W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr XLIV/398/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. ), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1Dochody budżetu w wysokości 97 142 440,19 zł, z tego:

  1) bieżące w wysokości 87 844 191,57 zł,

  2) majątkowe w wysokości 9 298 248,62 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2


§ 2


1. Wydatki budżetu w wysokości 101 138 995,17 zł, z tego:

  1) bieżące w wysokości 85 654 685,74. zł,

  2) majątkowe w wysokości 15 484 309,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w kwocie 15 484 309,43 zł,  zgodnie z Za­łącznikiem nr 8.

3. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.


§ 3


 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 996 554,98 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych. 


§ 4


Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 698 800,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 702 245,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.


§ 5


Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                          – w kwocie 5 000 000,00 zł,

  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                           – w kwocie 3 996 554,98 zł,

  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów                                                                   – w kwocie 2 702 245,12 zł,


§ 6


 Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.


§ 7


1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6b.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywane do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

 

§ 8


W budżecie tworzy się rezerwy:

  1) ogólną w wysokości – 370 227,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

  2) celową w wysokości – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego.


§ 9


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.


§ 10


Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120 100,00 zł i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 120 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.


§ 11


Ustala się plan wydatków na zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 


§ 12


 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –                      5 995 290,00 zł, koszty – 5 995 290,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.


§ 13


 Upoważnia się Zarząd do:

  1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

  2) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

 3)  Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

 4)  Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

  5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.


§ 14Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 15


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego