W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


88/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn.30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dnia 29.09.2004 r., Nr XX/129/2004 z dn. 5.11.2004 r., XXI/135/2004 z dn. 6.12.2004 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dnia 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dnia 19.10.2004 r., Nr 82/2004 z dn. 27.10.2004 r., Nr 83/2004 z dn. 9.11.2004 r., Nr 85/2004 z dn. 24.11.2004 r., dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 27 058 898 zł zastępuje się kwotą 27 068 965 zł

  2. Kwotę wydatków 27 569 440 zł zastępuje się kwotą 27 579 507 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


 


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków

o kwotę 10 067 zł.


I. DochodyNa podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

1. z dnia 29.11.2004 roku Nr WFB.I-3011/63/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 852 rozdz.85202 § 2130 o 4 067 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej.


W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Powiatem Lipnowskim w dniu 3 grudnia zwiększa się dz. 854 rozdz. 85415 § 2330 o 6 000 zł – dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie zwiększa się w dz. 710 rozdz. 71015 § 4110 o 554 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 3 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4430 o 1 361 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4210 o 1 918 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany te są konieczne z uwagi na opłacenie ubezpieczenia nowego samochodu.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 § 4410 o 222 zł – podróże krajowe służbowe, zaś zmniejsza się § 4500 o 222 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. Zamiany te podyktowane są koniecznością wypłaty zwrotu kosztów podróży pracownikom Starostwa.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 4260 o 4 900 zł – zakup energii, zaś zmniejsza się § 3250 o 910 zł – stypendia różne, § 4210 o 324 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 55 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, § 4270 o 877 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 2 334 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 400 zł – podróże służbowe krajowe. Zmiany te spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za wodę i energię.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4410 o 1 750 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4260 o 1 750 zł – zakup energii. Zmiany te spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zwrotów kosztów podróży nauczycielom.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły zawodowe § 4300 o 1 200 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 133 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 2 403 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 736 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany te spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia budynków oraz wypłacenie zwrotu kosztów podróży służbowych, jak również pokrycie kosztów związanych z konserwacją i dozorem kotłowni.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 4 067 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.852 zwiększa się:

  • w rozdz. 85201 § 4210 o 460 zł – zakup materiałów, zaś zmniejsza się § 3110 o 460 zł – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na zabezpieczenie pomocy rzeczowej dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

  • W rozdz.85204 § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3110 o 2 000 zł – świadczenia społeczne z przeznaczeniem uregulowania zapłaty za przeszkolenie rodzin zastępczych.

  • W rozdz. 85218 § 4210 o 1 392 zł – zakup materiałów i wyposażenia , zaś zmniejsza się § 4110 o 750 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 50 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4410 o 592 zł – podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.


- w dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4210 o 29 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4120 o 29 zł – składki na Fundusz Pracy.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

  • zwiększa się w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o 556 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 556 zł – zakup usług pozostałych.

  • zwiększa się w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 500 zł – zakup usług pozostałych.

  • W dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 6 000 zł – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Zmiany te spowodowane są koniecznością zabezpieczenia brakujących środków w wyżej wymienionych paragrafach.

Środki dotyczące zwiększenia w dz. 854 rozdz. 85415 wynikają z zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom z Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego