W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXI/135/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/ 81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/97/2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z dn. 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn. 30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dn. 29.09.2004 r., Nr XX/129/2004 z dn. 5.11.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dn. 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z dn. 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z dn. 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dn. 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dn. 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dn. 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z dn. 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z dn. 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dn. 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dn. 19.10.2004 r., Nr 82/2004 z dn. 27.10.2204 r., Nr 83/2004 z 9.11.2004 r., Nr 85/2004 z dn. 24.11.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Kwotę dochodów 26 747 589 zł zastępuje się kwotą 27 058 898 zł.

 2. Kwotę wydatków 27 261 151 zł zastępuje się kwotą 27 569 440 zł.

 3. Kwotę przychodów środka specjalnego 630 573 zł zastępuje się kwotą 684 411 zł.

 4. Kwotę wydatków środka specjalnego 730 214 zł zastępuję się kwotą 783 937 zł.

 5. Plan inwestycji określa się na kwotę 888 220

 6. Kwotę deficytu 513 562 zł zastępuje się kwotą 510 542§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2004 zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 311 309zł, zaś po stronie wydatków 308 289 zł


I. Dochody


Na podstawie pisma Ministra Finansów:

 • Nr ST 3-4822/2004 z dnia 18.11.2004 roku zwiększa się ze środków rezerwy subwencji ogólnej dz. 758 rozdz. 75802 § 2760 o 64 866 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatu z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej w związku ze zmianą systemu finansowania,

 • Nr ST5 – 4820 –36p/2004 z dnia 26.11.2004 r. zwiększa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o 2 4 493 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych.


Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Wielgie, a Zarządem Powiatu zwiększa się w dz. 851 rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne § 2310 o 20 000 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień z przeznaczeniem na doposażenie karetki pogotowia.


Ponadto dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zwiększa się w dz. 600 rozdz. 60014 § 0830 o 275 zł – wpływy z usług, § 0840 o 2 750 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowych. Pozyskane środki pochodzą ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji środków trwałych na skutek zużycia.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 o 151 586 zł; § 0420 o 121 586 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 30 000 zł – wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na realizacje wydatków w szkołach i jednostkach oświatowych.


Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80102 § 0920 o 300 zł – pozostałe odsetki. Pozyskane środki pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe § 0830 o 5 000 zł – wpływy z usług, § 0970 o 1 200 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększone wpływy pochodzą z pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń w internacie i wynajmu autobusu.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 0830 o 40 000 zł – wpływy z usług, § 0840 o 660 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, § 0970 o 184 zł – wpływy z różnych dochodów.


II. Wydatki

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zwiększa się w dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 o 28 024 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4260 o 3 900 zł – zakup energii, § 4270 o 11 600 – zakup usług remontowych, § 4300 o

10 754 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 1 770 zł – różne opłaty i składki. Zmiany te są niezbędne celem zakupu tablic miejscowości i obszaru zabudowanego.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się w dz. 750:

 • rozdz. 75019 § 3030 o 11 800 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

 • rozdz. 75020 § 4300 o 12 611 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te podyktowane są koniecznością zakupu większej liczby tablic rejestracyjnych niż przewidywano pierwotnie.


Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801

- rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 3020 o 500 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 381 zł – stypendia różne,

§ 4010 o 9 593 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 4 150 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 1 399 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 o  300 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4120 o 232 zł – składki na Fundusz Pracy § 4270 o 399 zł – zakup usług remontowych

- rozdz. 80111 – gimnazja specjalne zwiększa się § 4110 o 827 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 220 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4010 o 662 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4010 o 17 500 zł, § 4110 o 2 000 zł, § 4120 o 500 zł, zaś zmniejsza się § 4260 o 20 000 zł. Zmiana ta jest spowodowana zaoszczędzonymi środkami z tytułu opłaty za ogrzewanie a tym samym pozwoli na zapłacenie podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc grudzień 2004 roku oraz składek na ubezpieczenia społeczne.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3020 o 82 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 13 870 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 1 813 zł – składki na ubezpieczeni społeczne, § 4120 o 768 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 36 400 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 6 200 zł – zakup energii, § 4300 o 2 700 zł – zakup usług pozostałych. Zwiększenie środków w planie wydatków pozwoli zabezpieczyć brakujące środki na wynagrodzenia, zakup oleju opałowego, opłaty związane z zużyciem energii i wody oraz opłatami za rozmowy telefoniczne badanie techniczne pojazdów.Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem ;

- w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3020 o 2 255 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 21 012 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 11 488 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 2 370 zł – składki na fundusz pracy, § 4210 o 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4260 o 10 000 zł – zakup energii,

- w dz. 854 rozdz. 85410 – internaty i bursy zwiększa się § 4110 o 663 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 59 zł – składki na fundusz pracy, zaś zmniejsza się § 4010 o 18 847 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany te są konieczne z uwagi na pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne za m-c grudzień 2004 roku, zakup oleju opałowego, opłacenie faktur za energię elektryczną.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie;

- w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4010 o 11 247 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 126 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, zaś zmniejsza się § 4120 o 148 zł – składki na fundusz pracy, § 4210 o 12 890 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 1 500 zł – zakup energii,

- rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne zwiększa się § 4010 o 1 197 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4110 o 18 847 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 59 zł – składki na fundusz pracy.

Zmiany te są niezbędne celem dokonania zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień br.

.

Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego:

 • w dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 2310 o 2 000 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

 • w dz. 854 rozdz. 85417 zmniejsza się § 2580 o 500 zł,

 • w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 4 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 500 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 2580 o 4 000 zł. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia niedoboru środków w tych paragrafach.

 • W dz. 851 rozdz. 85111 zwiększa się § 6220 o 13 000 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów majątkowych. rozdz. 85141 zwiększa się § 606 o 20 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem zakupu niezbędnej aparatury dla ratownictwa medycznego.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 • zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o 6 000 zł, tj.; § 4110 o 400 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 1 320 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 4 280 zł. Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zapłacenie za wydane orzeczenia za miesiąc listopad i grudzień.

 • zmniejsza się w dz. 852 rozdz. 85201placówki opiekuńczo wychowawcze § 3110 o 9 900 zł

 • świadczenia społeczne, zaś zwiększa się § 4210 o 3 900 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków w tym rozdziale stwierdza się nie wykonanie powyższej kwoty wydatków w § 3110, zaś kwota 3 900 zł pozwoli na wypłatę świadczeń rzeczowych wychowankom, którzy osiągnęli pełnoletność.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 o 88 966 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 20 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 6060 o 4 100 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne. Zwiększenie planu wydatków pozwoli zabezpieczyć niedobór środków na zakup oleju opałowego oraz niezbędnych materiałów biurowych, jak również realizacje niezbędnych zadań do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.


Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie w dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4010 o 3 100 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 5 642 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 802 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 507 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 442 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 239 zł – zakup książek, § 4270 o 68 zł – zakup usług remontowych. Zwiększenie planu wydatków jak również przesunięcia między poszczególnymi paragrafami pozwoli zabezpieczyć środki na wypłatę nagrody jubileuszowej, opłacenie składek z tytułu ubezpieczeń oraz na niezbędne wydatki.


Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie w dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4010 o 663 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4210 o 3 497 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3020 o 357 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4040 o 663 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 200 zł – zakup pomocy naukowych, § 4260 o 1 577 zł – zakup energii, § 4270 o

790 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 32 zł, § 4410 o 154 zł – podróże służbowe, § 4430 o 387 zł - różne opłaty i składki z przeznaczeniem na uregulowanie należnych zobowiązań.III. Środek specjalny.


Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się planowany przychód o

16 000 zł w § 0830 zwiększając tym samym wydatki o 16 000 zł w poszczególnych §§ klasyfikacji budżetowej; § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 10 000 zł – zakup energii, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się planowany przychód o

18 000 zł oraz planowane wydatki o 18 000 zł w następujących paragrafach; § 4210 o 12 000 zł § 4260 o 1 000 zł, § 4300 o 5 000 zł.


Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie zwiększa się przychody i wydatki środka specjalnego o kwotę 16 238 zł:

- przychody w § 0830 o 16 238 zł – wpływy z usług,

- wydatki w § 4210 o 12 738 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 3 500 zł.

Powyższe środki pochodzą z powstałego zysku z żywienia osób dochodzących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem bursy.


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zwiększa się przychody środka specjalnego o 3 600 zł w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wydatki środka specjalnego zwiększa się o kwotę 3 435 zł: tj. § 4270 o 10 846 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 10 754 zł, zaś zmniejsza się § 4210 o 18 165 zł.

 

 

 

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Załączniki

Powiadom znajomego