W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXIII/225/2006

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, przychody i rozchody funduszy celowych – załącznik nr 4.

  1. Kwotę dochodów 30 692 930 zł zastępuje się kwotą 29 920 245 zł

  2. Kwotę wydatków 30 356 725  zł zastępuje się kwotą 29 584 040 zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 574 206 zł zastępuje się kwotą 626 206

  4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 634 301 zł zastępuje się kwotą 686 274 zł

  1. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 1 747 939 zł

  2. Kwotę dochodów Skarbu Państwa w wysokości 95 000 zł zastępuje się kwotą 92 000 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o 772 685 zł.


  1. DOCHODY


Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4 - 4820/163/2006 dotyczącego ostatecznego rozliczenia wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 rok zwiększa się w dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 31 385 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, zaś zmniejsza się dz. 758 rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu § 2920 o 248 485 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/06 zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w dz. 010 rozdz. 01008 o 3 000 zł – melioracje wodne. Ponadto dotacje celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zostają zwiększone w dz. 750 rozdz. 75011 § 2110 o 1 900 zł. - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące, zaś zmniejszono dz. 851 rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 113 200 zł. § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące;

- na zadania własne zostają zwiększone w dz. 852 rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej o 16 000 zł. § 2130 - dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Lipnowskim zwiększa się w dz. 854 rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2330 o 7 200 zł - dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki są przeznaczone na wypłatę stypendium dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Dobrzyniu.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Lipnowskim zwiększa się dz. 852 rozdz. 85204 § 2310 o 6 808 zł. – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie to dotyczy zamieszkania dziecka z terenu Gminy Miasta Włocławek w rodzinie zastępczej na terenie tutejszego Powiatu.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 marca 2006 r. Nr WFB.I.3011- 6/06 zwiększa się dotacje celowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 o 42 541 zł. - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Zgodnie z podpisanym aneksem nr 2 do umowy Z/2.04./III/3.1./121/05/U/146/05 z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim zmniejsza się wpływy z tytułu dofinansowania do Projektu pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w dz. 600 rozdz. 60014 § 2708 o 446 858 zł.– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, § 2709 o 74 476 zł.Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Kierownika Powiatowego Centrum Procy Rodzinie dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 0970 o 1 500 zł. – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych wpływów środków finansowych.

Naczelnika Wydziału Oświaty w dz. 854 rozdz. 85410 § 2400 zwiększa się o 3 000 zł. – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych. Środki powyższe pochodzą z ustalonej na dzień 31 grudnia 2005 roku nadwyżki środków obrotowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych. Zwiększenie środków dotyczy szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą o 328 zł oraz Bursy Szkolnej w Lipnie o 2 672 zł.


II. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/06 zmniejsza się dochody Skarbu Państwa w dz. 010 rozdz. 01008 o 3 000 zł.


III. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 o 42 541 zł. – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych. Zmiana powyższa podyktowana jest decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31.03.2006 roku Nr WFB.I.3011-6/06.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6058 o 446 858 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 o 74 476 zł. Zmniejszenie środków wynika z przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego skutkiem, którego koszt tegoż zadania został obniżony.

- dz. 750 rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 o 2 300 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 382 zł. – składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 o 50 zł. – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4040 o 832 zł.– dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Powyższe zmiany wynikają z występujących oszczędnościach związanych z wypłatą dodatkowe wynagrodzenia rocznego oraz z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 roku, dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801;

- rozdz. 80102 zwiększa się § 4010 o 2 181 zł. – wynagrodzenie osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4040 o 2 181 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- rozdz. 80111 zwiększa się § 4040 o 355 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaś zmniejsza się § 4010 o 355 zł. - wynagrodzenie osobowe pracowników.

Zmiany powyższe spowodowane są koniecznością zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizacje wydatków.Naczelnika Wydziału Oświaty w dz. 801 rozdz. 80120 zmniejsza się § 6050 o 214 100 zł. – wydatki inwestycyjne. Zmiany ta podyktowana dla Powiatu Lipnowskiego jest zmniejszeniem subwencji oświatowej w stosunku do przyjętej w uchwale Nr XXXI/209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Ponadto zwiększa się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 7 200 zł. – stypendia dla uczniów. Zmiana ta wynika z zawartego porozumienia między Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Lipnowskim dotyczącego wypłaty stypendium uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 851, rozdz. 85156 zmniejsza się § 4130 o 113 200 zł. – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie wydatków w tym zakresie jest zgodne z decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 roku, dotyczącą zmniejszenia dotacji celowej na realizację tego zadania.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4010 o 23 240 zł.– wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 9 584 zł.– dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaś zmniejsza się § 4210 o 16 824 zł. – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w tym rozdziale spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników o wskaźnik średnioroczny wzrostu wynagrodzeń w wysokości 101,5 %, które nie były uwzględnione wcześniej w budżecie. Zwiększenie § dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy konieczności wypłaty tego wynagrodzenia pracownikom, którzy w roku 2005 zatrudnieni byli w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

- dz. 852 rozdz. 85204 zwiększa się § 3110 o 6 808 zł. – świadczenia społeczne.

Zwiększenie wydatków jest skutkiem podpisanego porozumienia na zadanie dotyczące sprawowania opieki na dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Lipnowskiego.


- dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4170 o 2 000 zł. – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 1 000 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 311 zł. – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4040 o 2 811 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4210 o 56 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 34 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4300 o 22 zł. – zakup usług pozostałych. W ramach powyższych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej przeniesień jednostka dokonuje pomiędzy wydatkami finansowanymi z dotacji celowej a wydatkami finansowanymi z środków własnych powiatu. Przesunięcia dotyczą:

- wydatki z środków własnych; zwiększa się § 4210 o 2 680 zł. – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 358 zł. – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 4 324 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 34 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4440 o 680 zł. – odpisy na ZFŚS;

- wydatki z dotacji celowej; zwiększa się § 4010 o 4 324 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4440 o 680 zł. – odpisy na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4210 o 2 624 zł. - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 380 zł. - zakup usług pozostałych.

Przesunięcia powyższe dotyczą urealnienia wykonania planowanych wydatków ze środków pochodzących z dotacji w realizacji zadań bieżących.IV . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHZmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz.80130 zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 27 zł. oraz zwiększa się przychody o 52 000 zł. w § 0830 – wpływy z usług, wydatki w § 4210 o 51 973 zł. – zakup materiałów i wyposażenia.
V. FUNDUSZE CELOWE

Dokonuje się zmian na wniosek:

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 rozdz. 90011 zwiększa się § 4300 o 100 zł. – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 6110 o 100 zł. – wydatki inwestycyjne funduszy celowych. Zmiana dotyczy potrzeby wykonania powtórnego szczepienia kasztanowca znajdującego się przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ulicy Sierakowskiego.

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załączniki

Załącznik 7 pdf, 349 kB

Powiadom znajomego