W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


63/2005

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z dn. 07.09.2005 r., Nr XXIX/190/2005 z dn. 28.10.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z 10.08.2005 r. , Nr 54/2005 z dn. 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dn. 06.10.2005 r. Nr 60/2005 z dnia 20.10.2005, Nr 61/2005 z dn. 10.11.2005 r. dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

 1. Kwotę dochodów 30 549 132 zł zastępuje się kwotą 30 552 142 zł
  W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 831 332 zł

 2. Kwotę wydatków 30 788 232 zł zastępuje się kwotą 30 791 242 zł
  W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 831 332 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

 


 


U Z A S A D N I E N I EBudżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o 3 010 zł.


I. Dochody


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

z dnia 9 listopada 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 53/05 zwiększa się;

 • dz. 754 rozdz. 75478 § 6410 o 7 000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na dopłatę do zakupu testera do badań aparatów;

 • dz. 853 rozdz. 85321 § 2110 o 7 000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;


z dnia 10 listopada 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 54/05;

 • zwiększa się dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 o 40 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zapłatę ogłoszenia;

 • zmniejsza się dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o 12 130 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;


z dnia 16 listopada 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 56/05;

 • zwiększa się dz.801 rozdz. 80195 § 2130 o 1 100 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji;

 

I. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 12 855 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4260 o 670 zł – zakup energii, § 4270 o 8 060 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 75 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4430 o 2 990 zł – różne opłaty i składki, § 4410 o 100 zł – podróże służbowe, § 4440 o 960 zł – odpisy na ZFŚS.

Zmiany powyższe są podyktowane zwiększonymi wydatkami na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz części zamiennych do sprzętu pracującego przy zimowym utrzymaniu dróg.


Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego zwiększa się w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o 40 zł - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zapłacenie ogłoszeń prasowych w sprawach wniosków o zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa.


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie zwiększa się dz. 710 rozdz. 71015 § 4300 o 1 690 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4270 o 33 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 1 626 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 31 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany w budżecie podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750:

 • zwiększa się w rozdz. 75019 § 4110 o 347 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 50 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4210 o 397 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany w tym rozdziale są spowodowane występującymi brakami środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

 • zwiększa się w rozdz. 75020 § 3020 o 500 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4110 o 3 410 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 4 320 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, § 4430 o 300 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4300 o 9 060 zł – zakup usług pozostałych.Zmiany powyższe są niezbędne z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.


Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zwiększa się w dz. 754 rozdz. 75478 § 6060 o 7 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiany w powyższe dotyczą zwiększenia budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9.11.2005 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera do badań aparatów powietrznych i masek.


Dyrektora Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się § 4300 o 1 100 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3250 o 200 zł – stypendia różne, § 4210 o 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany powyższe konieczne są z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 700 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 6 700 zł – zakup energii. Zmiany podyktowane są konieczności zabezpieczenia środków finansowych w budżecie jednostki na zakup niezbędnych materiałów i usług.


Naczelnika Wydziału Oświaty dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się § 4170 o 1 100 zł – wynagrodzenie bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za prace w komisjach egzaminacyjnych.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4010 o 360 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4170 o 3 140 zł – wynagrodzenie bezosobowe, § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych,

Zmiany dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9.11.2005 r. z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 851 rozdz. 85156 zmniejsza się § 4130 o 12 130 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie budżetu w tym rozdziale jest zgodne z decyzją z dn. 10.11.2005 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Powyższe zmiany są niezbędne z uwagi na to, iż dotychczasowe środki nie pokrywają wydatków związanych z zakupem materiałów i podatku od nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego