W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXIII/149/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148, Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 )
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz zmian w środku specjalnym stanowiącym załącznik nr 3, w gospodarstwie pomocniczym załącznik nr 4.

 1. Kwotę dochodów 27 134 622 zł zastępuje się kwotą 27 469 544 zł
  W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 591 000 zł

 2. Kwotę wydatków 27 134 622 zł zastępuje się kwotą 27 469 544 zł

W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 591 000 zł

 1. Kwotę przychodów środka specjalnego 509 165 zł zastępuje się kwotą 509 180 zł

 2. Kwotę wydatków środka specjalnego 520 525 zł zastępuje się kwotą 598 538 zł.

 3. Kwotę wydatków gospodarstwa pomocniczego 130 600 zł zastępuje się kwotą 152 495 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 334 922 .


I. Dochody


Na podstawie pisma Ministra Finansów dotyczącego ostatecznego rozliczenia wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2005 rok zwiększa się:

- w dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 3 000 zł – udziały powiatów w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa,

- w dz. 758 o 235 922 zł, tj.

 • rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

 • terytorialnego § 2920 o 235 020 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa,

 • rozdz. 75803 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 o 902 zł .


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. Nr WAB.I.-3011/I/2005 zwiększa się:

  • dz. 710 rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne o 15 000 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące,

  • dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o 79 500 zł § 2110 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące, § 6410 o 24 500 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

zaś zmniejsza się;

  • dz. 851 rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 27 000 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lutego 2005 r. Nr WFB.I.-3011 -4/2005 zmniejsza się;:

  • dz. 710 rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne o 5 000 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące,


Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Lipnowskim zwiększa się w dz. 854 rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2330 o 9 000 zł - dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.600 rozdz. 60014 zwiększa się § 6050 o 456 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6060 o 16 226 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4270 o 472 226 zł – zakup usług remontowych.

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością częściowego zabezpieczenia środków na wykonanie prac inwestycyjnych polegających na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno. Koszt całej inwestycji planuje się w wysokości 3 283 379 zł, z czego w roku 2005 przewidywane jest wykonanie o wartości 1 685 373 zł, a pozostała wartość – 1 598 006 zł zostałaby zrealizowana w roku 2006. W związku z możliwością wystąpienia do Ministerstwa Gospodarki i Pracy o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na tę inwestycję planuje się uzyskać 70 % dofinansowanie w przypadku zakwalifikowania wniosku aplikacyjnego.


Powiatowego Geodety w Lipnie w dz.710 rozdz.71013 zwiększa się § 4300 – zakup usług pozostałych o 10 000 zł. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz. 75020 tworzy się § 4240 o 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaś zmniejsza się § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe zmiany są podyktowane koniecznością zakupu książek, które będą stanowiły niezbędną pomoc w pracy.


Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz.754 rozdz.75411 zwiększa się § 4010 o 40 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 20 zł – wynagrodzenie osobowe członków korpusu, § 4040 o 10 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4050 o 70 270 zł – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych, § 4070 o 6 100 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, § 4110 o 10 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 050 zł – zakup usług pozostałych, § 6060 o 24 500 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne.. Zmiana powyższa jest wynikiem zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących i wydatki inwestycyjne przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o łączną kwotę 104 000 zł.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się § 4270 o 35 000 zł – zakup usług remontowych oraz rozdz. 80195 § 4010 o 200 020 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe zmiany są wynikiem zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2005.

Ponadto zwiększa się w dz. 854 rozdz.8514 § 3240 o 9 000 zł – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów z przeznaczenie na wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrzyniu.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły Zawodowe zwiększa się § 4280 o 1 500 zł – zakup usług zdrowotnych,§ 4300 o 6 500 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 5 000 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4210 o 13 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi §§ spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie badań profilaktycznych nauczycielom oraz na ubezpieczenia pojazdów i budynków.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85321 budżet o 3 000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie rachunków za wydane orzeczenia.

Ponadto tworzy się § 4170 na kwotę 18 400 zł – wynagrodzenie bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 18 400 zł. Przesunięcia dokonano w celu uwzględnienia zmian w paragrafach wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.09.2004 roku.Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 851 rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się o 27 000 zł - § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zmiana ta podyktowana jest zmniejszeniem dotacji celowej na pokrycie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.III. Środek specjalny


Zmian w środku specjalnym dokonuje się w związku ze zmianą planowanego stanu środków pieniężnych na koniec roku 2004 r.

Wprowadza się zmiany na wniosek;


Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie w dz.600 rozdz.60014 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 4 916 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w § 2970 – różne przelewy o 8 798 zł, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 882 zł.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa stan środków pieniężnych na początek roku o 1 805 zł oraz przychody w § 0920 o 15 zł – pozostałe odsetki,

- wydatki w § 6100 o 7 835 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne, zaś zmniejsza się § 4230 o 6 015 zł – zakup leków i materiałów medycznych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz.801 rozdz.80120 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 46 176 zł a zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 824 zł. Zwiększa się tym samym wydatki o 47 000 zł, tj. § 4210 o 27 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 15 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 35 000 zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 30 000 zł – zakup energii.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 854 rozdz.85410 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 1 585 zł oraz zwiększa się wydatki w § 4210 o 1 585 zł – zakup materiałów i wyposażenia.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W:

- w dz.801 rozdz.80130 zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 1 011 oraz zmniejsza się stan środków na koniec roku o 1 011 zł

- w dz.854 rozdz.85410 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 135 zł oraz zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 135 zł.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz.801 rozdz.80130 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 1 849 zł a zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 500 zł. Zwiększa się tym samym wydatki o 2 349 zł, tj. § 4210 o 2 249 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 100 zakup usług pozostałych.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz.852 rozdz.85202 „Dworek” zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 4 359 zł oraz zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 4 359 zł.


Dyrektora Bursy Szkolne w Lipnie w dz. 854 rozdz.85410 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 20 343 zł oraz zwiększa się wydatki w § 4210 o 15 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 5 343 zł – zakup energii.IV. Gospodarstwa pomocnicze


Zmian w gospodarstwach pomocniczych dokonuje się w związku ze zmianą planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku 2004.

Wprowadza się zmiany na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w dz.010 rozdz.01097 zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o 28 422 zł oraz zwiększa się planowane stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego o 6 527 zł. Zwiększa się wydatki 021 895 zł, w tym § 4110 o 1 223 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120o 172 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 8 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 2 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 10 000 zł – zakup usług pozostałych.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz.801 rozdz.80197 zwiększa się § 4170 o 11 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się § 3030 o 11 000 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

 

 


 Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

 

Załączniki

Powiadom znajomego