101 127 074,78 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 91 792 240,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  105 123 629,76 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 89 517 055,33zł

wydatki majątkowe w wysokości - 15 606 574,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

6. Zmienia się się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego dla Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 3b stanowiący plan wydatków w ramach Polskiego Ładu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

8. Tworzy się załącznik nr 8a stanowiący zadania inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 584/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

planu dochodów,
planu wydatków,
planu zadań inwestycyjnych,
planu dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy.
 

DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 453,00 zł i zamkną się kwotą 101 127 074,76 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 453,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapisania środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych.WYDATKI 
 Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 453,00 zł i zamkną się kwotą 
105 123 176,76 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

.
Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z koniecznością uregulowania pochodzenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku usługowo – mieszkalnego nad rzeką Mień w Lipnie”.

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych, co wiąże się z wyższym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń nie refundowanych przez powiatowy urząd pracy.
Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 113 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zapewnienia środków wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w rozdz. 80152.
Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   1 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zapewnienia środków na uregulowanie płatności stanowiących zwrot kosztów podróży nauczycieli.
Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   113 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków jednostek oświatowych podyktowane są koniecznością dokonania zwiększeń wynikających z realizowanych zadań.
Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   1 347,00 zł

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zapewnienia środków na uregulowanie płatności stanowiących zwrot kosztów podróży nauczycieli w rozdz. 80132 i ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenie nauczycieli finansowane 
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy poprzez ich zwiększenie o kwotę 453,00 zł.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zapewnienia środków na opłacenia kosztów postepowania sądowego.
Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zapewnienia środków należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tytułu opłat za wykonanie badań wody i uzyskania świadectwa energetycznego budynków Placówek oraz zapewnienia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
III .ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
IV. POLSKI ŁAD

Zmiany w planie wydatków oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Polskiego Ładu następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
1 Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr LXV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/202 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2022 z dnia 13.02.2023 r., Uchwała nr 584-2023 z dn. 22..02.2023 r.

Załącznik do Uchwały Nr 584 -2023 Zarządu Powiatu z dn. 22..02.2023 r. 

Załączniki

Powiadom znajomego