W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


60/2006

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., Nr XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 56/2006 z dnia 17.10.2006 r., 59/2006 z dnia 3.11.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 31 368 681 zł zastępuje się kwotą 31 482 181 zł
    W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 642 673 zł

  2. Kwotę wydatków 32 619 736  zł zastępuje się kwotą 32 733 236 zł
    W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 642 673 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708.


 U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się o 113 500 zł.


I.DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 listopada 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 45/06 zwiększa się:

- dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o 91 900 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- dz. 854 rozdz. 85415 § 2130 o 21 600 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75019 zwiększa się § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3030 o 5 500 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

- dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4210 o 3 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- dz. 751 rozdz. 75109 zwiększa się § 4210 o 455 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 427 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 28 zł – podróże służbowe.

Zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano po przeprowadzonej analizie budżetu.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 851 rozdz. 85156 zwiększa się § 4130 o kwotę 91 900 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany w budżecie zostały wprowadzone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 listopada 2006 roku.Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się § 3240 o 21 600 zł – stypendia dla uczniów z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół w Lipnie - 4 000 zł,

- Zespołu Szkół w Skępem – 10 400 zł,

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 4 000 zł,

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 3 200 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 listopada 2006 roku.

 

 

 

 

 

Załacznik 1

Załącznik 2


 

Załączniki

Załacznik 1 pdf, 50 kB

Powiadom znajomego