W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr XLIV/393/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                           103 662 057,10 zł z tego: 

dochody bieżące w kwocie                                   -  99 003 045,91 zł 

dochody majątkowe w kwocie                             -    4 659 011,19 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki budżetu w wysokości                            108 059 980,30 zł z tego: 

wydatki bieżące w wysokości                              -  92 640 398,84 zł 

wydatki majątkowe w wysokości                         -  15 419 581,46 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 

9. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 


 
[1] Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022 r., XXXV/297/2022 z dnia 18.03.2022 r.,  Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.20222 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r. Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr XLI/366/2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr XLII/376/2022 z dnia 21.10.2022 r., Nr XLIII/387/2022 z dnia 29.11.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r., Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r., Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r., Nr 528/2022 z dnia 15.09.2022 r., Nr 36/2022 z dnia 13.10.2022 r., Nr 542/2022 z dnia 27.10.2022 r., Nr 545/2022 z dnia 10.11.2022 r., Nr    547/2022 z dnia 21.11.2022 r., Nr 558/2022 z dnia 12.12.2022 r.

 

10. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 

 § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIV/393/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a)                  planu dochodów,

b)                  planu wydatków,

c)                  plan zadań remontowych,

d)                  planu dotacji udzielanych przez powiat, 

e)                  planu dochodów i wydatków  z zakresu administracji rządowej,

f)                   planu zadań inwestycyjnych,

g)                  planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego,

h)                  planu dochodów i wydatków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy.

 

 

I.                   DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 68 494,00 zł i zamkną się kwotą 

103 662 057,10 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            49 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

 

Dział 700  –  gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005  – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

 

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              49 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Dział 754  – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411  – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Dział 756  – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618  – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu. 

 

Dział 758  –  różne rozliczenia

Rozdział 75801  – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            40 154,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania subwencji ogólnej części oświatowej na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku.

 

Rozdział 75814  – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 133,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków                   pochodzących z Funduszu Pomocy.

 

Dział 801   – oświat i wychowanie

Rozdział 80115  – technika

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Skępem oraz w Dobrzyniu n. Wisłą polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Rozdział 80120  – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Rozdział 80195  – pozostała działalność

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej.

 

Dział 851  –  ochrona zdrowia

Rozdział 85156  – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie  objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            27 857,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku.

 

Dział 852 – pomoc społeczna 

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie dochodów budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

 

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                350,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

 

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

 

 

 

 

Dział 855  – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            100 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

Rozdział 85510  – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          100 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

 

II . WYDATKI 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 68 494,00 zł i zamkną się kwotą   
108 059 980,30 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 600  – transport i łączność

Rozdział 60004  – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          200 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z potrzeb zgłaszanych przez zakład budżetowy.

 

Rozdział 60014  – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          303 453,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

 

Dział 630  – turystyka

Rozdział 63003  – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                          2 347,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji.

 

Dział 700  – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005  –  gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              910,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.

 

Dział 710  – działalność usługowa

Rozdział 71012  –  zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                300,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.

 

Rozdział 71015  – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji.

 

 

 

 

 

Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75011  –  urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            1 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.

 

Rozdział 75019  –  rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                               1 750,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.

 

Rozdział 75020  – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            88 740,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 100 367,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 11 627,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w jednostkach oświatowych. 

 

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              8 635,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Rozdział 75095  – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji.

 

Dział 754  – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411  – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

 

Dział 757 – obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702  – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            55 001,59 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.

 

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              82 997,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom i pochodnych oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 

 

 

Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              98 773,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 111 680,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 37 594,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia i pochodne oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 50 501,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              71 061,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            96 419,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 78 341,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 18 078,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            23 081,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zapewniając środki na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             1 696,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             26 317,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Rozdział 80151  - kwalifikacyjne kursy zawodowe 

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                             171,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich o kwotę 93,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o 264,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb.

 

Rozdział 80152  – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              16 499,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 14 881,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 7 118,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 8 736,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.

 

Rozdział 80153  –  zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności rozliczenia dotacji celowej na koniec roku budżetowego.

 

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            15 872,59 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają 
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji i ulegają zmniejszeniu o kwotę 61 861,59 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 6 233,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 2 274,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 6 760,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 27 222,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na dokonanie korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156  – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie  objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              27 857,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich zgodnie z decyzją z dnia 9 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.

 

Rozdział 85195 -  pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              31 397,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.

 

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             15 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb.

 

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                         12 873,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb.

 

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              12 023,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji dostosowując do istniejących potrzeb.

 

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji dostosowując do istniejących potrzeb

 

Dział 853  – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321  –  zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            2 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                350,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

 

Rozdział 85333  – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              20 168,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zabezpieczając środki na wynagrodzenia.

 

Dział 854  – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406  – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              17 862,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom oraz na uregulowanie stanu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Rozdział 85495  – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              879,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich  realizacji.

 

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            32 050,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na dostosowaniu wielkości planowanych wydatków do zaistniałych potrzeb poprzez zmniejszenie o kwotę 27 050,00 zł.

Zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu wielkości planowanych wydatków do zaistniałych potrzeb poprzez zmniejszenie planu finansowego o kwotę 5 000,00 zł.

 

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            44 285,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na zmniejszeniu środków o kwotę 24 750,00 zł dostosowując plan do ewentualnych potrzeb.

Zmiany w planie finansowym wydatków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych polegają na zmniejszeniu o kwotę 19 535,00 zł dostosowując plan do ewentualnych potrzeb.

 

III .ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie i Starostwie Powiatowym.

 

IV .ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

 

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakłady Transportu Powiatowego w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanych rzeczywistych potrzeb Zakładu.

 

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego. 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego