W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXVIII/256/2006

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 54/2006 z dnia 17.10.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, wydatki inwestycyjne – załącznik nr 4.

 1. Kwotę dochodów 30 531 652 zł zastępuje się kwotą 30 618 081 zł
  W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 800 773 zł

 2. Kwotę wydatków 31 632 707  zł zastępuje się kwotą 31 869 136 zł
  W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 800 773 zł

 3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 652 526 zł zastępuje się kwotą 676 291

 4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 733 800 zł zastępuje się kwotą 757 565

 5. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę  2 335 651 zł

 6. Kwotę deficytu budżetowego 1 101 055 zł zastępuje się kwotą 1 251 055 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 042 000 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 59 055 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 150 000 zł.


§ 2.

 1. Prognozowane kwoty długu na rok 2006 i lata następne stanowi załącznik nr 6

 2. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2006 i lata następne stanowi załącznik nr 7.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Renata Ofmańska U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów o 86 429 zł i po stronie wydatków o 236 429 zł powiększając deficyt budżetowy o kwotę 150 000 zł.


I.DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 37/06 zwiększa się dz. 600 rozdz. 60014 § 6439 o 94 062 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 października 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 38/06 zwiększa się dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 o 8 514 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność kontrolną.

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 39/06 zwiększa się dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o 56 050 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 października 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 41/06 zmniejsza się dz. 750 rozdz. 75010 § 2120 o 1 622 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z wejściem w życie dnia 28 sierpnia 2006 roku nowej ustawy o dokumentach paszportowych, której następstwem jest rozwiązanie dotychczas obowiązującego porozumienia z powiatem.

Decyzji Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. znak: ST5 – 4822 – 16p/2006 zwiększa się w dz. 758 rozdz. § 2920 o 11 583 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa. Powyższe zwiększenie dotyczy dofinansowania kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 200 Karty Nauczyciela.oraz na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 600 rozdz. 60014 § 2709 o 94 061 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zmiana wynika z urealnienia zapisów w planowanym budżecie na rok 2006, na co wpłynęła przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacja na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno;

- zmniejsza się dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o 150 000 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Z uwagi na występujące trudności ze zbyciem składników majątkowych powiatu zmniejsza się dochody w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej;

- zwiększa się dz. 750 rozdz. 75020 § 2900 o 800 zł - - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących;

- zwiększa się dz. 803 rozdz. 80309 § 2328 o 11 105 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 3 701 zł,

- zwiększa się dz. 854 rozdz. 85415 § 2328 o 71 653 zł - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 33 641 zł.

Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się dz. 010 rozdz. 01027 § 2700 o 13 859 zł - środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwiększenie budżetu wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu na rok 2006.


Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się:

- dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 o 4 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych;

- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 3 000 zł – pozostałe odsetki,

- dz. 852 rozdz. 85204 § 2310 o 13 849 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dz. 853 rozdz. 85333 § 2708 o 4 406 zł – środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, § 2709 o 1 889 zł.

Zwiększenie w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów jest podyktowane potrzebą zwiększenia wydatków z uwagi na rosnące koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu..II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

- dz. 010 rozdz. 01027 zwiększa się § 3020 o 13 859 zł –wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- dz. 020 rozdz. 02002 zmniejsza się § 2570 o 14 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Z uwagi na niezrealizowanie zakładanych w budżecie powiatu zadań z zakresu gospodarki leśnej zmniejsza się wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwiększone wydatki Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 6050 o 5 085 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4260 o 600 zł – zakup energii, § 4300 o 2 950 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 970 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 559 zł – odpisy na ZFŚS, § 4510 o 6 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmiany w budżecie są podyktowane koniecznością uwzględnienia rosnących kosztów związanych z robotami ziemnymi przy przebudowie drogi powiatowej Sikórz – Kikół.


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4210 o 7 491 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 023 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany w budżecie zostały wprowadzane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75011zmniejsza się § 4010 o 191 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 738 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 84 zł – składki na FP, § 4440 o 609 zł – odpisy na zfśs. Z uwagi na mające miejsce w budżecie występujące dwa źródła finansowania rozdziału 75011 dokonuje się zmian:

1) w środkach dotyczących dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a mianowicie: zwiększa się § 4010 o 1 029 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4110 o 424 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 39 zł – składki na FP, § 4440 o 566 zł – odpisy na zfśs;

2) w środkach dotyczących dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 października 2006 roku, a mianowicie: zmniejsza się § 4010 o 1 220 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 314 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 45 zł – składki na FP, § 4440 o 43 zł – odpisy na zfśs.

- dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4110 o 12 000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 1 000 zł – składki na FP, § 4210 o 12 700 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 14 983 zł – zakup usług pozostałych oraz tworzy się § 4580 o 6 500 zł – pozostałe odsetki;

- w dz. 751 rozdz. 75109 tworzy się § 3030 na kwotę 1 870 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych , § 4110 na kwotę 517 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 na kwotę 74 zł – składki na FP, § 4410 na kwotę 153 zł – podróże służbowe, oraz zwiększa się § 4210 o 37 zł – zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejsza się § 4170 o 591 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 o 2 060 zł – zakup usług pozostałych.

- dz. 754 rozdz. 75478 tworzy się § 4210 na kwotę 1 380 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, § 6060 o 380 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

- dz. 803 rozdz. 80309 zwiększa się § 3218 o 10 350 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3219 o 3 450 zł, § 4118 o 74 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4119 o 24 zł, § 4128 o 12 zł – składki na FP, 4129 o 4 zł, § 4178 o 432 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 144 zł oraz tworzy się § 4218 na kwotę 237 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 na kwotę 79 zł;

- dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się § 3248 o 65 179 zł – stypendia dla uczniów, § 3249 o 30 725 zł, § 4118 o 767 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4119 o 361 zł, § 4128 o 109 zł – składki na FP, 4129 o 52 zł, § 4178 o 4 481 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 2 100 zł , § 4218 o 1 117 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 403 zł;

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 o 90 500 zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Zmniejszenie planu finansowego w tym rozdziale pozwoli na urealnienie planu w innych rozdziałach,

- zwiększa się dz. 852: rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 94 013 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4060 o 2 500 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4210 o 18 755 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3070 o 3 000 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, § 4020 o 500 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, §4070 o 3 000 zł – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, § 4120 o 60 zł – składki na FP, § 4170 o 40 zł – wynagrodzenie bezosobowe, § 4230 o 750 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4260 o 5 500 zł – zakup energii, § 4280 o 6 500 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4350 o 350 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4430 o 1 360 zł – różne opłaty i składki, § 4480 o 195 zł – podatek od nieruchomości. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odpraw odchodzącym na emeryturę strażakom.

Naczelnika Wydziału Oświaty:

- dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się § 4010 o 1 320 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 231 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 33 zł – składki na FP;

- dz. 801 rozdz. 80111 zwiększa się § 4010 o 6 100 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;

- dz. 801 rozdz. 80114 zmniejsza się § 2540 o 23 015 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:

1) OŚWIATA o 9 304 zł

2) EDUKACJA o 13 711 zł;

- dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4010 o 2 640 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 461 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 65 zł – składki na FP;

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 o 13 739 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 1 614 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 228 zł – składki na FP, z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą § 4010 o 7 139 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 461 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 65 zł – składki na FP ;

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie § 4010 o 5 280 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 922 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 130 zł – składki na FP ;

- Zespołu Szkół w Skępem § 4010 o 1 320 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 231 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 33 zł – składki na FP ;

- dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4010 o 1 320 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 231 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 33 zł – składki na FP ;

Powyższe kwoty są przeznaczone na nagrody Starosty oraz zwiększenia paragrafów płacowych w związku z ich niedoszacowaniem.

- dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się o § 2310 o 5 000 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dz. 851 rozdz. 85111 zmniejsza się § 6060 o 20 900 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Z uwagi na przewidywane oszczędności w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale „szpitale ogólne” powyższą kwotę przeznacza się do dyspozycji Zarządu.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 o 20 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 5 700 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 1 400 zł – składki na FP, § 4170 o 283 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 31 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 2 500 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 1 500 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4040 o 82 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4260 o 201 zł – zakup energii.

Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłowe funkcjonowanie szkoły.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801:

- rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 o 53 945 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 1 300 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 1 400 zł - składki na FP;

- rozdz. 80134 zwiększa się § 4110 o 400 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 150 zł - składki na FP, zaś zmniejsza się § 4010 o 2 050 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany podyktowane są analizą płac i pochodnych do końca roku budżetowego 2006.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3020 o 800 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 1 000 zł – stypendia różne, § 4270 o 50 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 500 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 5 300 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 6050 o 50 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 3020 o 70 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zmniejsza się § 4010 o 70 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników.

Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zmienia się w załączniku inwestycyjnym zapis nazwy zadania inwestycyjnego z „Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę w budynku C Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi” na „Instalacja urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze”.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 852:

- rozdz. 85201 zmniejsza się § 3110 o 13 700 zł – świadczenia społeczne, § 4210 o 6 100 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 85204 zwiększa się § 4170 o 367 zł – wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się § 3110 o 74 580 zł – świadczenia społeczne.

Zmiany w powyższych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 851 rozdz. 85156 zwiększa się § 4130 o kwotę 56 050 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany są wprowadzone zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zmniejsza się po stronie przychodów § 0490 o 5 000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, § 0920 o 70 zł – pozostałe odsetki, zaś po stronie wydatków zmniejsza się § 4300 o 5 070 zł – zakup usług pozostałych.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz.75411 zwiększa się przychody i wydatki na ogólną kwotę 2 055 zł, tj.

- po stronie dochodów § 0960 o 2 055 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

- po stronie wydatków w § 4210 o 2 055 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się po stronie przychodów § 0830 o 10 000 zł – wpływ z usług oraz po stronie wydatków § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności,.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie zwiększa się § 6050 o 2 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4220 o 2 000 zł – zakup środków żywności.

Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz.85202 zwiększa się przychody i wydatki na ogólną kwotę 16 780 zł, tj.

- po stronie dochodów zwiększa się § 0830 o 20 000 zł – wpływy z usług, oraz tworzy się § 0920 o 200 zł – pozostałe odsetki, § 0960 o 1 580 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, a zmniejsza się § 0840 o 5 000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

- po stronie wydatków tworzy się § 4170 na kwotę 10 000 zł wynagrodzenia bezosobowe, oraz zwiększa się § 4210 o 3 480 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności, a zmniejsza się § 4110 o 1 000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 700 zł – składki na FP, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych


Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Renata Ofmańska

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 

Załączniki

Powiadom znajomego