W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXIV/231/2006

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, przychody i rozchody funduszy celowych – załącznik nr 4.

  1. Kwotę dochodów 29 920 245 zł zastępuje się kwotą 29 719 919 zł

  2. Kwotę wydatków 29 584 040  zł zastępuje się kwotą 30 632 919 zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 626 206 zł zastępuje się kwotą 626 966

  4. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 197 939

  5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 913 000 zł

  6. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie dochodów zmniejsza się o 200 326 zł, zaś po stronie wydatków zwiększa się o 1 048 879 zł.


  1. DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 0970 o 6 000 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu dochodów wynika z nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu wpływów środków finansowych.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 zmniejsza się o 206 326 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej. Zmniejszenie środków finansowych jest wynikiem niskiego wykonania dochodów z tego tytułu.II. WYDATKIDokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w Zarządzie Dróg Lipno.Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w dz. 750:

- rozdz. 75019 zwiększa się § 4010 o 780 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 114 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 17 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 4440 o 31 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4040 o 125 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4410 o 817 zł – podróże służbowe krajowe.

- rozdz. 75020 zwiększa się § 4040 o 9 100 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 50 000 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 40 000 zł – zakup usług pozostałych.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych tworzy się nowy rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Odnośnie powyższego tworzy się § 4210 na kwotę 4 800 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 na kwotę 33 000 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 na kwotę 2 000 zł - podróże służbowe krajowe, § 4430 na kwotę 1 300 zł – różne opłaty i składki. Natomiast zmniejsza się rozdz. 75095 – Pozostała działalność w § 4210 o 4 800 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 23 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 2 000 zł - podróże służbowe krajowe, § 4430 o 1 300 zł – różne opłaty i składki.Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4010 o 736 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 1 705 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4440 o 24 zł – odpisy na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4040 o 834 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4300 o 1 441 zł – zakup usług pozostałych, § 4510 o 190 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa.

Powyższe zmiany są wynikiem oszczędności w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, co pozwala na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki nie przewidziane w budżecie jednostki.Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą:

- dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 1 205 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 1 205 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4210 o 659 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 659 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany powyższe wynikają z zaoszczędzonych środków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a niezbędne są na pokrycie wydatków dotyczących zakupu oleju opałowego.Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Nowej Wsi dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4010 o 16 800 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 2 979 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

Zwiększenie paragrafów płacowych pozwoli na dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.Zarządu Powiatu z uwagi na dysponowanie wolnymi środkami finansowymi z roku 2005 proponuje zwiększenie wydatków w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 600 rozdz. 60014 – 200 000 zł – z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,

Dz. 754 rozdz. 75411 – 150 000 zł – odzież ochronną i uzbrojenie osobiste strażaków Komendy Powiatowej PSP,

Dz. 801 rozdz. 80102 – 30 000 zł - likwidacja barier architektonicznych w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych przy współudziale środków pozyskanych z PFRONu, Rozdz. 80120 - 100 000 zł – termomodernizacja Zespołu Szkół w Lipnie, Rozdz. 80130 – 150 000 zł – wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 100 000 zł, - wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Skępem – 50 000 zł,

Dz. 851 rozdz. 85111 – 70 000 zł – dotacja na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ w Lipnie, – 50 000 zł – spłata rat zakupionego tomografu komputerowego,


Dz. 852 rozdz. 85202 – 100 000 zł – dalsze prace związane z dostosowaniem do standardów pomieszczeń w Domu Pomocy Społeczne w Nowej Wsi,

Dz. 853 rozdz. 85333 - 50 000 zł – wymiana instalacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie,

Dz. 921 rozdz. 92116 - 1 000 zł – zakup książek, Rozdz. 92195 - 5 000 zł – wspieranie działalności kulturalnej powiatu,

Dz. 926 rozdz. 92695 - 8 000 zł – spieranie działalności kultury fizycznej i sportu

Razem 913 000 zł

III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHZmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się przychody w § 0920 o 760 zł – pozostałe odsetki oraz stan środków na koniec roku budżetowego 2006. Ponadto zwiększa się wydatki w § 4270 o 60 000 zł – zakup usług remontowych, zmniejsza się § 4210 o 15 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 15 000 zł – zakup energii, § 4300 o 30 000 zł – zakup usług pozostałych,Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się § 4220 o 7 000 zł – zakup środków żywności, § 4260 o 3 000 zł – zakup energii, § 4270 o 7 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 22 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZEDokonuje się zmian na wniosek:Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się przychody w § 2708 o 5 061 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, § 2709 o 3 237 zł, zmniejsza się 0960 o 8 298 zł – otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Po stronie wydatków zwiększa się 4218 o 5 061 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 3 237 zł , zaś zmniejsza się § 4210 o 8 298 zł.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załączniki

Załącznik 2 pdf, 123 kB

Powiadom znajomego