W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XV/97/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/ 84/2004 z dnia 31.03.04 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13 /2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 23.03.2004 r., Nr 29/2004 z dnia 06.04.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3

  1. Kwotę dochodów 25 642 831 zł zastępuje się kwotą 25 659 749 zł

  2. Kwotę wydatków 26 162 831 zł zastępuje się kwotą 26 173 311 zł.

  3. Kwotę deficytu 520 000 zł zastępuje się kwotą 513 562 zł.

  4. Inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 ustala się na kwotę 765 000 zł.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


 


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę

16 918 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 10 480 .I. Dochody


W dz. 600 rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe tworzy się § 0830 na kwotę

130 zł – wpływy z usług. Zwiększenie dochodów wynika z pobierania opłaty za materiały przetargowe.


W dz.852 rozdz. 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tworzy się § 0920 na kwotę 180 zł – pozostałe odsetki, oraz § 0970 na kwotę 2 000 zł – wpływy z różnych dochodów. Dokonana zmiana ma na celu urealnienie planu o uzyskane dochody z tytułu odsetek rachunku bankowego oraz wpływu środków od rodziców biologicznych, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.


W dz. 854 rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne tworzy się § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na kwotę 6 308 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu sprzedaży kotła grzewczego w Bursie Szkolnej w Lipnie.


W dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się § 0970 o kwotę 8300 zł - wpływy z różnych dochodów. Pozyskane dochody będą pochodziły z tytułu dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz. 75045 – Komisje poborowe zwiększa się § 4010 o 1 387 zł. – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 286 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 40 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 380 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3030 o 448 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4300 o 1 425 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 220 zł – podróże służbowe krajowe. Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością dokonania wypłat pracownikom zatrudnionym w czasie trwania komisji poborowej.


Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych :

  • w dz.801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4040 o 1 331 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 499 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4010 o 1 331 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4240 o 399 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4260 o 100 zł –zakup energii.

  • w dz. 801 rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne zwiększa się § 4040 o 2 546 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaś zmniejsza się § 4010 o 2 546 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników


Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych o 547 000 zł z przeznaczeniem na remont i modernizacje kotłowni polegającą na : wymianie kotłów centralnego ogrzewania, wymianie instalacji grzewczych, oraz na wymianie okien w budynkach Zespołu Szkół w Skępem, zaś zmniejsza się § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 547 000 zł.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4040 o 4 760 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaś zmniejsza się § 4210 o 4 760 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oparciu o obowiązujące przepisy.


Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz.852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4210 o 2 180 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie paragrafu wydatków pozwoli na zabezpieczenie zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia.


Na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz.853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4210 o 8 300 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie paragrafu wydatków pozwoli na zabezpieczenie zakupu niezbędnych materiałów do wymiany blacharki oraz uzupełnienia ubytków w elewacji budynku urzędu pracy.


 

 

 

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Załączniki

Powiadom znajomego