W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXII/210/2006

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , poz. 2104)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, przychody i rozchody funduszy celowych – załącznik nr 4.

  1. Kwotę dochodów 30 692 887 zł zastępuje się kwotą 30 692 930 zł

  2. Kwotę wydatków 30 356 682  zł zastępuje się kwotą 30 356 725  zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 541 056 zł zastępuje się kwotą 574 206

  4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 542 493 zł zastępuje się kwotą 634 301 zł

  5. Kwotę przychodów funduszy celowych 310 000 zł zastępuje się kwotą 321 000

  6. Kwotę rozchodów funduszy celowych 380 000 zł zastępuje się kwotą 452 953 zł

  7. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 483 373 zł
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


 


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o 43 zł.


  1. DOCHODY
Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 tworzy się § 2690 na kwotę 309 800 zł – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, zaś zmniejsza się § 2440 o 309 757 zł – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.


II. WYDATKIDokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4040 o 1 179 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaś zmniejsza się § 4010 o 1 179 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników. Powyższe zmiany w planie finansowym są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75020 tworzy się § 4280 na kwotę 2 000 zł – zakup usług zdrowotnych , zwiększa się § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o 505 612 zł, zaś zmniejsza się § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych oraz § 6050 o 505 612 zł – wydatki inwestycyjne jst.

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie za wykonywane przez pracowników Starostwa Powiatowego badania profilaktyczne, jak również ze względu na przekwalifikowanie paragrafów inwestycyjnych.

- rozdz. 75045 tworzy się § 4170 na kwotę 9 791 zł wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4010 o 9 791 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia dokonano celem urealnienia planu na wypłatę wynagrodzeń za umowy zlecenia.Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia:

- dz. 757 rozdz. 75704 zmniejsza się § 8020 o 60 000 zł – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Zmniejszenie środków w tym rozdziale pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w rozdz. 85111.

- dz. 851 rozdz. 85111 tworzy się § 6060 na kwotę 60 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany w tym rozdziale są konieczne z uwagi na niezbędne zakupu inwestycyjne zgodnie z postanowieniami Rady Powiatu w roku 2005.Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dz. 801 rozdz. 80130 tworzy się § 4170 na kwotę 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszając tym samym § 4270 o 2 000 zł – zakupy usług remontowych. Zmiany w budżecie są niezbędne celem pokrycia wydatków z tytułu zawartych umów zlecenia oraz umów o dzieło dotyczących konserwacji i nadzoru na komputerami i ich oprogramowaniem.Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853, rozdz. 85333 tworzy się § 4018 na kwotę 25 200 zł – Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4019 o 10 800 zł, § 4118 o 4 342 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4119 o 1 860 zł, § 4128 o 618 zł – składki na fundusz pracy, § 4129 o 264 zł, zaś zmniejsza się § 4010 o 35 957 zł, § 4110 o 6 202, § 4120 o 882 zł.

Zwiększeń w planie finansowym dokonuje się zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, w którym to została ustalona wysokość środków na rok 2006 dla Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Przesunięcia zaś dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na dwóch etatowych pracowników oddelegowanych jako koordynatorów projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów ludzkich w ramach Działania 1.2. i Działania 1.3..
III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHZmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o 3,00 zł, po stronie przychodów tworzy się § 0490 - wpływy z innych opłat lokalnych, na kwotę 37 000 zł jak również § 0920 na kwotę 150 zł – pozostałe odsetki, zmniejsza się zaś § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 000 zł, po stronie wydatków tworzy się § 4300 na kwotę 37 153 zł – zakup usług pozostałych, natomiast zmniejsza się § 4210 o kwotę 4 000 zł – zakup materiałów, § 4270 o kwotę 4 000 zł – zakup usług remontowych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz.80120 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 66 947 zł i stan środków na koniec roku budżetowego 2006 o 8 370 zł oraz zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 58. 577 zł, tj. w § 4210 o 18 577 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 40 000 zł – zakup usług pozostałych.Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejsza się planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego 2006 o kwotę 2 488 zł i na koniec roku o 2 566 zł oraz zwiększa się wydatki w § 4520 o 78 zł – opłaty na rzecz budżetu jstZgodnie z Zarządzeniem Starosty Lipnowskiego otwiera się działanie rachunku dochodów własnych w dz. 750 rozdz. 75020 § 0960 na kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem w całości na zakupy tj. § 4210.


IV. Fundusze celoweZmian w planie finansowym funduszy celowych dokonuje się w związku ze zmianą planowanego stanu środków pieniężnych na koniec 2005 roku.Dokonuje się zmian na wniosek:Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 1 445 zł, po stronie rozchodów zwiększa się § 6110 – wydatki inwestycyjne o kwotę 1 445 zł.Powiatowego Geodety

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 60 508 zł, po stronie przychodów zwiększa się § 2960 – przelewy redystrybucyjne o 11 000 zł, zaś po stronie rozchodów zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 000 zł, § 4300 o kwotę 60 508 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższych zmian dokonano celem urealnienia planu finansowego na 2006 rok.

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załączniki

Powiadom znajomego