W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXVI/172/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148) oraz art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Z 2000 roku Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 19/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 7.06.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, zmian w środku specjalnym zgodnie z załącznikiem nr 3, zmiany funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a, limitu wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Kwotę dochodów 29 238 568 zł zastępuje się kwotą 29 432 119 zł

 2. Kwotę wydatków 29 238 568 zł zastępuje się kwotą 29 715 119 zł

 3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 560 973 zł

 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 283 000 zł
  Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

 5. Kwotę przychodów środka specjalnego 513 150 zł zastępuje się kwotą 543 080 zł

 6. Kwotę wydatków środka specjalnego 602 508 zł zastępuje się kwotą 632 438 zł

 7. Kwotę przychodów funduszy celowych 60 000 zł zastępuje się kwotą 340 000 zł

 8. Kwotę rozchodów funduszy celowych 63 000 zł zastępuje się kwotą 418 000 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 193 551 zł i po stronie wydatków o kwotę 476 551 zł


I. Dochody


Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu a Powiatem Lipnowskim z dnia 14 czerwca 2005 r. Nr DW 05015/EE - pd zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 6260 o 40 000 zł – dotacja otrzymana jednostek funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Pracownia biologiczno – chemiczna w Zespole Szkół w Lipnie”


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 25/05 zwiększa się § 2110 o 98 500 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP na sfinansowanie odpraw emerytalnych i świadczeń rocznych w zamian za zaopatrzenie emerytalne.


Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększą się § 0490 o 28 928 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, § 0830 o 40 zł – wpływy z usług, § 0870 o 300 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, § 0920 o 120 zł – pozostałe odsetki, § 2390 o 4 916 zł – wpływy do budżetu ze środków specjalnych. Zwiększenie budżetu po stronie dochody pozwoli zwiększyć również budżet po stronie wydatków z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg powiatowych.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się dochody:

 • w dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 o 13 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 2900 o 1 600 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa oraz na zadania realizowane w zakresie promocji powiatu i Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie,

 • w dz. 803 rozdz. 80309 § 2328 o 935 zł – dotacje celowe przekazane na zadania bieżące powiatu, § 2329 o 312 zł. Zmiana ta dotyczy faktu, iż plan na realizację całego projektu na okres 2004/2005 wynosił 45 733,19 zł a w roku 2004 na planowane 14 033,19 zł wpłynęło 12 786,19 zł. Wobec powyższego pozostała kwota w wysokości 1 247 zł zwiększa budżet roku 2005.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 0870 o 4 900 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na bieżące zakupy jednostki.

II. Wydatki

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.600 rozdz. 60014 zwiększa się.§ 4270 o 81 844 zł – zakup usług remontowych. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie pozwoli wykonanie niezbędnych remontów wyboi, z uwagi na to iż dotychczasowe środki nie zabezpieczają faktycznych potrzeb w tym zakresie.Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w:

 • dz. 750 :

- rozdz. 75011 zwiększa się § 4010 o 1 265 zł- wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 236 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 31 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4440 o 188 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4040 o 1 720 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 75020 zwiększa się § 4010 o 4 017 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4140 o 49 zł – wpłaty na PERON, § 4170 o 2 250zł – wynagrodzenie bezosobowe, § 4210 o 1 600 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 4 066 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4300 o 2 250 zł – zakup usług pozostałych.

- rozdz. 75095 zwiększa się 3 460 zł, tj. § 4210 o 1 000 zł- zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 460 zł – zakup usług pozostałych. • Dz. 803 rozdz. 80309 zwiększa się § 3218 o 935 zł – stypendia dla studentów, § 3219 o 312 zł.

Zmiany w powyższych rozdziałach są spowodowane niewykorzystanymi środkami w paragrafie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co pozwoli na pokrycie występujący braków i umożliwi wykonywanie zadań statutowych Starostwa.


Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zwiększa się

§ 3070 o 27 100 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4060 o

10 260 zł – pozostałe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, § 4080 o 61 140 zł – świadczenie pieniężne wypłacane przez okres jednego roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Zwiększenie środków finansowych jest spowodowane zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i świadczeń rocznych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się § 6050 o 40 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,. Zwiększenie wydatków w paragrafie inwestycyjnym wynika z zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Pracownia biologiczno – chemicznej w Zespole Szkół w Lipnie”.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4210 o 4 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup brakujących krzesełek do sal lekcyjnych, § 4270 o 200 000 zł –zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku szkoły.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4270 o 20 000 zł –zakup usług remontowych z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w obiektach szkolnych oraz na wymianę rynien.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian;

- dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 2320 o 912 685 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaś zmniejsza się § 4300 o 916 685 zł – zakup usług pozostałych,

- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4170 o 3 800 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany te są koniecznością środków na pokrycie występujących braków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności ponieważ przyznana dotacja przez Urząd Wojewódzki jest nieadekwatna do ilości wydawanych orzeczeń w bieżącym roku. Zwiększenie o 4 000 zł środków w tym rozdziale pozwoli tymczasowo zabezpieczyć występujące braki na wykonywanie zadań statutowych zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zmian zaś paragrafu w rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze wynika z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12.03. 2004 roku o pomocy społecznej. Z uwagi na to, iż w dz.85321 występujące środki pochodzą z dotacji i środków własnych powiatu istnieje potrzeba dokonania przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej i utworzenia § 4010 w zakresie dysponowania środkami własnymi powiatu, tj. wydatki z środków własnych: tworzy się § 4010 na kwotę 4 500 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się § 4110 o 480 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 120 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4170 o 4 465 zł – wynagrodzenia bezosobowe pracowników, § 4210 o 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 435 zł – zakup usług pozostałych; wydatki z dotacji: zwiększa się § 4170 o 5 265 zł - wynagrodzenia bezosobowe pracowników, § 4210 o 200 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4010 o 4 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 480 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 120 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 365 zł - zakup usług pozostałych.

Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się o § 4010 o 10 000 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4270 o 15 000 zł – zakup usług remontowych, § 4301 o 10 780 zł- zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4011 o 4 087 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4111 o 6 693 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie wydatków jest wynikiem wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę. Zmiany zaś Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” są spowodowane koniecznością zabezpieczenia wydatków w związku z organizowanymi szkoleniami wynikającymi z programu.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w dz.854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4110 o 4 253 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, zaś zmniejsza się § 4040 o 4 253 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 926 rozdz. 92695 – pozostała działalność zwiększa się § 4210 o 2 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 2580 o 3 500 zł. Powyższe zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na organizację imprez sportowych na terenie powiatu lipnowskiego.W związku z podjętą decyzją na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 czerwca 2005 roku uruchamia się nadwyżkę z roku 2004 w wysokości 283 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów § 4270:

w dz. 600 rozdz. 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie w kwocie 48 000 zł – remont dróg,

w dz. 801 rozdz. 80130 – Zespół Szkół w Skępem w kwocie 200 000 zł – wymiana okien w budynku szkoły,

w dz. 801 rozdz. 80130 – Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w kwocie 20 000 zł – remont sali gimnastycznej i wymiana rynien,

w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie w kwocie 15 000 zł – wymiana okien.


IV. Środek specjalny


Dokonuje się zmian na wniosek:

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa się przychody w § 0570 o 2 380 zł w związku z większymi wpływami z tytułu kar.

- Zwiększa się wydatki w § 4210 o 2 030 zł –zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 350 zł – zakup usług pozostałych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się § 4260 o 25 000 zł – zakup energii, zaś zmniejsza się § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 15 000 zł – zakup usług remontowych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem zwiększa się przychody w § 0830 o

27 550 zł – wpływy z usług, oraz zwiększa się wydatki środka specjalnego w § 4170 o 1 550 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia , § 4220 o 21 000 zł – zakup środków żywności. Zwiększenie przychodów spowodowane jest wpływami za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na przygotowanie posiłków dla uczestników obozu, zakup węgla i innych niezbędnych środków


Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie tworzy się § 4170 na kwotę 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 1000 zł – zakup usług pozostałych. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zawarcia umowy zlecenie na usługi malarskie.V. Fundusze celoweW związku z zaistniałą koniecznością wprowadzenia w roku 2005 do budżetu powiatu, budżetu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zmienia się załącznik nr 6 Uchwały Nr XXIII/ 179/ 2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku dotyczący FUNDUSZY CELOWYCH.

Mając na uwadze powyższe zwiększa się przychody funduszy celowych o 280 000 zł, co daje łącznie kwotę 340 000 zł, zaś rozchody zwiększa się o 311 000 zł, łącznie rozchody ustala się w wysokości 374 000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmian na wniosek Powiatowego Geodety zwiększając stan funduszu na początek roku 2005 o 440 167 zł i na koniec roku o 396 167 zł.

Zwiększa się wydatki o 44 000 zł, tj. § 4210 o 14 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 30 000 zł – zakup usług remontowych. W wyniku zwiększenia wydatków o 44 000 zł wydatki funduszy celowych ustala się na kwotę 418 000 zł.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4a

Załącznik 5

Załącznik 6

Załączniki

Załącznik 6 pdf, 330 kB

Powiadom znajomego