W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXVII/251/2006

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3.

  1. Kwotę dochodów 30 147 686 zł zastępuje się kwotą 30 531 652 zł

  2. Kwotę wydatków 31 119 741  zł zastępuje się kwotą 31 632 707 zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 652 516 zł zastępuje się kwotą 652 526

  4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 733 790 zł zastępuje się kwotą 733 800

  5. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 401 846 zł

  6. Kwotę deficyt budżetowy 972 055 zł zastępuje się kwotą 1 101 055 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Renata Ofmańska


 

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708


 
U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów o 383 966 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 512 966 zł, co oznacza, że zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 129 000 zł.


I.DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Decyzji Nr 2/2006 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 27 września 2006 roku tworzy się dz. 751 rozdz. 75109 § 2110 na kwotę 20 655 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Promesy otrzymanej z Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu tworzy się dz. 801 rozdz. 80120 § 6260 na kwotę 250 000 zł – dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Docieplenie budynku Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie”.oraz na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie tworzy się w dz. 600 rozdz. 60014 § 0870 na kwotę 1 000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy pochodzą ze sprzedaży złomu.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się dz. 750 rozdz. 75020 § 2900 o 4 000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się:

- dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 5 191 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0020 o 4 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych;

- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 7 315 zł – pozostałe odsetki.

Zwiększenie w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów jest podyktowane potrzebą zwiększenia wydatków z uwagi na rosnące koszty związane z zakupem usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie tworzy się w dz. 801 rozdz. 80102 § 0920 na kwotę 100 zł – pozostałe odsetki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem tworzy się w dz. 801 rozdz. 80130 § 0870 na kwotę 2 850 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych zwiększa się dz. 801;

- rozdz. 80130 § 2400 o 9 zł – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych;

- rozdz. 80197 § 2380 o 97 zł wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 0970 o 19 749 zł – wpływy z różnych dochodów. Środki pochodzą z nierozliczonego do chwili obecnej rachunku sum depozytowych, na których to gromadzone były pieniądze po zmarłych pensjonariuszach, a których tryb postępowania spadkowego został wyczerpany.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie tworzy się po stronie dochodów w dz. 853 rozdz. 85333 § 2708 na kwotę 66 300 zł oraz § 2709 na kwotę 2 700 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Wprowadzenie do budżetu dochodów §§ 2708 oraz 2709 jest wynikiem refundacji wynagrodzeń pracowników etatowych zatrudnionych jako koordynatorów projektów, dla których Powiatowy Urząd Pracy miał obowiązek zabezpieczyć środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz w związku z wpływem I transzy środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uwierzyć w siebie” w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zmniejsza się dz. 020 rozdz. 02002 § 2570 o 33 200 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Z uwagi na niezrealizowanie zakładanych w budżecie powiatu zadań z zakresu gospodarki leśnej zmniejsza się wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwiększone wydatki Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4270 o 137 520 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 1 150 zł – zakup usług pozostałych, § 6050 o 3 031 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 3020 o 1 150 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. § 4010 o 3 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 900 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 150 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 4 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 900 zł – podróże służbowe krajowe, § 4480 o 672 zł podatek od nieruchomości, § 6060 o 29 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany w planie finansowym jednostki są podyktowane koniecznością zabezpieczenia w budżecie jednostki środków na bieżące naprawy dróg powiatowych.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4120 o 2 100 zł – składki na FP, § 4210 o 64 106 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 30 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4140 o 2 000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie to podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- tworzy się dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 na kwotę 3 615 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 na kwotę 1 750 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 na kwotę 15 290 zł – zakup usług pozostałych.- dz. 757 rozdz. 75704 zmniejsza się § 8020 o 60 000 zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.Naczelnika Wydziału Oświaty:

- dz. 630 rozdz. 63003 zwiększa się § 4300 o 1 050 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 2580 o 1 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, § 4210 o 50 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się § 4010 o 14 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;

- dz. 801 rozdz. 80111 zwiększa się § 4010 o 6 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;

- dz. 801 rozdz. 80114 zmniejsza się § 2540 o 10 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

- dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 6050 o 250 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 o 57 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą - 37 000 zł,

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 20 000 zł.

- dz. 801 rozdz. 80146 zmniejsza się § 4300 o 8 760 zł – zakup usług pozostałych;

- dz. 801 rozdz. 80195 tworzy się § 4170 na kwotę 2 170 zł – wynagrodzenia bezosobowe, oraz zwiększa się o § 4210 o 6 260 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3240 o 1 000 zł – stypendia dla uczniów, § 4010 o 56 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 6 000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 1 500 zł – składki na FP, § 4300 o 2 170 zł – zakup usług remontowych

- dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się, § 2580 o 3 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zmiany podyktowane są koniecznością zakupu wyposażenia do sali wykładowej dla słuchaczy I roku studiów w Filii ATR, mającej siedzibę w Zespole Szkół w Skępem.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4010 o 6 875 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4240 o 1 000 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek, zaś zmniejsza się § 4040 o 3875 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 3 000 zł – różne opłaty i składki. Zmiany wynikają z analizy budżetu jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą:

- dz. 801 rozdz. 80120 zmniejsza się § 3020 o 1 613 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 10 493 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 423 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 255 zł – składki na FP;

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 o 14 728 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 942 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 269 zł – składki na FP, § 4270 o 3 200 zł – zakup usług remontowych, § 4430 o 80 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 3020 o 997 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 o 80 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 3020 o 855 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zaś zmniejsza się § 4010 o 2 480 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 519 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 14 zł – składki na FP;

Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatków wiejskich.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3020 o 4 000 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 3 948 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4040 o 3 948 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 1 000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4260 o 3 000 zł – zakup energii, § 4430 o 2 000 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany podyktowane są analizą wydatków budżetowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3250 o 500 zł – stypendia różne, § 4210 o 56 100 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 350 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 800 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4010 o 41 154 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 5 433 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 9 303 zł – składki na ubezpieczenia społeczne § 4280 o 800 zł – zakup usług zdrowotnych;

- dz. 854 rozdz. 85410 zmniejsza się § 4040 o 210 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 o 19 749 zł – zakup usług remontowych. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych Powiatowego przeznaczeniem na remont instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, której posiadanie to jest niezbędne do osiągnięcia wymaganego standardu obowiązującego zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2007 roku. Znajdująca się w Domu obecna instalacja jest wadliwa i nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- dz. 852: rozdz. 85218 zwiększa się § 4170 na kwotę 220 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4110 o 220 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 594 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, § 4440 o 14 zł – odpisy na ZFŚS, a zmniejsza się § 4300 o 2 108 zł – zakup usług pozostałych. W tym to rozdziale dokonuje się również przeniesień pomiędzy wydatkami dokonywanymi z dotacji celowej a wydatkami z środków własnych, i tak: środki własne; zwiększa się § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 1 594 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, § 4440 o 14 zł – odpisy na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4010 o 3 108 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;

dotacje celowe; zwiększa się § 4010 o 3 108 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4210 o 1 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 108 zł - zakup usług pozostałych.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 tworzy się § 3118 na kwotę 4 900 zł – świadczenia społeczne, § 4308 na kwotę 49 720 zł – zakup usług pozostałych oraz zwiększa się § 4018 o 4 500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4118 o 770 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4128 o 110 zł – składki na FP, § 4210 o 5 506 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 20 000 zł – zakup usług remontowych. Zmiany są podyktowane koniecznością wykonania remontów instalacji elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Ponadto zwiększenie środków finansowych na płace i pochodne związane jest z wpływem I transzy środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Uwierzyć w siebie” w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4210 o 3 335 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 660 zł – zakup usług pozostałych zaś zmniejsza się § 3020 o 1 145 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 850 zł – stypendia różne, § 4240 o 500 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, § 4430 o 500 zł – różne opłaty i składki. Zmiana podyktowana jest bieżącą analizą budżetu.III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się § 4220 o 3 000 zł – zakup środków żywności, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 5 000 zł – zakup energii.

Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz.75020 zwiększa się dochody i wydatki na ogólną kwotę 10 zł, tj.

- po stronie dochodów § 0920 o 10 zł – pozostałe odsetki,

- po stronie wydatków w § 2970 o 10 zł – różne przelewy.


Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Renata Ofmańska

 

Załacznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załączniki

Załacznik 1 pdf, 61 kB

Powiadom znajomego