W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XIX/120/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/ 81/2004 z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/97/2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z dn. 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn. 30.07.2004 r., Uchwała Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dn. 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z dn. 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z dn. 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dn. 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dn. 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dn. 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z dn. 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z dn. 26.08.2004 r.,
Nr 68/2004 z dn. 10.09.2004 r., dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przychodów i rozchodów funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Kwotę dochodów 26 176 479 zł zastępuję się kwotą 26 380 176 zł.

2) Kwotę wydatków 26 690 041 zł zastępuje się kwotą 26 893 738 zł.

3) Kwotę przychodów środka specjalnego 489 410 zł zastępuje się kwotą 542 573 zł.

4) Kwotę wydatków środka specjalnego 589 051 zł zastępuję się kwotą 642 214 zł.

5) Kwotę przychodów funduszu celowego 70 000 zł zastępuje się kwotą 75 210 zł.

6) Kwotę rozchodów funduszu celowego 65 502 zł zastępuje się kwotą 72 100 zł.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2004 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 203 697 zł.


I. Dochody


Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się § 0750 o 2 650 zł – dochody z najmu i dzierżawy. Zwiększenie dochodów wynika z tytułu użyczenia pomieszczeń biurowych Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe § 0420 o 85 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 20 000 zł – wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na dokończenie prac w Zespole Szkół w Skępem, dofinansowanie zakupu ambulansu wypadkowego oraz na odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące § 0830 o 20 000 zł – wpływy z usług.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zwiększa się w dz. 851 rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne § 2310 o 70 000 zł – dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych porozumień z Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz z Wójtem Gminy Tłuchowo zwiększa się dochody z przeznaczeniem na zakup ambulansu wypadkowego.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 0970 o 4 447 zł - wpływy z różnych dochodów. Są to środki pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań dotyczące refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy § 0750 o 1 600 zł – dochody z najmu i dzierżawy. Pozyskane dochody pochodzą z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się § 4260 o 2 650 zł – zakup energii. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na pełne zabezpieczenie wydatków związanych z ogrzewaniem pomieszczeń.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe § 4010 o 9 100 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4440 o 10 813 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, § 6060 o 7 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszając jednocześnie § 4040 o 9 100 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 12 813 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 5 000 zł – podróże krajowe służbowe.

Ponadto zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe § 4580 o 20 000 zł – pozostałe odsetki.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zakupu programu komputerowego do systemu „Pojazd” dla celów Wydziału Komunikacji i Transportu, zabezpieczenia środków na pokrycie odpisu na ZFŚS oraz na odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754, rozdz. 75414 zwiększa się § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4070 o 4 000 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych. Powyższe zmiany podyktowane są potrzebą zwiększenia wydatków w § dotyczącym zakupu usług pozostałych.


Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4110 o 26 019 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 1 441 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 381 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3020 o 500 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 381 zł – stypendia różne, § 4010 26 019 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4270 o 941 zł – zakup usług remontowych. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych niezbędnych wydatków nie przewidzianych wcześniej w planie budżetowym.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące zwiększa się § 3250 o 2 000 zł – stypendia różne, § 4210 o 2 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 15 000 zł – zakup energii, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe krajowe.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- w dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe zwiększa się § 4270 o 57 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 1 000 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4210 o 6 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

- w dz. 854 rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne zwiększa się § 3020 o 1 000 zł – nagrody i wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, zaś zmniejsza się § 4010 o 1 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Przeniesienia pomiędzy §§ spowodowane są brakiem środków na wpłatę drugiej raty ubezpieczenia autokaru, na opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe i kominiarskie oraz na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, jak również na dokończenie prac związanych z wymianą kotłowni.

          Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zwiększa się:

- w dz. 851 rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne § 6060 o 98 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup ambulansu wypadkowego z wyposażeniem zgodnie z powiatowym planem zabezpieczenia medycznego działań ratunkowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, Gminy Słuchowo, Gminy Wielgie.

- w dz. 921 rozdz. 92195 – pozostała działalność § 4300 o 3 847 zł – zakup usług pozostałych zaś zmniejsza się:

- w dz. 630 rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych,

- w dz. 921 rozdz. 92195 – pozostała działalność zwiększa się § 4210 o 330 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 517 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

- w dz. 926 rozdz. 92695 – pozostała działalność § 4210 o 1 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością pokrycia wydatków związanych z koncertem kapeli na dożynkach gminno – powiatowych w Tłuchowie.

Ponadto w dz. 851 rozdz. 85111 tworzy się § 4300 na kwotę 24 400 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 6220 o 24 400 zł – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiana ta wynika z konieczności pokrycia faktury wystawionej przez Zakład Usług Konsultingowych Know How za opracowanie programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4010 o 3 700 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 656 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120

o 91 zł – składki na Fundusz Pracy. Zwiększenia wydatków związane jest z refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w PCPR za okres od lutego do maja 2004 roku pochodzących z Systemu Obsługi Dofinansowań.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy § 4210 o 2 912 zł, § 4260 o 1 000 zł – zakup energii, § 4300 o 600 zł – zakup usług pozostałych, § 4440 o 7 160 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4010 o 10 072 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany w planie wydatków są konieczne z uwagi na uzupełnienie rocznego odpisu na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii, oleju opałowego i opłatami za rozmowy telefoniczne.


Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie zwiększa się w dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 o 2 102 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4270 o 9 820 zł – zakup usług remontowych zaś zmniejsza się § 4040 o 2 102 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4260 o 9 820 zł – zakup energii. Zmian ta spowodowana jest pokryciem kosztów związanych z remontami w związku ze zmianą siedziby poradni do budynku Bursy oraz otwarciem Punktu Konsultacyjnego w Skępem.

 


III. Środek specjalny


Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące zwiększa się planowany przychód o 40 000 zł w § 0830 zwiększając tym samym wydatki w § 4210 o 30 000 zł, § 4270 o 10 000 zł.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się planowany przychód o 153 zł w § 0920 – pozostałe odsetki o 59 zł, § 0960 o 94 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej oraz zwiększa się planowane wydatki w § 6100 o 153 zł.


Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się planowany przychód w § 0960 o 2 000 zł, oraz zwiększa się planowane wydatki w §, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 000 zł.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe zwiększa się planowane przychody o 6 000 zł w § 0830 oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4300 o 6 000 zł – zakup usług pozostałych. Pozyskane środki pochodzą z pobytu większej ilości osób przebywających na obozach sportowych i zostaną przeznaczone na wpłatę II raty za nadzór inwestorski oraz przedłużenie rocznej licencji na płace i serwis obsługi.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia tworzy się Uchwałą Rady Nr XIX/123/2004 środek specjalny pn. „Ratownictwo Medyczne”. Pozyskane środki będą pochodziły z darowizn i nawiązek. Planuje się przychód w kwocie 5 010 zł z przeznaczeniem na zakup lekarstw i opatrunków dla Ratownictwa Medycznego.IV. Fundusze specjalne


Wprowadza się zmiany na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się przychody o kwotę 5 210 zł i rozchody o 6 598 zł, natomiast zmniejsza się stan środków pieniężnych funduszu na koniec roku o kwotę 1 388 zł;

- zwiększa się przychody w § 0920 o 210 zł – pozostałe odsetki i § 2960 o 5 000 zł – przelewy redystrybucyjne,

- zwiększa się rozchody w § 4270 o 62 000 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 6110 o 55 402 zł – wydatki inwestycyjne funduszy celowych.

Zwiększenie przychodów związane jest z wyższym wpływem środków z Funduszu Ochrony Środowiska, które zostaną przeznaczone na dokończenie zadania pn. Wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na olejowe w Zespole Szkół w Skępem”.

 

 

 

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


 

Załączniki

Powiadom znajomego