W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XVI/102/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/ 84/2004 z dnia 31.03.04 r., Nr XV/97/2004 z dnia 27.04.2004 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13 /2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 23.03.2004 r., Nr 29/2004 z dnia 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z 26 maja 2004 r., Nr 43/2004 z 17.06.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3.


 1. Kwotę dochodów 25 767 658 zł zastępuje się kwotą 25 907 329 zł
  w tym;
  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 048 091 zł

 1. Kwotę wydatków 26 281 220 zł zastępuje się kwotą 26 420 891 zł
  w tym;
  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 048 091

 1. Kwotę wydatków środka specjalnego 540 521 zł zastępuje się kwotą 560 521 zł.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 139 671 zł.


U Z A S A D N I E N I EI. Dochody


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.06.2004 roku Nr

WFB.I-3011/25/2004:


 • zwiększa się dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 500 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i wypłatę odszkodowań za przejęte decyzjami Wojewody grunty, stanowiące własność osób fizycznych i prawnych, które zajęte są pod drogi publiczne oraz koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.


 • zwiększa się dz. 854 rozdz. 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 135 171 zł § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o 4 500 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i wypłatę odszkodowań za przejęte decyzjami Wojewody grunty, stanowiące własność osób fizycznych i prawnych, które zostały zajęte pod drogi publiczne oraz koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.


Naczelnika Wydziału Administracyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego zwiększa się wydatki w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 964 zł, zaś zmniejsza się § 4300 – zakup usług pozostałych o 964 zł. Zmiana ta spowodowana jest pokryciem kosztów postępowania sadowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipnie.


Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w dz.801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4110 o 36 025 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4430 545 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4010 o 36 025 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4300 o 545 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te podytkowane są brakiem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące zwiększa się wydatki w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 238 zł, zaś zmniejsza się § 4040 o 1 238 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W :

 • w dz. 854 rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne zwiększa się wydatki w § 4010 –o 30 700 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 5 360 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 750 zł – składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia w związku z podwyżką od 1 stycznia br.

 • w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zmniejsza się wydatki w § 4010 o 30 700 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 5 360 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 750 zł – składki na Fundusz Pracy.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:
- zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność § 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia Zespołu Szkół w Lipnie za zajęcie I miejsca w Olimpiadzie Ekologicznej na szczeblu centralnym, zaś w dz. 921 rozdz. 92195 – pozostała działalność zmniejsza się wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o 500 zł.

- zwiększa się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240– stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów na ogólną kwotę 135 171 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendium i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich:
w tym:
1.
Zespół Szkół w Lipnie o 40 850 zł,

2. Zespół Szkół Technicznych o 36 260 zł,

3. Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W o 26 277 zł,

4. Zespół Szkół w Skępem o 31 784 zł.


        Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.853 rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 4010 o 9 241zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 154 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 301 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4410 o 100 zł – podróże służbowe krajowe, § 4440 o 155 zł – odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4040 o 41 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4300 o 11 950 zł – zakup usług pozostałych. Przesunięcia wynikają ze zbyt małych środków pierwotnie przyznanych na rok 2004.


Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 tworzy się § 3020 na kwotę 2 067 zł – Nagrody i wydatki osobowe pracowników, § 4580 – pozostałe odsetki na kwotę 121 zł, zaś zmniejsza się § 4010 o 2 188 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany te podyktowane są na podstawie wydanego wyroku w dniu 8 czerwca 2004 roku w sprawie zasądzenia odszkodowania wraz z należnymi odsetkami.


Środek specjalny.

Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących na wniosek;

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 14 000 zł, § 4260 – zakup energii o 6 000 zł, zaś zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec roku o 20 000 zł.

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załączniki

Powiadom znajomego