W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXII/140/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/ 81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/97/2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z dn. 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn. 30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dn. 29.09.2004 r., Nr XX/129/2004 z dn. 5.11.2004 r., Nr XXI/135/2004 z dn. 6.12.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dn. 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z dn. 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z dn. 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dn. 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dn. 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dn. 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z dn. 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z dn. 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dn. 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dn. 19.10.2004 r., Nr 82/2004 z dn. 27.10.2204 r., Nr 83/2004 z 9.11.2004 r., Nr 85/2004 z dn. 24.11.2004 r., Nr 88/2004 z dn. 15.12.2004 r., Nr 89/2004 z dn. 20.12.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Kwotę dochodów 27 068 965 zł zastępuje się kwotą 27 139 307zł.

 2. Kwotę wydatków 27 579 507 zł zastępuje się kwotą 27 649 849 zł.

 3. Kwotę przychodów środka specjalnego 684 411 zł zastępuje się kwotą 692 046 zł.

 4. Kwotę wydatków środka specjalnego 783 887 zł zastępuję się kwotą 790 687zł.

 5. Kwotę przychodów gospodarstwa pomocniczego 124 100 zł zastępuje się kwotą 153 500 zł.

 6. Kwotę rozchodów gospodarstwa pomocniczego 141 400 zł zastępuje się kwotą 143 044 zł.


§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2004 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70 342 zł.


I. Dochody


Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4820 – 43p/2004 z dnia 30.11.2004 roku zwiększa się ze środków rezerwy subwencji ogólnej dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o 10 000 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań związanych ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.


Ponadto dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:


Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie tworzy się w dz. 854 rozdz. 85406 § 0920 na kwotę 7 zł – pozostałe odsetki.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 o 39 135 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 9 000 zł – wpływy z różnych dochodów, § 2900 o 7 200 – wpływy z wpłat z gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację wydatków w szkołach i jednostkach oświatowych oraz Starostwie Powiatowym.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 o 5 000 zł – wpływy z usług z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących jednostki.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zwiększa się wydatki w § 4280 o 72 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o11 427 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 705 zł - różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się 3020 o 500 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 7 978 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 955 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 391 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4270 o 146 zł – zakup usług remontowych, § 4440 o 234 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany te są wynikają z rozliczenia funduszu płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz kontynuacji prac związanych z wykonywaniem poszerzenia na drodze Kikół – Makowiec.


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - zwiększa się wydatki w § 4300 o 555 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 453 zł - zakup materiałów i wyposażenia,§ 4410 o 102 zł – podróże służbowe z przeznaczeniem na opłacenie faktury za najem pomieszczeń.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się w dz. 750:

- rozdz. 75020 § 4110 o 3 951 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 571 zł

składki na fundusz pracy, § 4210 o 43 062 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4260 o 8 000 zł – zakup energii, § 4270 o 1 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o

3 550 złzakup usług pozostałych, § 4410 o 396 zł – podróże służbowe, zaś

zmniejsza się § 4430 o 483 zł – różne opłaty i składki, § 6050 o 6 824 zł – wydatki

inwestycyjne, § 6060 o 750 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych z przeznaczeniem za opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

zapłacenie faktur za prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne, oraz zakup gazu.

- rozdz. 75095 § 4300 o 4 179 zł – zakup usług remontowych, § 4430 o 328 zł –

różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 333 zł - zakup materiałów i

wyposażenia, § 4410 o 452 zł - podróże służbowe z przeznaczeniem na opłacenie

faktur za wykonane usługi oraz składki za IV kwartał 2004 roku do Związku

Powiatów Polskich.


Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz. 75411 - zwiększa się § 4110 o 163 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4210 o 13 860 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 1 093 zł – zakup energii, § 4270 o 1 297 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 5 zł – podróże służbowe, § 4430 o 128 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 3020 o 460 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 2 985 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 3 650 zł wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, § 4040 o 2 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4050 o 68 zł – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych, § 4060 o 1 059 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych, § 4070 o 109 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4080 o 362 zł – uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom, § 4120 o 510 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4230 o 566 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4250 o 5 000 zł zakup sprzętu i uzbrojenia, § 4300 o 1 467 zł – zakup usług pozostałych, § 4510 o 75 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 4520 o 233 zł - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te są niezbędne do zabezpieczenia brakujących środków w wyżej wymienionych paragrafach na niezbędne zakupy i usługi.Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801:

 • rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4010 o 3 753 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 198 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za materiały biurowe, zaś zmniejsza się § 4110 o 2 449 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 116 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o  486 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 34 zł – podróże służbowe krajowe,

 • rozdz. 80111 – gimnazja specjalne zwiększa się § 4010 o 168 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4110 o 147 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 21 zł – składki na Fundusz Pracy.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy.Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w:

- dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4110 o 200 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 27 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4010 o 227 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4010 o 459 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 181 zł – składki na ubezpieczeni społeczne, zaś zmniejsza się § 3020 o 618 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4120 o 22 zł – składki na Fundusz Pracy.

Zmiany w planie wydatków pozwolą zabezpieczyć brakujące środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego.
Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego:


 • w dz. 630 rozdz. 63003 zmniejsza się § 4300 o 441 zł – zakup usług pozostałych,

 • w dz. 801:

  • rozdz. 80114 zwiększa się w OSZ „OŚWIATA” § 2580 o 295 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, a jednocześnie zmniejsza się w OSZ „EDUKACJA” § 2580 o 829 zł.

  • rozdz. 80102 zwiększa się § 4440 o 1 300 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

  • rozdz. 80130 zwiększa się § 4210 o 17 545 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

  • rozdz. 80195 zwiększa się § 4210 o 1 054 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 1 765 zł,

 • w dz. 854 rozdz. 85446 zmniejsza się § 4300 o 520 zł – zakup usług pozostałych,

 • w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 441 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian tych dokonuje się celem zabezpieczenia brakujących środków na zadania wykonywane w/w paragrafach. Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80130 § 4210 dokonuje się na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem i Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie wydatków związane jest z wyższymi wpływami od mieszkańców domu.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4120 o 45 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, zaś zmniejsza się § 4210 o 45 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie. Zmiana dotyczy wydatków ponoszonych z dochodów własnych powiatu.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85333 § 4120 o 1 970 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 5 694 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 397 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 8 zł – podróże służbowe krajowe, § 4440 o 119 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 3020 o 178 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 4 820 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 768 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4260 o 104 zł – zakup energii, § 4270 o 133 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 27 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4480 o 158 zł – podatek od nieruchomości. Zmiany te są konieczne z uwagi na opłacenie składek na Fundusz Pracy od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na zakup oleju opałowego.


Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie w dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4010 o 2 332 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4040 o 1 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4260 o 1 zł – zakup energii, § 4270 o 1 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4110 o 2 036 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 296 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 3 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany spowodowane są niewykorzystaniem środków w paragrafach składek ubezpieczeniowych oraz wynikają z zaokrągleń do pełnych złotych.


Zmiany dotyczące rozdz. 80309 i rozdz. 85415 zarówno w dochodach jak i w wydatkach dotyczą pochodzenia środków na stypendia, tzn. w rozdz. 80309 – pomoc materialna dla studentów - 75 % pochodzi z środków Unii Europejskiej, a 25 % stanowią środki krajowe, zaś w dz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów 68,05 % - środki z Unii Europejskiej, a 31,95 % - środki z Budżetu Państwa. Dostosowując się do wymogów programu tworzy się paragrafy zakończone cyfrą -8, a kwoty stanowią 75 % i 68,05 % wpływów i wydatków, zaś w paragrafach zakończonych cyfrą -9 stanowią 25 % i 31,95 %.III. Środek specjalny.


Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zwiększa się przychody środka specjalnego o 135 zł w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wydatki środka specjalnego zwiększa się o kwotę 300 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się przychody i wydatki o 4 000 zł; - przychody w § 0830 o 4 000 zł – wpływy z usług,

- wydatki w § 4210 o 4000 zł – zakup usług pozostałych. Z uzyskanych dodatkowych dochodów pochodzących z wpływu z usług zostanie pokryte faktura za zakup materiałów.Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu:

 • zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4260 o 1 000 zł – zakup energii, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych,

 • zwiększa się w dz. 854 85410 planowany przychód o 3 500 zł w § 0830, a wydatki zwiększa się 2 500 zł w poszczególnych §§ klasyfikacji budżetowej;

§ 4220 o 4 500 zł – zakup środków żywności, zaś zmniejsza się § 4260 o 1 000 zł – zakup energii, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych.


Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego zwiększa się § 4210 o

1 550 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 50 zł – zakup usług pozostałych, § 6100 o 400 zł – zakupy inwestycyjne, zaś zmniejsza się § 4230 o 2 000 zł – zakup leków i materiałów medycznych. Zmiany te są niezbędne celem zakupu artykułów gospodarczych i środków czystości do sprzątania pomieszczeń, opłacenie prowizji bankowej od zrealizowanych przelewów, jak również zabezpieczenie brakujących środków na zapłacenie faktury za zakup zestawu pierwszej pomocy.III. Gospodarstwa pomocnicze.


Wprowadza się zmiany w rozchodach na wniosek:


Kierownika Warsztatów Szkolnych zwiększa się § 4300 o 11 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3030 o 11 000 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu zwiększa się:

 • przychód w § 0840 o 29 400 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,

 • rozchód w § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4500 o 44 zł - podatek rolny, § 4300 o 1 500 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 900 zł – zakup energii, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.


 

 

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

 

Załączniki

Powiadom znajomego