W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XIV/84/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13 /2004 z dnia 26.02.2004 r., nr 24/2004 z 23.03.2004 r., dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz zmian w środku specjalnym stanowiącym załącznik nr 3, w funduszu celowym załącznik nr 4,w gospodarstwie pomocniczym załącznik nr 5.

 1. Kwotę dochodów 25 897 617 zł zastępuje się kwotą 25 590 440 zł

 2. Kwotę wydatków 26 034 617 zł zastępuje się kwotą 26 110 440 zł

 3. Kwotę deficytu 137 000 zł zastępuje się kwotą 520 000 zł

 4. Kwotę wydatków PFOŚ i GW 65 000 zł zastępuje się kwotą 65 502

 5. Kwotę przychodów środka specjalnego 410 880 zł zastępuje się kwotą 460 880 zł
  Kwotę wydatków środka specjalnego 421 415 zł zastępuje się kwotą 540 521 zł.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 


 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę

307 177 zł, zaś po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 75 823 zł.


I. Dochody


Na podstawie pisma Ministra Finansów dotyczącego ostatecznego rozliczenia wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększa się

w dz. 758 rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o 14 968 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

 1. z dnia 20.02.2004 roku zwiększa się;

 • dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 6 000 zł § 2110 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące,

 • dz. 851 rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne § 2110 o 32 200 zł,

 • dz. 852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej o 11 400 zł § 2130 – dotacje celowe z budżetu państwa za realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaś zmniejsza się;

 • dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o 1 500 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące,

 • dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie o 2 000 zł § 2110.

 1. z dnia 19.03.2004 roku zwieksza się:

  • dz. 852 rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze § 2130 o 13 130 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów.


Dokonuje się zmniejszenia:

w dz.750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe § 0420 o 383 000 zł.- wpływy z opłaty komunikacyjnej,

w dz. 756 rozdz. 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 23 000 zł § 0010 – podatek od osób fizycznych, zaś tworzy się § 0020 – podatek od osób prawnych na kwotę 20 000 zł.


Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych tworzy się w dz. 801 rozdz. 80197 – gospodarstwa pomocnicze § 0830 – wpływy z usług na kwotę 1 625 zł. Są to dochody z tytułu wypracowanego zysku przez Warsztaty Szkolne.


Na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy tworzy się w dz. 853 rozdz.85333 – Powiatowe Urzędy Pracy § 0830 na kwotę 3 000 zł – wpływy z usług. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne oraz zwrotu innych kosztów związanych z korzystaniem urządzeń przez najemców.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie w dz.710 rozdz.71015 zmniejsza się § 4300 – zakup usług pozostałych o 1 500 zł. Zmiana ta podyktowana jest zmniejszeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorskiego.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie dz. 750 rozdz. 75011 zmniejsza się § 4010 o 1 101 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 555 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 293 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 o 51 zł – składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta podyktowana jest zmniejszeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz.754 rozdz.75411 zwiększa się § 4050 o 15 850 zł – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych, § 4070 o 1 430 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, zaś zmniejsza się § 4020 o 8 650 zł – wynagrodzenie osobowe członków korpusu, § 4040 o 630 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 1 600 zł – składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 o 400 zł – składki na Fundusz Pracy. Zmiana powyższa jest wynikiem zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 6 000 zł, zaś pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia limitu etatów pracowników cywilnych objętych mnożnikowym systemem wynagradzania do 0,5 etatu.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się o kwotę 14 968 zł następujące §§; 4210 o 3 338 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 10 630 zł – zakup usług pozostałych. Powyższe zmiany są spowodowane koniecznością terminowego wywiązania się z obowiązujących umów w paragrafach wydatków rzeczowych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą;

W dz. 801 rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące zwiększa się § 4040 o 6 556 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 1 145 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 161 zł - składki na Fundusz Pracy.

W dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe zmniejsza się § 4040 o 10 957 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 1 913 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 268 zł - składki na Fundusz Pracy.

W dz. 854 rozdz. 85410 – Internaty i Bursy Szkolne zwiększa się § 4010 o 5 602 zł -wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 768 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 107 zł - składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4040 o 1 201 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Powyższe zmiany konieczne są na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych.Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem;

W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły Zawodowe zwiększa się § 4040 o 2 325 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zaś zmniejsza się § 4010 o 2 065 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i Bursy Szkolne zmniejsza się § 4040 o 260 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w dz.801 rozdz. 80130 zwieksza się § 4210 o 1625 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów dla warsztatów szkolnych.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 3110 o 13 130 zł – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 1 400 zł – zakup materiałów i wyposażenia, oraz tworzy się § 6060 na kwotę 22 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4260 o 7 000 zł – zakup energii oraz § 4270 o 5 000 zł – zakup usług remontowych. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością dofinansowania zakupu samochodu osobowe – dostawczego.


Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz.85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się o 492 zł § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4270 o 900 zł – zakup usług remontowych, § 4500 0 111 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaś zmniejsza się § 4110 o 492 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4300 o 900 zł – zakup usług pozostałych, § 4510 o 111 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2003 pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych, z którymi została rozwiązana umowa o pracę, a nabyli prawo do tego wynagrodzenia.

W dz. 851 rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się o 32 200 zł § 4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.III. Środek specjalny


Zmian w środku specjalnym dokonuje się w związku ze zmianą planowanego stanu środków pieniężnych na koniec roku 2003 r.

Wprowadza się zmiany na wniosek;


Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie w dz.600 rozdz.60014 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 165 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych o 165 zł.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie wprowadza się plan finansowy środka specjalnego w dz.750 rozdz.75020 zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o 12 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 12 zł.Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz.801 rozdz.80120 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 21 890 zł oraz zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 21 890 zł.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz.801 rozdz.80130 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 14 854 zł i planowane dochody w § 0830 – wpływy z usług o 15 000 zł. Zwiększa się także wydatki o 29 854 zł; w tym § 4210 o 24 154 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 3 000 zł – zakup usług remontowych oraz § 4300 o 2 700 zł – zakup usług pozostałych.

W dz.854 rozdz.85410 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 1 002 zł oraz zwiększa się stan środków pieniężnych na koniec roku o 1 002 zł.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w dz.801 rozdz.80130 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 14 819 i planowane przychody w § 0960 o 3 000 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej oraz zwiększa się planowane wydatki o 17 819 ; w § 4210 o 15 319 zł i w § 4300 o 2 500 zł.

W dz.854 rozdz.85410 zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 1 036 zł oraz zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 1 036 zł.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz.801 rozdz.80130 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 1 298 zł oraz zwiększa się planowane wydatki o 1 298 zł; w § 4210 o 470 zł, oraz w § 4270 o 828 zł.


Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie w dz. 854 rozdz.85410 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 37 912 zł oraz zwiększa się planowane wydatki o 37 912 zł; w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 20 000 zł, § 4220 o 5 000 zł, § 4260 o 5 000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych o 2 912 zł i § 4300 – zakup usług pozostałych - 5 000 zł.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz.852 rozdz.85202 „Dworek” zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 483 zł oraz zmniejsza się planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 483 zł.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/04 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z dnia 29 marca 2004 roku tworzy się środek specjalny w celu sfinansowania zakupu samochodu osobowo – dostawczego. Źródłem finansowania będą środki uzyskane z PZU z tytułem odszkodowania za utracone mienie.

Przychody w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 0960 o 32 000 zł, oraz zwiększa się wydatki w § 6100 o 32 000– wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 46 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4210 o 46 zł – zakup materiałów i wyposażenia.IV. Gospodarstwa pomocnicze


Zmian w gospodarstwach pomocniczych dokonuje się w związku ze zmianą planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku 2003.

Wprowadza się zmiany na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w dz.010 rozdz.01097 zmniejsza się planowany stan środków obrotowych na początek roku o 7 492 zł oraz zmniejsza się planowany stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego o 7 492 zł.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz.801 rozdz.80197 zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o 18 225 zł oraz zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o 18 225 zł.


V. Fundusze celoweW Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się planowany stan środków obrotowych na początek roku o 502 zł oraz zwieksza się wydatki w § 4210 o 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu stołu do pracowni chemicznej w Zespole Szkół w Skępem zgodnie z decyzją Zarządu podjętą w roku 2003,

§ 4300 o 100 zł z przeznaczeniem na szczepienie Kasztanowca Białego rosnącego na terenie Starostwa Powiatowego w Lipnie, § 6110 o 55 402 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji ekologicznych, zaś zmniejsza się § 2440 o 65 000 zł.

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załączniki

Powiadom znajomego