W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


85/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn.30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dnia 29.09.2004 r., Nr XX/129/2004 z dn. 5.11.2004 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dnia 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dnia 19.10.2004 r., Nr 82/2004 z dn. 27.10.2004 r., Nr 83/2004 z dn. 9.11.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

 1. Kwotę dochodów 26 642 369 zł zastępuje się kwotą 26 747 589 zł
  w tym;
  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 147 530 zł

 1. Kwotę wydatków 27 155 931 zł zastępuje się kwotą 27 261 151 zł
  w tym;
  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 147 530 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 


 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków

o kwotę 105 220 zł.


I. DochodyNa podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

 1. z dnia 8.11.2004 roku Nr WFB.I-3010/58/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 851 rozdz.85156 § 2110 o 33 000 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 2. z dnia .9.11.2004 roku Nr WFB.I-3011/59/2004 zwiększa się dotacje celowe :

 • w dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe PSP § 2110 o 41 900 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uregulowanie płatności dotyczącej odprawy emerytalnej oraz na bieżącą działalność Powiatowej Straży Pożarnej,

 • w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność zwiększa się § 2130 o 600 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnej.

 1. z dnia 10.11.2004 r. Nr WFB.I-3011/60/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 710 rozdz.71015 § 6410 o 29 720 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakupy majątkowe dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 3020 o 930 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4280 o 540 zł – zakup usług zdrowotnych, zaś zmniejsza się § 4270 o 1 470 zł – zakup usług remontowych. Zmiany te spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za badania lekarskie jak też zakupu odzieży roboczej nowo zatrudnionym pracownikom w ramach prac publicznych.


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie zwiększa się dz. 710 rozdz. 71015 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakupy majątkowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz.750;

 • rozdz. 75019 – Rady Powiatów zmniejsza się wydatki w § 3030 o 17 800 zł– różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4410 o 2 000 zł – podróże służbowe krajowe .

 • rozdz. 75020 zwiększa się § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 30 611 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3020 o 3 098 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4240 o 118 zł – zakup pomocy naukowych i książek, § 4260 o 1 500 zł – zakup energii, § 4270 o 1 495 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 4 000 zł – podróże służbowe krajowe, § 4420 o 1 000 zł – podróże służbowe zagraniczne, § 4430 o 3 000 – różne opłaty i składki, § 4610 o 2 600 zł – koszty postępowania sądowego. Powyższe zmiany podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe.

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4050 o 17 600 zł – uposażenie żołnierzy oraz funkcjonariuszy, § 4060 o 14 000 zł – pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy, § 4070 o 300 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4080 o 500 zł – świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zwolnionym ze służby, § 4300 o 9 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe krajowe.


Naczelnika Wydziału Oświaty w dz. 801:

- rozdz. 80111 zwiększa się § 4110 o 1 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

- rozdz. 80195 zwiększa się § 4210 o 853 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 1 253 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany powyższe dotyczą zwiększenia środków zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zabezpieczenia wydatków na składki Powiatowego ubezpieczenia społecznego w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Ponadto w dz. 921 rozdz. 92195 zwiększa się § 4210 o 300 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 300 zł – zakup usług pozostałych. Jest to spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4270 o 1 500 zł – zakup usług remontowych, § 4520 o 57 zł – opłaty na rzecz jst, zaś zmniejsza się § 4210 o 1 223 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4480 o 334 zł – podatek od nieruchomości.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w:

- dz. 852 rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zwiększa się § 4110 o 630 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 110 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 3 590 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3110 o 4 330 zł – świadczenia społeczne,

- dz. 852 rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się § 4120 o 200 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 4 462 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 100 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 4 662 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4260 o 100 zł – zakup energii

- dz. 853 rozdz. 85321 – Komisje ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 4300 o 283 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4410 o 283 zł – podróże służbowe krajowe.

Powyższe przesunięcia są konieczne z uwagi na wzrost wynagrodzeń w pogotowiu opiekuńczo wychowawczym z tytułu pełnego dociążenia podopiecznymi, umożliwienie dokonania zakupów biurowych, drobnych napraw sprzętu.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie :

- w dz, 851 rozdz. 85156 zwiększa się § 4130 o 33 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie o otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

- w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4210 o 318 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4430 o 318 zł – różne opłaty i składki. Powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem brakujących środków w tym paragrafie.


 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego