W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXII/141/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami )
status uchwały obowiązująca

 


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje;


§ 1.

  1. Określa prognozowane dochody powiatu na kwotę 27 134 622 zł

w tym: dochody własne w kwocie 5 211 660 zł

subwencja ogólna w kwocie 15 686 098 zł

dotacje w kwocie 6 236 864 zł

  1. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 2.


§ 2.

1) Określa wydatki budżetu powiatu na kwotę 27 134 622 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 26 688 122 zł

wydatki majątkowe w kwocie 446 500 zł

  1. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

a/ wynagrodzenia (§ 4010,4020,4040,4050,4070,4080) w kwocie 14 632 097 zł

b/ pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 449 719 zł

c/ dotacje w kwocie 605 780 zł


§ 3. Określa plany przychodów i wydatków:

  1. gospodarstwa pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5;

a/ przychody w kwocie 119 300 zł

b/ wydatki w kwocie 130 600 zł

  1. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4

a/ przychody w kwocie 509 165 zł

b/ wydatki w kwocie 520 525 zł


§ 4. Ustala plan przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6;

przychody w kwocie 60 000 zł

wydatki w kwocie 63 000 zł


§ 5. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

dochody w kwocie 6 236 864 zł

wydatki w kwocie 6 236 864 zł


§ 6. Ustala się wielkość dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7

w kwocie 605 780 zł

w tym dla:

1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego w kwocie 30 000 zł

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2/ do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych ( dokonywania lokat krótkoterminowych)na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.


§ 8.

1/ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 1 000 000 zł

2/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 250 000 zł

3/ Ustala się, iż Zarząd Powiatu w Lipnie może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 500 000 zł


§ 9. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Lipnie do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.


§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

Załączniki - BUDŻET Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Załączniki

Powiadom znajomego