W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XVII/111/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4 i 5.

  1. Kwotę dochodów 25 894 949 zł zastępuje się kwotą 26 151 328 zł

  2. Kwotę wydatków 26 408 511 zł zastępuje się kwotą 26 664 890 zł

  1. Kwotę przychodów środka specjalnego 460 880 zł zastępuje się kwotą 489 410 zł.

  2. Kwotę wydatków środka specjalnego 560 521 zł zastępuje się kwotą 589 051 zł


      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 


 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 256 379 zł.

I. Dochody


Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16.07.2004 roku zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 206 541 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa. Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.07.2004 roku Nr WFB.I-3011/32/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2130 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reform oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.


Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się o kwotę 21 388 zł; § 0840 o 12 388 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, § 0960 o 9 000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Zwiększenie po stronie dochodów związane jest ze sprzedażą zbędnego sprzętu oraz otrzymaną darowizną z Rady Rodziców.


Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się o kwotę 28 000 zł § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Zwiększenie po stronie dochodów związane jest ze sprzedażą złomu.II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie w dz.600 rozdz.60014 tworzy się § 6050 na kwotę 27 343 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4270 o

27 343 zł – zakup usług remontowych. Utworzenie w planie wydatków paragrafu inwestycyjnego konieczne jest do uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a uzyskane środki zostaną wydatkowane na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg powiatowych; Żabieniec – Lipno, Mysłakówko – Koziróg Leśny. Wartość kosztorysowa w/w prac wynosi 3 059 864 zł i planuje się ich realizację w latach 2004 – 2005.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 6060 o 2 000 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 6050 o 2 000 zł. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany te podyktowane są koniecznością zakupu nowej centrali telefonicznej, która została uszkodzona w wyniku ostatnich zaburzeń atmosferycznych i w związku z tym zmian napięcia prądu elektrycznego.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 4210 o 21 388 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego oraz niezbędnych materiałów.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 4270 o 234 541 zł – zakup usług remontowych. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. ”Wymiana kotłowni węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku Szkoły i Internatu.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 450 zł - § 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pracę komisji egzaminacyjnych.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się § 4300 o 1 959 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4040 o 1 959 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszenie w § 4040 jest wynikiem refundacji PFRON w tym paragrafie w roku 2004.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 3020 o 433 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych, zaś zmniejsza się § 4210 o 433 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością wypłacenia ekwiwalentów pracownikom za używanie odzieży i obuwia roboczego.Środek specjalny.


Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na podstawie Zarządzenia Starosty Lipnowskiego;


W dz. 750 rozdz. 75020 wprowadza się do planu dwa środki specjalne pn. „Wyposażenie Policji” i „Sprzęt specjalistyczny dla oddziału kardiologicznego SP ZOZ w Lipnie” .Planuje się przychody w § 0920 na kwotę 30 zł – pozostałe odsetki, § 0960 na kwotę 27 100 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Zwiększa się zaś wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 100 zł – wyposażenie dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, § 6100 – wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych na kwotę 25 030 zł – zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Lipnie.


Na wniosek pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi tworzy się środek specjalny pn. „Zjazd rodzin mieszkańców DPS”. Zwiększa się przychody w § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o 1 400 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o 800 zł, w § 4220 – zakup środków żywności o 600 zł. 

 

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

 

Załączniki

Powiadom znajomego