W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


50/2006

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).
status uchwały obowiązująca

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z dnia 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 30 113 686 zł zastępuje się kwotą 30 147 686 zł

  2. Kwotę wydatków 31 085 741  zł zastępuje się kwotą 31 119 741 zł
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

[1]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.

[2]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708


 

 
U Z A S A D N I E N I E

 

 

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów  i wydatków się o   kwotę 34 000 zł.

 

I  DOCHODY

 

 

Na  podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 31/06 zwiększa się dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 o 34 000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości operacyjnej.

 

II WYDATKI

 

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750:

- rozdz. 75019 zmniejsza się § 3030 o 3 000 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75020  zwiększa się § 4210 o 8 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4270 o 5 000 zł – zakup usług remontowych. Zmiany podyktowane są koniecznością dokonania zakupów rzeczowych potrzebnych do remontu dachu na garażu.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4060 o 19 000 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4480 o 15 000 zł – podatek od nieruchomości. Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4210 o 800 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 o 50 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 1 717 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 1 580 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4440 o 987 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe przesunięcia wynikają z zaoszczędzonych środków w paragrafie „składki na ubezpieczenie społeczne” z tytułu refundacji składki na ubezpieczenie emerytalne.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego