W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


290/2021

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie
na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 228/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie, zmieniona Uchwałą Nr 261/2020 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 290/2021

Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 18 stycznia 2021 r.REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM

ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWEGO OŚWIATY W LIPNIE


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę organizacyjną
i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty
z siedzibą w Lipnie


§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Centrum – rozumie się przez to: Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty w Lipnie;

 2. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie;

 3. Głównym Księgowym – rozumie się przez to Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie;

 4. Powiecie – rozumie się przez to Powiat Lipnowski;

 5. Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lipnie;

 6. Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu w Lipnie;

 7. Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Lipnie;

 8. Staroście – rozumie się przez to Starostę Lipnowskiego;

 9. jednostkach obsługiwanych – rozumie się przez to jednostki, o których mowa w uchwale Rady Powiatu w Lipnie w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno-Księgowe Oświaty w Lipnie.


§ 3. Centrum – jako jednostka obsługująca - zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę finansową i organizacyjną w zakresie określonym statutem Centrum.


§ 4. Siedzibą Centrum jest Lipno.


Rozdział II

Struktura organizacyjna


§ 5. 1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą następujące stanowiska:

 1. Dyrektor,

 2. Zastępca Dyrektora

 3. Główny księgowy,

 4. Radca Prawny,

 5. Stanowiska ds. finansowo-księgowych i płacowych,

 6. Stanowiska ds. administracyjnych,

 7. Samodzielne stanowisko ds. kadr

 8. Kierownik działu obsługi,

 9. Dział obsługi:

 1. sprzątaczka koordynująca

 2. sprzątaczki

 3. konserwatorzy – pracownicy gospodarczy

 4. kierowca

2. Stanowiska mogą być wieloosobowe.

3. Stanowiskom wymienionym w ust. 1 nadaje się symbol kancelaryjny: PCA-KO.


§ 6. Schemat organizacyjny Centrum określa załącznik do niniejszego Regulaminu.


Rozdział III

Zadania i kompetencje


§ 7. Pracą Centrum kieruje Dyrektor.


§ 8.1. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

 1. organizowanie pracy Centrum, w tym wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Centrum;

 2. realizowanie polityki kadrowej i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników zatrudnionych w Centrum;

 3. dysponowanie środkami finansowymi i gospodarowanie mieniem w kierowanej jednostce;

 4. odpowiedzialność za rachunkowość i sprawozdawczość Centrum oraz jednostek obsługiwanych;

 5. nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji w Centrum;

 6. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum;

 7. reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

 8. uczestniczenie w posiedzeniach Rady i Zarządu oraz w pracach Komisji Rady tematycznie związanych z zakresem działalności Centrum;

 9. przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w zakresie rzeczowo właściwym dla Centrum;

 10. zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w kierowanej jednostce, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

 11. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce;

 12. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym działalności Centrum;

 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora ustawami oraz uchwałami Rady i Zarządu.


2. Podczas nieobecności Dyrektora, zastępuje go Zastępca Dyrektora lub wyznaczony
w uzgodnieniu ze Starostą pracownik upoważniony na piśmie w zakresie wynikającym z udzielonego upoważnienia.


§ 9. Do zadań i kompetencji Zastępcy Dyrektora należy:

 1. zastępowanie Dyrektora Centrum w trakcie jego nieobecności;

 2. nadzór nad działalnością i realizacją zadań powierzonych bezpośrednio podległym pracownikom zgodnie ze schematem organizacyjnym;

 3. inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Centrum;

 4. opracowywanie procedur i podnoszenie jakości usług świadczonych przez Centrum;

 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Centrum.


§ 10. Do zadań i kompetencji Radcy Prawnego należy:

 1. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Centrum i jednostek obsługiwanych;

 2. udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Centrum
  i jednostki obsługiwane, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

 3. wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania Centrum oraz jednostek obsługiwanych;

 4. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Centrum lub jednostek obsługiwanych oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.


§ 11. Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych i Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi na zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów księgowych i właściwego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, a także zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentów księgowych;

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innych będących w dyspozycji jednostek obsługiwanych, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, a także kompletności i rzetelności dokumentów;

 4. weryfikacja operacji finansowych przed i po realizacji;

 5. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżącej księgowości (rachunkowości) dochodów i wydatków budżetowych Centrum;

 6. nadzorowanie prac związanych z prowadzoną gospodarką finansową jednostek obsługiwanych i Centrum oraz realizacji zadań związanych z rozliczeniami podatku VAT;

 7. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych na poszczególnych stanowiskach księgowych;

 8. prowadzenie stałej kontroli zobowiązań zaciąganych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych i Centrum;

 9. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych i Dyrektora Centrum, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym: zasad (polityki) rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

 10. współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie zabezpieczenia mienia będącego w posiadaniu tych jednostek;

 11. nadzór nad przygotowaniem, analizą i realizacją planów finansowych;

 12. sporządzanie wniosków w sprawie zmian w planach finansowych;

 13. sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych i zbiorczych zestawień z realizacji budżetu;

 14. nadzorowanie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonych Powiatowi na realizację zadań oświatowych;

 15. zapewnienia terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań finansowych;

 16. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych oraz ich terminowym przekazywaniem;

 17. organizowanie prac mających na celu zamknięcie roku budżetowego;

 18. organizowanie kontroli zarządczej w obszarze finansowym;


§ 12. Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. finansowo-księgowych
i płacowych należy:

 1. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżącej księgowości (rachunkowości) dochodów i wydatków budżetowych jednostek obsługiwanych oraz dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

 2. realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatku VAT;

 3. prowadzenie bieżącej księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych;

 4. sprawdzanie operacji finansowych przed i po realizacji;

 5. sporządzanie sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 6. sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe dla jednostek obsługiwanych;

 7. sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 8. bieżąca kontrola realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych;

 9. rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników jednostek obsługiwanych;

 10. bieżąca współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych, głównym księgowym oraz pracownikiem ds. wynagrodzeń w zakresie projektów budżetów i zmian do budżetu w danym roku;

 11. przygotowywanie dla dyrektorów jednostek obsługiwanych i Centrum, sprawozdań z realizacji planów dochodów i wydatków;

 12. ewidencjonowanie i analiza umów zawieranych przez jednostki obsługiwane;

 13. ewidencjonowanie i umarzanie majątku, sporządzanie sprawozdania rocznego ze środków trwałych jednostek obsługiwanych;

 14. nadzór nad prowadzeniem ksiąg inwentarzowych, rozliczenie inwentaryzacji oraz osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie w jednostkach obsługiwanych;

 15. prowadzenie dokumentacji płacowej Centrum i jednostek obsługiwanych;

 16. sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych;

 17. sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych;

 18. wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń;

 19. przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie lub umów o dzieło;

 20. przygotowywanie danych do celów sprawozdawczych;

 21. prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz wynagrodzeń i świadczeń;

 22. sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, dokumentacji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczenia składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego;

 23. sporządzanie i przekazywanie pracownikom oraz świadczeniobiorcom informacji dla osoby ubezpieczonej;

 24. rozliczenia zwolnień lekarskich;

 25. rozliczenia podatku PIT;

 26. wystawianie faktur za wykonane przez Centrum i jednostki obsługiwane usługi;

 27. współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

 28. prowadzenie spraw związanych z wypłatą i rozliczaniem środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 29. prowadzenie spraw związanych z wypłatą i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną na nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów;§ 13. Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach ds. administracyjnych należy:

 1. prowadzenie sekretariatu Centrum;

 2. obsługa logistyczna i administracyjna Centrum;

 3. wykonywanie czynności kancelaryjnych, prowadzenie dziennika podawczego – korespondencja wychodząca i przychodząca, obsługa poczty elektronicznej Centrum;

 4. opracowywanie materiałów do zamieszczenia na stronie BIP;

 5. koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Centrum, w tym prowadzenie zbioru uchwał Rady i Zarządu, prowadzenie zbioru zarządzeń Dyrektora, opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów wewnętrznych, koordynowanie działań związanych z obsługą prawną;

 6. dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i stosownymi zarządzeniami Dyrektora na potrzeby Centrum;

 7. prowadzenie spraw związanych z opisem przedmiotu zamówienia, szacowaniem jego wartości oraz przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zawarcia umów na realizację zamówienia publicznego;

 8. opracowywanie projektów regulaminów i instrukcji związanych z procesem udzielenia zamówień publicznych w Centrum;

 9. przygotowanie materiałów związanych z kontrolą wydatków Centrum przed zaciągnięciem zobowiązania;

 10. nadzór nad zamawianiem, przechowywaniem pieczęci, prowadzenie ewidencji pieczęci wykorzystywanych w Centrum;

 11. prowadzenie gospodarki materiałowej Centrum;

 12. prowadzenie księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych w Centrum;

 13. wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z RODO, monitorowanie zaleceń i interpretacji Prezesa UODO w zakresie danych osobowych;

 14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli;

 15. wypełnianie obowiązków archiwisty;

 16. nadzór nad dokumentacją przekazywaną przez jednostki obsługiwane – analiza i weryfikacja danych oraz informacji;

 17. sporządzanie analiz oraz sprawozdań i informacji związanych z działalnością jednostek obsługiwanych, w tym niezbędnych do przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny;

 18. weryfikacja danych stanowiących podstawę naliczenia subwencji oświatowej na dany rok budżetowy w odniesieniu do poszczególnych jednostek obsługiwanych;

 19. weryfikacja danych do projektów realizowanych w jednostkach obsługiwanych, w tym projektów unijnych;

 20. przygotowywanie wniosków i rozliczeń dotacji otrzymanych na realizację zadań oświatowych;

 21. prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej faktur i rachunków oraz przygotowywanie przelewów w bankowości elektronicznej;


§ 14. Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kadr należy:

 1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum,

 2. wystawianie stosownych zaświadczeń,

 3. prowadzenie dokumentacji i rejestrów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych,

 4. prowadzenie spraw dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Centrum,

 5. opracowywanie, przedkładanie, wysyłanie stosownych sprawozdań,

 6. planowanie i realizacja wydatków osobowych Centrum,

 7. prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 8. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy,

 9. prowadzenie dokumentacji z przebiegu konkursu na wolne stanowisko pracy,

 10. prowadzenie dokumentacji związanej z osobami bezrobotnymi odbywającymi staż w Centrum,

 11. prowadzenie rejestru upoważnień, pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora,

 12. prowadzenie dokumentacji i rejestrów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych,

 13. prowadzenie dokumentacji działalności socjalnej


§ 15. Do zadań kierownika działu obsługi należy:

 1. planowanie oraz właściwe utrzymywanie i wykorzystanie obiektów, zabezpieczenie mienia, stanu sanitarnego, czystości i estetyki, konserwacja sprzętu w Centrum i jednostkach obsługiwanych;

 2. opracowywanie planu realizacji napraw bieżących i głównych w obiektach Centrum i jednostek obsługiwanych;

 3. prowadzenie spraw i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją budynków oraz wyposażeniem Centrum i jednostek obsługiwanych;

 4. nadzór nad zabezpieczeniem budynków, urządzeń oraz inwentarza jednostek obsługiwanych przed zniszczeniem, kradzieżą i  pożarem;

 5. dokonywanie, wspólnie z dyrektorami jednostek obsługiwanych, okresowych i doraźnych przeglądów obiektów oraz składanie do Zarządu propozycji dotyczących remontów
  i inwestycji w tych jednostkach;

 6. pomoc jednostkom obsługiwanym w utrzymywaniu odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego i przeciwpożarowego w budynkach jednostek obsługiwanych;

 7. dbanie o sprawność urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sanitarnych i elektrycznych.

 8. kierowanie pracą pracowników obsługi oraz przydzielanie pracowników obsługi do poszczególnych jednostek obsługiwanych;

 9. nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań przydzielonych pracownikom.


§ 16. Do zadań i obowiązków pracowników działu obsługi należy:

 1. lokalizacja usterek występujących w Centrum i jednostkach obsługiwanych poprzez dokonywanie przeglądów pomieszczeń biurowych, dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych;

 2. usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zleconych przez kierownika;

 3. kontrola i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych;

 4. zgłaszanie kierownikowi zagrożeń w zakresie nadzorowanych urządzeń technicznych.

 5. ochrona obiektów wewnątrz i na zewnątrz;

 6. zabezpieczenie Centrum i jednostek obsługiwanych przed włamaniem i kradzieżą;

 7. alarmowanie odpowiednich służb (Komenda Powiatowa Policji, Straż Pożarna) oraz dyrektora Centrum i jednostki obsługiwanej w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia.

 8. utrzymywanie porządku i czystości na terenie Centrum i jednostek obsługiwanych (koszenie, wyrównywanie terenu, przycinanie, omiatanie, odśnieżanie, sprzątanie);

 9. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach na powierzonym przez sprzątaczkę koordynującą odcinku pracy;

 10. w czasie ferii i wakacji wykonywanie porządków generalnych w jednostkach obsługiwanych m.in.: mycie okien, pranie firan itp. zgodnie z wytycznymi sprzątaczki koordynującej;

 11. dbanie o powierzony sprzęt, dokonywanie jego konserwacji i przestrzeganie przepisów BHP;

 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika, dyrektora Centrum lub jednostki obsługiwanej.


§ 17. Do wspólnych zadań i obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach należy:

 1. stosowanie aktualnych przepisów prawa normujących tryb postępowania w sprawach objętych zakresem zadań, czynności, uprawnień i odpowiedzialności;

 2. terminowe i oparte o przepisy prawa prowadzenie spraw wchodzących w zakres zadań, czynności, uprawnień i odpowiedzialności;

 3. stosowanie w bieżącej pracy obowiązujących przepisów w zakresie obiegu dokumentów oraz instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i składnicy akt;

 4. zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych na stanowisku pracy
  i przestrzegania tajemnicy służbowej;

 5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności udzielenie informacji ustnej lub pisemnej na zapytania osób zainteresowanych w zakresie właściwości rzeczowej stanowiska;

 6. opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach objętych zakresem zadań, czynności, uprawnień i odpowiedzialności;

 7. przygotowywanie danych do umieszczenia na stronie BIP;

 8. gromadzenie i przechowywanie dokumentów ze swojego stanowiska pracy oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem;

 9. bieżące monitorowanie zmian aktów dotyczących realizowanych zadań;

 10. bieżąca rejestracja prowadzonych spraw zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej;

 11. przygotowywanie informacji, na pisemny wniosek osoby występującej o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z zakresem realizowanych zadań;

 12. archiwizacja dokumentów ze swojego stanowiska pracy i przekazywanie ich do archiwum;

 13. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach i w ramach samokształcenia;

 14. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w Centrum.


§ 18.1. Pracownicy Centrum wykonują swoje zadania i obowiązki na podstawie przepisów prawa.

2. Pracownicy prowadzą sprawy zgodnie z pisemnym zakresem zadań, czynności, uprawnień i odpowiedzialności oraz zgodnie z poleceniem służbowym przełożonego.

3. W czasie nieobecności pracownika, sprawy przez niego prowadzone wchodzą do zakresu zadań, czynności, uprawnień i odpowiedzialności tego pracownika, który stosownie do ustalonego zakresu, ma obowiązek zastępowania nieobecnego pracownika.


§ 19. Zadania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy podlegają stałej aktualizacji poprzez ich dostosowanie do zmian wprowadzonych przepisami prawa.Rozdział IV

Zasady, tryb rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków


§ 20.1. Dyrektor oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Centrum.

2. Prowadzenie spraw dotyczących rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków należy do pracownika zatrudnionego na rzeczowo właściwym stanowisku ze względu na przedmiot wniesionej sprawy.

3. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu.

4. Organem właściwym do rozpatrywania skarg na Dyrektora Centrum jest Starosta.

5. Skargi i wnioski składane przez posłów, senatorów, radnych powinny być rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.

6. Odpowiedź negatywna musi zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne.

7. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku ds. administracyjnych.

8. Nadzór nad postępowaniem w sprawach skarg i wniosków prowadzi Dyrektor.Rozdział V

Kontrola zarządcza


§ 21.1. Kontrola zarządcza w Centrum wykonywana jest przez Dyrektora.

2. Kontrola zarządcza realizowana jest w zakresie ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Centrum w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Szczegółowe zasady realizacji kontroli zarządczej regulują odrębne zarządzenia i regulaminy.Rozdział VI

Zasady podpisywania pism


§ 22.1. Dyrektor podpisuje pisma w sprawach zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji, a w szczególności:

1) zarządzenia;

2) dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Centrum i zadań należących do poszczególnych stanowisk pracy;

3) dokumenty i korespondencje w sprawach należących do zakresu działania Centrum;

4) decyzje, postanowienia i zaświadczenia, na podstawie upoważnienia Starosty, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

2. Dyrektor określa rodzaje pism, do podpisania których upoważnieni są pracownicy Centrum;


§ 23. Podpis składany na dokumencie elektronicznym powinien być bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.


§ 24. Pracownicy opracowujący projekty dokumentów, umieszczają swój podpis na egzemplarzu pozostającym w aktach sprawy z lewej strony pod tekstem.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe


§ 25.1. Regulamin podaje się do wiadomości pracowników poprzez zamieszczenie go na stronie BIP oraz w siedzibie Centrum.

2. Nowo zatrudnieni pracownicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i potwierdzić to podpisem w stosownym oświadczeniu.

Powiadom znajomego