W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLII/376/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526. 1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. 2:) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 102 731 645,57 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 98 081 737,38 zł

dochody majątkowe w kwocie - 4 649 908,19 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  107 129 568,77 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 91 615 097,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 15 514 471,46 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11. § 3 uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 397 923,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 166 808,05 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 231 115,15 zł”:

12. § 4 uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 826 429,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 428 505,88 zł”:

13. § 5 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/282/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – w kwocie 1 166 808,05 zł”.§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLII/376/2022 z dnia 21 października 2022 r.


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów,

  2. planu wydatków,

  3. plan zadań remontowych,

  4. przychody i rozchody budżetu,

  5. planu dotacji udzielanych przez powiat,

  6. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,

  7. planu zadań inwestycyjnych,

  8. planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego,

  9. plan Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 5 034 619,32 i zamkną się kwotą

102 731 645,57 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 27 697,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych następują w związku z zawarciem Umowy z Gminą Bobrowniki w zakresie udzielenia przez Gminę dotacji z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Bobrowniki oraz na zastosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomości

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 19 085,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz w wyniku przeprowadzenia analizy wykonania planu finansowego.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 300,00 zł

Zmiany w planie dochodów dokonano w wyniku przeprowadzenia analizy wykonania planu finansowego.
Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 196 350,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają z pozyskania grantu na zadanie realizowane w ramach V osi Rozwoju Cyfrowego JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 361,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 44 172,44 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych następują w związku z powierzeniem Grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększając je o kwotę 43 872,44 zł oraz w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych polegają na zastosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zwiększając je o kwotę 300,00 zł.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 300,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.


Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 076 607,20

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów informującym o zwiększeniu kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 338,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy.
Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.


Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 150,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Technicznych dokonano w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Lipnie dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 291,73 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 166 808,05

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają z dostosowania wielkości planowanych na rok budżetowy 2022 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 196 301,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 442 282,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 29 września 2022 r. w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa oraz decyzją z dnia 6 października 2022 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej o kwotę 176 005,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej oraz ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r zwiększając ją o kwotę 18 976,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ponadto jednostka proponuje zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności od mieszkańców.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 810,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 966,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w łącznej kwocie 8 911,00 zł. Ponadto zmiany dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji zwiększając je o kwotę 55,00 zł.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z należnym odpisem 2,5% od wykonanych wydatków na rzecz osób niepełnosprawnych.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów dokonano w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując tym samym stopień ich realizacji.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2 037 950,37 i zamkną się kwotą
107 129 568,77 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 154,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 32 597,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych następują w związku z kilkuletnią współpracą pomiędzy Gminą Bobrowniki a Powiatem Lipnowskim na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Bobrowniki na kwotę 27 997,00 zł oraz na prawidłową realizację zadań w kwocie 4 600,00 zł.


Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 827,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 300,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji z dnia 1 lipca 2022 roku w wysokości 1 600,00 zł oraz na zabezpieczenie wykonania operatów na kwotę 9 700,00 zł.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 085,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji z dnia 1 lipca 2022roku.


Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 196 350,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych następują w związku z uzyskaniem grantu na zadanie realizowane w ramach V osi Rozwoju Cyfrowego JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.


Dział 730 – szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 361,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na podwyższenie części wynagrodzeniowej dotacji z dnia 1 lipca 2022 roku.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 174,24

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 677 624,44

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 54 000,00 zł następują w związku z powierzeniem Grantu w ramach Projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki wynikające z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zmniejszając wynagrodzenia z uwagi na niższe wykonanie niż planowano oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 30 000,00 zł zabezpieczając tym samym wydatki realizowane w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ponadto zwiększa się wydatki w kwocie 735 000,00 zł na zadanie inwestycyjne związanych z rozpoczęciem prac związanych z budową budynku usługowo – mieszkalnego.

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 800,00 zł z przeniesienia ich do rozdz. 60014 celem prawidłowej realizacji zadań oraz do innych podziałek klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia środków do prawidłowej realizacji zadań w innych jednostkach organizacyjnych powiatu.


Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 45 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 700,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.


Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 104 838,44

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 63 000,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 15 000,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 26 838,44 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup oleju. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje zadania inwestycyjnego z uwagi na zbyt wysoki koszt realizacji zadania wynikającego z rozstrzygniętego przetargu.


Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą sytuacją zabezpieczając środki finansowe na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego dokonuje się w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na tym etapie realizacji budżetu zmniejszając je o kwotę 5 000,00 zł.


Rozdział 80134 - szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 800,00

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 091,73 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2022 r z przeznaczeniem na zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych uzupełniając wydatki środkami własnych z uwagi na niewystarczającą kwotę środków z budżetu państwa.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 218 802,00

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na uzupełnienie występujących braków w jednostkach oświatowych. Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków o kwotę 4 338,00 zł pochodzących z Funduszu Pomocy.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 205 000,00

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wielkości udziałów w Spółce Szpital w Lipnie.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 97 301,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 196 301,00 zł. Zwiększenie różnicy następuje w związku ze wzrostem planu dochodów oraz z przeniesień z innych podziałek klasyfikacji budżetowej.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 800,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia i pochodne.


Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 200,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków na uzupełnienie środków celem przekazania 10% na WTZ.


Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 911,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków na zadania finansowane z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 920,00 zł oraz na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 3 991,00 zł.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają ze wzrostu dochodów uzyskanych z 2,5% zrealizowanych wydatków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.


Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla wykonującej zadanie w powiecie placówki.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 60 650,00

Zmiany w planie finansowym wydatków polegają na zwiększeniu środków na wypłatę świadczeń społecznych oraz zapewniając środki na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 48 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji uzupełniając występujące braki w innych działach i rozdziałach budżetu powiatu.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z płat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

III .ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Zespole Szkół w Skępem.


IV. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakłady Transportu Powiatowego w Lipnie polegają na dostosowaniem ich wielkości do przewidywanych rzeczywistych potrzeb Zakładu.


VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów budżetu wynikają z konieczności dostosowania do istniejących potrzeb. Po stronie przychodów zmniejsza się wielkość zaciąganych kredytów, natomiast po stronie rozchodów zmniejsza się wielkość środków pochodzących z rozliczenia roku poprzedniego.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
1 Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022 r., XXXV/297/2022 z dnia 18.03.2022 r., Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.20222 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r. Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr XLI/366/2022 z dnia 28.09.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r.,, Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r,. Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r., Nr 528/2022 z dnia 15.09.2022 r., Nr 536/2022 z dnia 13.10.2022 r.


Załącznik do Uchwały Nr XLII-376-2022 Rady Powiatu z dn. 21.10.2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego