W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXVI/244/2006

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104 z późn. zmianami)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, przychody i rozchody gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 4.

  1. Kwotę dochodów 29 996 671 zł zastępuje się kwotą 30 113 686 zł

  2. Kwotę wydatków 30 968 726  zł zastępuje się kwotą 31 085 741 zł

  3. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 711 824 zł zastępuje się kwotą 733 790

  4. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 148 844 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się o 117 015 zł.


I.DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 o 114 000 zł – wpływy z usług, § 0970 o 2 450 zł – wpływy z różnych dochodów, § 0978 o 465 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie tworzy się w dz. 854 rozdz. 85406 § 0920 na kwotę 100 zł – pozostałe odsetki. Wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu odsetek jest wynikiem osiągniętych dochodów w tym paragrafie.II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4270 o 197 000 zł – zakup usług remontowych. Zmiany w planie finansowym jednostki są podyktowane koniecznością zabezpieczenia w budżecie jednostki środków na bieżące naprawy dróg powiatowych.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4010 o 27 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, a zmniejsza się § 4040 o 27 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany wynikają z analizy budżetu jednostki.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 600 rozdz. 60014 zmniejsza się § 6059 o 197 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmniejszenie paragrafu na wydatki inwestycyjne wynika z tego, iż podpisana umowa na budowę drogi jest niższa niż wstępnie zakładano.

- dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4040 na kwotę 9 000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 83 015 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 20 000 zł – zakup usług pozostałych, a zmniejsza się § 4010 o 9 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie to podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- dz. 757 rozdz. 75704 zmniejsza się § 8020 o 100 000 zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.


Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się 4110 o 520 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4180 o 2 320 zł – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, § 4210 o 18 003 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 o 382 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 3070 o 5 000 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, § 4020 o 1 500 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4260 o 4 000 zł – zakup energii, § 4300 o 6 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 4 000 zł – różne opłaty i składki, § 4510 o 40 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 4520 o 685 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia planu wydatków w powyższych paragrafach ze względu na zwiększenie limitu zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.Naczelnika Wydziału Oświaty:

- dz. 801 rozdz. 80146 zmniejsza się § 4300 o 320 zł – zakup usług pozostałych,

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 o 1 800 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników,

- dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się o § 4010 o 173 665 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 3 595 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

- dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4010 o 1 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 258 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 37 zł – składki na Fundusz Pracy,

- dz. 854 rozdz. 85446 zwiększa się § 4300 o 320 zł - zakup usług pozostałych,

- dz. 921 rozdz. 92116 zmniejsza się § 4240 o 1 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- dz. 921 rozdz. 92195 zwiększa się § 4300 o 6 500 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 2 000 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zwiększenie środków finansowych w dz. 801 rozdz. 80130 oraz dz. 854 rozdz. 85410 jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów wypłaty nagrody Starosty Lipnowskiego, przechodzącym na emeryturę dyrektorom: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz dyrektorowi Bursy Szkolnej w Lipnie. Pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostek.Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie zwiększa się dz. 801:

- rozdz. 80102 § 4010 o 40 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4300 o 3 748 zł – zakup usług pozostałych, § 6050 o 16 850 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- rozdz. 80111 § 4010 o 10 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na realizację zadania inwestycyjnego częściowo dofinansowanego z środków PFRON.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się dz. 80130 § 4010 o 82 067 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 6050 o 21 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększenie środków finansowych jest konieczne z uwagi na wypłatę odpraw emerytalnych dla odchodzących nauczycieli oraz pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej wraz z obróbką, ponieważ złożone przez oferentów oferty opiewają na wyższą cenę od wartości kosztorysowej.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 o 79 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 30 000 zł – zakup energii oraz tworzy się § 4350 na kwotę 5 000 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków bieżących związanych z prawidłowym funkcjonowaniem domu, tj. zakupu oleju opałowego, środków czystości, paliwa do środków transportu.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dz. 852:

- rozdz. 85204 tworzy się § 4170 na kwotę 27 233 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 27 233 zł – zakup usług pozostałych,

- rozdz. 85218 tworzy się § 4280 na kwotę 50 zł – zakup usług zdrowotnych, a zmniejsza się § 4430 o 50 zł – różne opłaty i składki.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4440 o 10 000 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4040 o 10 000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany są podyktowane koniecznością uzupełnienia rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników zatrudnionych w ramach 7% algorytmu Funduszu Pracy.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4010 o 7 675 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4270 o 7 675 zł – zakup usług remontowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników odchodzących na emeryturę.III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zmniejsza się stan środków na początek roku budżetowego o 169 zł, tym samym zmniejsza się § 4210 o 169 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego o 21 721 zł, ponadto zwiększa się wydatki w § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 15 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 6721 zł – zakup energii § 6050 o 6 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4220 o 1 000 zł – zakup środków żywności, § 6100 o 6 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Nowej Wsi zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku budżetowego o 414 zł oraz wydatki w § 4210 o 414 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

IV. GOSPODRSTWA POMOCNICZE

Dokonuje się zmian na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się stan środków na początek i koniec roku budżetowego o 12 394 zł.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załączniki

Powiadom znajomego