W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXV/232/2006

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, przychody i rozchody funduszy celowych – załącznik nr 4.

  1. Kwotę dochodów 29 725 719 zł zastępuje się kwotą 29 945 858 zł

  2. Kwotę wydatków 30 638 719  zł zastępuje się kwotą 30 917 913 zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 626 966 zł zastępuje się kwotą 652 516

  4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 686 274 zł zastępuje się kwotą 711 824

  5. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 357 994 zł

  6. Kwotę deficyt budżetowy 913 000 zł zastępuje się kwotą 972 055 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów o 220 139 zł i wydatków o 279 194 zł.


  1. DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Pisma Ministra Finansów Nr ST4-4824/426/2006 z dnia 23.05.2006 roku zwiększa się dz. 758 rozdz. 75802 § 2780 o 100 000 zł – środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku z przeznaczeniem na przebudowę drogi Sikórz – Kikół.

Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.-3011 - 21/06 zwiększa się dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dz. 854 rozdz. 85415 § 2130 o 103 600 zł - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

oraz na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 o 9 500 zł - dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększą się dz. 801 rozdz. 80130 § 0960 o 2 539 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego dz. 921 rozdz. 92195 tworzy się § 0970 na kwotę 4 500 zł – wpływy z różnych dochodów.

II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, § 6050 o 200 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4010 o 14 500 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 5 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 500 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 31 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 20 000 zł – zakup usług remontowych, § 4440 o 1 000 zł – odpisy na ZFŚS, § 6060 o 2 700 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany w planie finansowym jednostki są podyktowane dodatkowo otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sikórz – Kikół.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 600 rozdz. 60014 zmniejsza się § 6059 o 26 300 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję polegającą na przebudowie drogi Sikórz – Kikół.

- dz. 750 rozdz. 75020 tworzy się § 6050 na kwotę 18 099 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zmniejsza się § 6060 o 8 599 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie to podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne, którego realizacja wynikła w ciągu roku budżetowego.

- dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się § 4118 o 6 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4119 o 4 zł, § 4128 o 1 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4178 o 11 zł – wynagrodzenie bezosobowe. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planów do wykonania procentowego środków unijnych dotyczących stypendiów dla uczniów.


Naczelnika Wydziału Oświaty zwiększa się:

- dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się § 4210 o 2 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki finansowe są przeznaczone na pomoc rzeczową dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej.

- dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 6050 o 59 055 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie to jest skutkiem otrzymania promesy na zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie modernizacji węzła ciepłowniczego oraz wymianę instalacji c. o. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lipnie.

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki finansowe są przeznaczone na pomoc rzeczową dla uczniów.

- dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się § 3240 o 103 600 zł - stypendia różne. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie jest zgodne z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008.

Kwota 103 600 zł jest przeznaczona dla uczniów następujących szkół:

- Zespół Szkół w Lipnie – 19 600 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 19 200 zł,

- Zespół Szkól w Dobrzyniu n. Wisłą – 20 000 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 44 800 zł.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się dz. 80130 § 4010 o 2 104 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4110 o 332 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 103 zł – składki na Fundusz Pracy.

Zwiększenie środków finansowych jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów z tytułu wynagrodzenia pracownika ochrony oraz zakup pomocy rzeczowych dla uczniów tej szkoły.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 4 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa zmiana w budżecie jednostki konieczna jest na pokrycie wydatków związane z wykonaniem prac pomiarowo – kontrolnych urządzeń elektrycznych.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4120 o 5 786 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4270 o 50 000 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4040 o 5 786 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 6050 o 50 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany są podyktowane koniecznością zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie składek na FP za pracowników urzędu zatrudnionych w ramach 7% - Funduszu Pracy oraz na wydatki związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4010 o 1 739 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3250 o 1 000 zł – stypendia różne, § 4040 o 1 739 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 1 000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmiany wynikają z analizy budżetu.

III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz.75020 zwiększa się dochody i wydatki na ogólną kwotę 550 zł, tj.

- po stronie dochodów § 0960 o 530 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w  postaci pieniężnej, § 0920 o 20 zł – pozostałe odsetki,

- po stronie wydatków w § 2970 o 4 550 zł – różne przelewy, zaś zmniejsza się § 4210 o 4 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się przychody w § 0830 o 25 000 zł – wpływy z usług oraz wydatki w § 4170 o 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 8 000 zł – zakup usług remontowych.

IV. FUNDUSZE CELOWE

Dokonuje się zmian na wniosek:

Naczelnika Wydziału Geodezji zwiększa się § 6120 o 7 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, zmniejsza się 4300 o 7 000 zł – Zakup usług pozostałych.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załączniki

Powiadom znajomego